Kayıt Ol

Giriş

Şifremi Kaybettim

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Giriş

Kayıt Ol

KPSS 2016 Tarih Sınavı

KPSS 2016 Tarih Soruları

Tebrikler - KPSS 2016 Tarih Soruları adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Birinci Göktürk Devleti’ne en parlak dönemini yaşatan, Avarların Orta Asya’daki siyasi varlığını sonlandıran ve ülke sınırlarının batıda Hazar Denizi’ne kadar genişlemesini sağlayan hükümdar, aşağıdakilerden hangisidir?
A
Mukan Kağan
B
Bögü Kağan
C
Tapo Kağan
D
Bilge Kağan
E
İlteriş Kağan
Soru 2
İslam dünyasındaki fütüvvet anlayışı, Anadolu Selçuklu Devleti’nde ve Osmanlı Devleti’nin kuruluş yıllarında, aşağıdakilerden hangisinin ahlak ve davranış kurallarının şekillenmesinde önemli rol oynamıştır?
A
Ahîlik Teşkilatı
B
Timar Sistemi
C
İltizam Sistemi
D
Devşirme Usulü
E
Enderun Mektebi
Soru 3
Anadolu’daki Türk beylikleri ve kuruldukları yerler arasında yapılan aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A
Candaroğulları - Kastamonu yöresi
B
Germiyanoğulları - Kütahya yöresi
C
Saruhanoğulları - Manisa yöresi
D
Menteşeoğulları - Muğla yöresi
E
Taceddinoğulları - Balıkesir yöresi
Soru 4
Fatih Sultan Mehmet’in, Ortodoks Kilisesine yönelik izlediği hoşgörü politikasıyla aşağıdakilerden hangisini amaçladığı söylenebilir?
A
Müslüman olmayan uyrukların güvenini sağlamayı
B
Rusya’nın açık denizlere inme çalışmasını engellemeyi
C
Askerî gücünü artırmayı
D
Latin dünyası ile iyi ilişkiler kurmayı
E
Hristiyanlar arasındaki mezhep mücadelesini sonlandırmayı
Soru 5
Osmanlı Devleti’nde aşağıdaki görevlilerden hangisi kalemiye sınıfına dâhil değildir?
A
Nişancı
B
Defterdar
C
Müderris
D
Reisülküttap
E
Defter Emini
Soru 6
XVII. yüzyılda Keşf-üz-Zünûn adlı bibliyografik eserinde binlerce kitabı yazarlarıyla tanıtan ve Cihannüma adlı eseriyle de çeşitli ülkeler hakkında bilgi veren bilim adamı, aşağıdakilerden hangisidir
A
Hezarfen Ahmet Çelebi
B
Lagari Hasan Çelebi
C
Evliya Çelebi
D
Kâtip Çelebi
E
Ahi Ahmet Çelebi
Soru 7
Hotin Seferi sırasında edindiği olumsuz izlenimler üzerine, Osmanlı merkez ordusunda ıslahat yapmayı düşünen padişah aşağıdakilerden hangisidir?
A
II. Osman
B
IV. Murat
C
IV. Mehmet
D
III. Selim
E
II. Mahmut
Soru 8
Osmanlı Devleti’nin kuruluş döneminde medreselerde, isimlerinin yanında “Arabî, Acemî, Tusî, Semerkandî” gibi sıfatlarla anılan âlimlerin görev yapmış olmasından hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
A
Osmanlı bilim ve eğitiminin gelişimine diğer İslam ülkelerinden bilginlerin de katkı sağladığına
B
Osmanlı medreselerinde sınıfsal farklılıkların bulunduğuna
C
Osmanlı medreselerinin eğitim programlarının İranlı müderrisler tarafından belirlendiğine
D
Türk-İslam sentezinin Osmanlı medreselerinde başladığına
E
Medreselerde eğitim dili olarak Arapçanın kabul edildiğine
Soru 9
*   Osmanlı donanması dünyanın üçüncü büyük filosu hâline getirilmiştir.
 • *   Beylerbeyi ve Çırağan sarayları yapılmıştır.
 • *   Bosna, Hersek, Bulgaristan ve Sırbistan-Karadağ’da isyanlar çıkmıştır.
 • XIX. yüzyılda görülen bu gelişmeler aşağıdaki Osmanlı padişahlarından hangisinin dönemine aittir?
A
II. Abdülhamit
B
Abdülaziz
C
Abdülmecit
D
II. Mahmut
E
III. Mustafa
Soru 10
Kanunuesasi’nin 8. maddesi: “Osmanlı Devleti uyruğu olan bireylerin tümüne hangi din ve mezhepten olursa olsun ayrım gözetilmeksizin Osmanlı denir.” biçimindedir.  
 • Bu tanımla, aşağıdakilerden hangisinin amaçlandığı savunulamaz?
A
Padişahın mutlak yetkisinin kısıtlanmasının
B
Müslüman olmayanların ayrılıkçı hareketlerinin önlenmesinin
C
Toplumun Osmanlı adı altında bütünleştirilmesinin
D
Din ve mezhep ayrımcılığının ortadan kaldırılmasının
E
Osmanlı vatandaşlığı statüsünün oluşturulmasının
Soru 11
Osmanlı Devleti’nde Encümen-i Dâniş’in kurulmasında; 
 • I.    eğitim ve öğretimin geliştirilmesi,
 • II.   Osmanlı diplomasisinin örgütlenmesi,
 • III.  bilim politikasının belirlenmesi
 • amaçlarından hangileri etkili olmuştur?
A
Yalnız II
B
Yalnız III
C
I ve II
D
I ve III
E
II ve III
Soru 12
İngiltere, Rusya’nın Akdeniz’e inmesine engel olmak amacıyla zaman zaman Osmanlı Devleti’ni koruyucu politikalar izlemiştir. Aynı zamanda bunu bazı Osmanlı topraklarına yerleşmek için de fırsat olarak görmüştür.  
 • Buna göre, aşağıdakilerden hangisi İngiltere’nin bu tür bir politikayla yerleştiği Osmanlı topraklarından biri olarak gösterilebilir?
A
Kıbrıs
B
Rodos
C
Girit
D
On İki Ada
E
Kırım
Soru 13
Mondros Ateşkes Anlaşması sonrasında, 13 Kasım 1918’de İstanbul’a dönen Mustafa Kemal, 18 Kasım 1918’de Vakit gazetesinde yayımlanan demecinde, “Herhâlde ulusun ve memleketimizin pek çok muhtaç olduğu barışı sağlayacak hükûmetin bugünkü Mebuslar Meclisine dayanması bir zorunluluktur.” demiştir.  
 • Mustafa Kemal bu sözlerle, aşağıdakilerden hangisinin gerekliliğini vurgulamıştır?
 • A
  Hükûmetin meclisle uyumlu olmasının
  B
  Çok partili siyasal hayata geçilmesinin
  C
  Her koşulda barışın imzalanmasının
  D
  Yeni bir meclisin toplanmasının
  E
  Padişahın meclis kararlarına uymasının
  Soru 14
  Mondros Ateşkes Anlaşması sonrasında başlayan işgaller karşısında halkın örgütlenerek kurduğu Kuvayımillîye birliklerinin liderleri arasında eski askerler, tanınmış efeler ya da eşraftan kişiler de bulunmaktaydı.
 • Buna göre, aşağıdakilerden hangisinin Kuvayımillîye birliklerine liderlik ettiği söylenemez?
 • A
  İpsiz Recep
  B
  Çerkez Ethem
  C
  Yörük Ali Efe
  D
  Nene Hatun
  E
  Şahin Bey
  Soru 15
  Amasya Genelgesi’nin;
  •  I.     Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir.
  • II.    İstanbul Hükûmeti üzerine aldığı sorumluluğu yerine getirememektedir.
  • III.   Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.
  • IV.   Her türlü denetimden uzak millî bir kurul oluşturulmalıdır.
  • hükümlerinden hangileri, Millî Mücadele’nin yöntemini ortaya koymaktadır?
  A
  I ve II
  B
  I ve III
  C
  II ve III
  D
  II ve IV
  E
  III ve IV
  Soru 16
  Osmanlı Mebusan Meclisi tarafından kabul edilen Misakımillî’de, halkoyuna başvurulması uygun görülen yerler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
  A
  Trabzon
  B
  Kars
  C
  Ardahan
  D
  Batum
  E
  Batı Trakya
  Soru 17
  Kurtuluş Savaşı sadece bir Türk-Yunan Savaşı değil aynı zamanda emperyalist güçlere karşı bir savaştır.
 • Aşağıdaki durumlardan hangisinin bu yargıyı destekler nitelikte olduğu söylenemez?
 • A
  Kars Antlaşması’yla Doğu sınırlarının belirlenmesi
  B
  Birinci İnönü Savaşı’ndan sonra Anlaşma Devletlerinin Londra Konferansı’nı düzenlemesi
  C
  Mudanya Mütarekesi Görüşmeleri’ne İngiltere, Fransa ve İtalya’nın katılması
  D
  Sakarya Savaşı’ndan sonra Fransızlarla Ankara Antlaşması’nın imzalanması
  E
  İkinci İnönü Zaferi’nden sonra İtalya’nın Anadolu topraklarından çekilmeye başlaması
  Soru 18
  Aşağıdakilerden hangisi Millî Mücadele’yi destekleyen basın yayın organları arasında yer almaz?
  A
  İleri
  B
  Peyam-ı Sabah
  C
  Tasvir-i Efkâr
  D
  İkdam
  E
  Yeni Gün
  Soru 19
  Ankara’nın başkent olduğu 13 Ekim 1923 tarihinde Ankara’da elçiliği bulunan devlet aşağıdakilerden hangisidir?
  A
  İngiltere
  B
  Afganistan
  C
  İtalya
  D
  Yunanistan
  E
  E) Fransa
  Soru 20
  Atatürk Dönemi’nde kadınlar, aşağıdaki görev ve mesleklerden hangisinde diğerlerinden daha önce yer almaya başlamıştır?
  A
  Belediye başkanlığı
  B
  Cerrahlık
  C
  Savaş pilotluğu
  D
  Muhtarlık
  E
  Milletvekilliği
  Soru 21
  20. yüzyılda kurulan, Batı Tiyatrosu anlayışıyla pek çok eser sergileyen ve 1934 yılında adı İstanbul Şehir Tiyatrosu olarak değişen kurum, aşağıdakilerden hangisidir?
  A
  Darülbedayi
  B
  Darüleytam
  C
  Darülmaarif
  D
  Darülmuallimat
  E
  Darülfünunuşahane
  Soru 22
  Batı Cephesi Komutanlığı ve Mudanya Görüşmeleri’ndeki başarısından dolayı, Lozan Konferansı’na gidecek heyete İsmet İnönü’nün başkanlık etmesi için Dışişleri Bakanlığı görevinden istifa eden kişi, aşağıdakilerden hangisidir?
  A
  Mahmut Esat Bozkurt
  B
  Dr. Rıza Nur
  C
  Hasan Saka
  D
  Kâzım Karabekir
  E
  Yusuf Kemal Tengirşenk
  Soru 23
  Devlet yönetiminde millî egemenliği, millî iradeyi ve özgür seçimi esas kabul eden ilke aşağıdakilerden hangisidir?
  A
  Cumhuriyetçilik
  B
  Milliyetçilik
  C
  Halkçılık
  D
  Devletçilik
  E
  Laiklik
  Soru 24
  19 Mayıs 1924’te İstanbul’da “Haliç Konferansı” adı altında gerçekleşen ve Türkiye’yi Fethi Okyar’ın temsil ettiği görüşmeler aşağıdaki sınırlardan hangisiyle ilgilidir?
  A
  Irak sınırı
  B
  İran sınırı
  C
  Suriye sınırı
  D
  Gürcistan sınırı
  E
  Ermenistan sınırı
  Soru 25
  I. ABD ve SSCB arasında bloklaşmaya neden olmuştur.
 • II. Avrupa’nın ekonomik açıdan ABD ile rekabet edebilmesini amaçlamıştır.
 • III. Türkiye ve Yunanistan’a askerî yardım yapılmasını öngörmüştür.
 •   1947 yılında ilan edilen Truman Doktirini hakkında yukarıdakilerden hangileri söylenebilir?
 • A
  Yalnız II
  B
  I ve II
  C
  I ve III
  D
  II ve III
  E
  I, II ve III
  Soru 26
  1948’de Cominform’dan çıkarılması üzerine Doğu Bloku ülkeleri arasından resmen ayrılan ve 1961’de Bağlantısızlar Grubu arasında yer alan ülke aşağıdakilerden hangisidir?
  A
  Mısır
  B
  Endonezya
  C
  Yugoslavya
  D
  Hindistan
  E
  Afganistan
  Soru 27
  16 Ağustos 1960’ta bağımsız Kıbrıs Cumhuriyeti ilan edildikten sonra, Cumhurbaşkanlığı görevine Rum lider Makarios getirilirken Cumhurbaşkanı Yardımcılığı görevini üstlenen Türk lider, aşağıdakilerden hangisidir?
  A
  Fazıl Küçük
  B
  Rauf Denktaş
  C
  Mehmet Ali Talat
  D
  Tayfur Sökmen
  E
  Abdurrahman Melek
  Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
  27 tamamladınız.