Kayıt Ol

Giriş

Şifremi Kaybettim

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Giriş

Kayıt Ol

KPSS 2017 Tarih Sınavı

KPSS 2017 Tarih Soruları

Tebrikler - KPSS 2017 Tarih Soruları adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Türk töresinde devleti kuran hanedanın erkek üyeleri devlet yönetiminde ortak hak sahibiydi.
 • Bu durumun aşağıdakilerden hangisine yol açtığı savunulamaz?
 • A
  Hatunların ülke idaresine karışmasına
  B
  Dinî ayaklanmaların çıkmasına
  C
  Ülkenin parçalanmasına
  D
  Taht kavgalarının yaşanmasına
  E
  Üst düzey yöneticilerin, devlet yönetimine müdahalede bulunmasına
  Soru 2
  Büyük Selçuklular Döneminde Hasan Sabbah tarafından kurulan ve önemli devlet adamlarına suikastler düzenleyen Batini anlayışındaki gizli örgütün mensupları için kullanılan yaygın ifade aşağıdakilerden hangisidir?
  A
  Haşhaşiler
  B
  Babailer
  C
  Kalenderiler
  D
  Selefiler
  E
  Hariciler
  Soru 3
  Gazneliler Devleti, bir başka İslam devletinin (Samaniler) hizmetinde Türk komutanlar tarafından kurulmuştur.
 • Aşağıdaki Türk-İslam Devletlerinden hangisi kuruluş şekli açısından bu durumla benzerlik gösterir?
 • A
  Büyük Selçuklu Devleti
  B
  Karahanlı Devleti
  C
  Altınordu Devleti
  D
  Tolunoğulları Devleti
  E
  Babürlüler Devleti
  Soru 4
  Osmanlı Devleti'nde şehirlerde belli ihtiyaç mallarının ve ham maddelerinin satışının yapıldığı yere verilen ad hangisidir?
  A
  İmaret
  B
  Zaviye
  C
  Menzil
  D
  Kapan
  E
  Kervansaray
  Soru 5
  Osmanlı padişahları zaman zaman tebdil-i kıyafetle (kıyafet değiştirerek) halkın arasına karışır, bizzat teftiş yaparlardı. Örneğin; Kanuni Sultan Süleyman sipahi, II. Ahmet ise Mevleti devrişi gibi giyinip halkın ve görevlilerin durumunu denetlemişlerdir.  
 • Bu bilgilerden hareketle Osmanlı padişahlarının aşağıdakilerden hangisini hedeflediği söylenemez?
 • A
  Ahali arasındaki söylentileri öğrenmeyi
  B
  Devlet görevlilerinin davranışlarını gözlemlemeyi
  C
  Ekonomik yapıyı güçlendirmeyi
  D
  Olan bitenden haberdar olduğu algısını yaratmayı
  E
  Adil bir yönetim sağlamayı
  Soru 6
  Mimar Sinan'ın ustalık eseri olarak kabul edilen ve Osmanlı Klasik Dönemi'nin önemli mimari örneklerinden olan eser aşağıdakilerden hangisidir?
  A
  Şehzadebaşı Camii
  B
  Selimiye Camii
  C
  Süleymaniye Camii
  D
  Revan Köşkü
  E
  Topkapı Sarayı
  Soru 7
  Osmanlı Devletinde XVI. yüzyıl sonlarına doğru tespit edilebilen nüfus artışı beraberinde ciddi problemler de getirmiş, topraksız genç nüfus çareyi bey, paşa ve saray kapılarında kul ya da sekban olmakta bulmuştur. Bilhassa Habsburglarla yapılan savaşlar tüfekli piyadenin önemini ortaya koyduğundan devlet, savaşlarda bu ateşli silahları kullanabilen sekbanlardan yararlanmıştır. Ancak seferler sonunda kapısız kalan sekbanlar, ciddi sorunlara sebep olmuştu. Diğer yandan kapıkulu sayısında da önemli bir artış meydana gelmişti.
 • Bu sürecin sonucuyla ilgili aşağıdakilerden hangisi ileri sürülemez?
 • A
  Taşrada asayiş ve güvenliğin sağlandığı
  B
  Tımarlı sipahilerin öneminin azaldığı
  C
  Devletin askeri alanda yenilik yapması gerektiği
  D
  Kırdan kentlere göçün yaşandığı
  E
  Kapıları kuvvetli beylerin önem kazandığ
  Soru 8
  Osmanlı Devleti’nde XVII. yüzyılda timar sisteminin bozulmasına bağlı olarak aşağıdaki gelişmelerden hangisinin meydana geldiği söylenebilir?
  A
  Yeniçeri sayısının azaldığı
  B
  Ekberiyyet usulüne geçildiği
  C
  Tarımsal ürün çeşitliliğinin arttığı
  D
  Müsadere uygulamasının genişlediği
  E
  İltizam sisteminin yaygınlaştığı
  Soru 9
  Osmanlı Devleti, XVIII. yüzyılın sonlarından itibaren Avrupa’da meydana gelen gelişmeleri daha yakından takip etmek için Avrupa başkentlerinde daimî elçilikler açmaya başlamıştır.
 • Bu durumun ortaya çıkmasında;
 • I. Avrupalı devletler karşısında yenilgiler alınması,
 • II. merkezî otoritenin bozulmasıyla ülkede isyanların görülmesi,
 • III. Osmanlı Devleti’nin denge politikası izlemeye başlaması
 • gelişmelerinden hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?
 • A
  Yalnız I
  B
  Yalnız II
  C
  I ve II
  D
  I ve III
  E
  II ve III
  Soru 10
  Osmanlı tarihinde II. Mahmut Dönemi önemli bir dönüm noktasıdır. Vaka-i Hayriye olarak adlandırılan Yeniçeri Ocağının kaldırılmasıyla yeniliklerin önü açılmıştır. Bu dönemde nazırlıklar, muhtarlıklar ve posta teşkilatı kurulmuş, modern askerî okullar açılmış ve Takvim-i Vakayi adlı ilk resmî gazete yayımlanmıştır.
 • Bu bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
 • A
  Islahat çalışmalarının, halkın istekleri doğrultusunda gerçekleştiğine
  B
  Devlet bürokrasisinde yenilikler yapıldığına
  C
  Islahatların yapılabilmesi için uygun ortamın sağlandığına
  D
  Merkezî yapının güçlenmesine önem verildiğine
  E
  Yapılan yeniliklerin kamuoyuna duyurulduğuna
  Soru 11
  Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde tebaa için din, mezhep, dil ve cinsiyet bakımından ayırt edici tabir ve vasıfların kullanımını kaldıran Islahat Fermanı’nın amaçlarından biri değildir?
  A
  Gayrimüslimlere Müslümanlarla eşit statü vermek
  B
  Devlet dairelerinde gayrimüslimlerin çalışmasına müsaade etmek
  C
  Dinî farklılıkların yarattığı gerilimi ortadan kaldırmak
  D
  Devlet düzeninde, laiklik prensiplerini yerleştirmek
  E
  Toplumsal yükümlülükleri tüm kesimlere paylaş- tırmak
  Soru 12
  İngilizler 1880'lerden itibaren Araplara, Halifeliğin onların hakları olduğunu Osmanlı Devleti'nden ayrılarak kendi himayelerinde kurulacak devletleri destekleyeceklerini telkin etmişlerdir.
 • Aşağıdakilerden hangisi İngilizlerin böyle bir telkinde bulunmasının sebebi olamaz?
 • A
  Halifelik kurumunu kendi çıkarları doğrultusunda kullanmak
  B
  Osmanlı Devleti'nin gücünü kırmak
  C
  Orta Doğu'da yeni bir siyasi yapı oluşturmak
  D
  Arapları tek bir devlet etrafında birleştirmek
  E
  Sömürge yollarının güvenliğini sağlamak
  Soru 13
  28 Ocak 1920’de Osmanlı Mebusan Meclisinde kabul edilen Misakımillî kararları göz önüne alındığında, aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
  A
  Uluslararası ilişkilerde eşitlik ilkesinin gözetildiğine
  B
  Halkın isteklerine öncelik verildiğine
  C
  Tam bağımsızlık ilkesinin kabul edildiğine
  D
  Vatanın sınırlarının çizildiğine
  E
  Boğazlarla ilgili kararın Milletler Cemiyetine bırakıldığına
  Soru 14
  Mustafa Kemal’in, Anadolu’da millî bir hareket başlatma çabası, hem işgal kuvvetlerini hem de İstanbul Hükûmetini tedirgin etmiştir. İstanbul Hükûmetinin geri dön çağrılarına uymadığı için görevinden azledilen Mustafa Kemal, askerlikten ve tüm görevlerinden istifa etmiştir.
 • Mustafa Kemal’in gösterdiği bu tutumdan hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
 • A
  Mücadele konusunda İstanbul’daki bazı çevrelerden farklı düşündüğüne
  B
  Mondros Mütarekesi’nin koşullarını hafifletmek istediğine
  C
  Anadolu merkezli bir direniş oluşturmak düşüncesinde olduğuna
  D
  Herhangi bir makam ve mevki peşinde koşmadığına
  E
  İşgal kuvvetlerinin beklentilerinin dışına çıktığına
  Soru 15
  Sivas Kongresi sonrasında Temsil Heyetinin baskıları sonunda istifa etmek zorunda kalan Damat Ferit Paşa Kabinesinin yerine Padişah Vahdettin, hükümeti kurma görevini Ali Rıza Paşa'ya vermiştir.
 • Padişah Vahdettin'in, Ali Rıza Paşa gibi ılımlı bir devlet adamına görev vermesinin gerekçeleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
 • A
  Temsil Heyetini İstanbul'da etkili kılmak
  B
  Halk arasında birlik ve beraberliği güçlendirmek
  C
  Memlekette sükun ve düzeni sağlamak
  D
  Yasal hükümler içerisinde seçimlerin yapılmasını sağlamak
  E
  Milli Hareketi destekleyenlerle iyi ilişikiler kurmak
  Soru 16
  Birinci TBMM'nin olağanüstü yetkilere sahip bir meclis olduğuna,
 • I. yasama, yürütme ve yargı yetkisini elinde bulundurması,
 • II. yetkilerini Başkomutanlık Yasası'yla Mustafa Kemal'e devretmesi,
 • III. çoğulcu yapıya sahip olması
 • durumlarından hangileri kanıt olarak gösterilebilir?
 • A
  Yalnız I
  B
  Yalnız II
  C
  I ve II
  D
  I ve III
  E
  II ve III
  Soru 17
  Lozan Konferansı'na katılan devletler hakkında aşağıdaki bilgiler verilmiştir:
  • I. Çağrı yapan devletler: Ingiltere, Fransa, Italya, Japonya
  • II. Tüm görüşmelere çağrılan devletler: Türkiye, Yunanistan, Romanya, Sırp-Hırvat-Sloven Devleti (Yugoslavya)
  • III. Gözlemci devlet: ABD
  • IV. Boğazlar statüsü için çağrılan Karadeniz'e kıyısı olan devletler: Sovyet Rusya, Bulgaristan
  • V. Ticaret ve yerleşme sözleşmelerine katılım için çağrılanlar: Belçika, Portekiz
  Konferansa katılan devletler ve katılım konuları göz önüne alındığında aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
  A
  Lozan Konferansı'nın toplanması için davet Anlaşma Devletlerinden gelmiştir.
  B
  Türkiye'nin ve bazı Balkan devletlerinin görüşmelerin hepsinde yer alması istenmiştir.
  C
  Konferans görüşmelerine Avrupa kıtası dışından da devletler davet edilmiştir.
  D
  Boğazlar konusunda yapılacak görüşmelere çağrılan devletlerin belirlenmesinde ülkelerin coğrafi konumları da etkili olmuştur.
  E
  Lozan Konferansı'nda uluslararası ticaret ile ilgili kuralları Portekiz ve Belçika belirlemiştir.
  Soru 18
  Başkomutanlık Meydan Savaşı’nın ardından Mustafa Kemal’in “Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz’dir. İleri!” emrini vermesinde;
 • I. Güney Cephesi’nde işgal edilen yerleri kurtarmak,
 • II. Batı Anadolu’daki işgalleri sona erdirmek,
 • III. geri çekilen Yunan ordusunun yeni bir savunma hattı oluşturmasını engellemek
 • düşüncelerinden hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?
 • A
  Yalnız I
  B
  Yalnız II
  C
  Yalnız III
  D
  I ve II
  E
  II ve III
  Soru 19
  Gümrü Antlaşması’nın,
 • • Türkiye ile Ermenistan arasındaki savaş durumuna son verilecektir.
 • • Erivan Hükûmeti, TBMM tarafından reddedilmiş olan Sevr Antlaşması’nı hükümsüz sayacaktır.
 • • Ermenistan’da yaşayan Müslümanlara kendi dinî ve kültürel özelliklerine göre yaşama olanağı sağlanacaktır.
 • maddelerinden hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
 • A
  Antlaşmada, askerî ve siyasi konuların dışındaki hükümlere de yer verilmiştir
  B
  Erivan ve TBMM hükûmetleri birbirlerinin varlığı- nı tanımıştır
  C
  Ermeniler, Türk topraklarındaki taleplerinden vazgeçmiştir.
  D
  Türkiye’nin doğu sınırını belirleyen son antlaşma olmuştur.
  E
  Ermenistan’daki Müslüman halkın hakları korunmuştur.
  Soru 20
  Yanda Mustafa Kemal’in farklı iki dönemde attığı imza örnekleri verilmiştir.
 • Mustafa Kemal’in imzasını bu şekilde değiştirmesinde etkili olan gelişme aşağıdakilerden hangisidir?
 • A
  Latin harfli Türk Alfabesi'nin kabul edilmesi
  B
  Laiklik ilkesinin anayasaya girmesi
  C
  TBMM tarafından kendisine Gazi unvanı verilmesi
  D
  Türk Dil Kurumunun açılması
  E
  TBMM tarafından kendisine bir soyadı verilmesi
  Soru 21
  1927 seçimlerine dair Atatürk tarafından belirlenen koşullar arasında,  "Milletvekilleri özel hayatlarında, tarım, ticaret, sanayi gibi ekonomiyi ve maliyeyi ilgilendiren çalışmalarında devletin resmi yasalarına bağlı olacaklardır." maddesi yer almaktadır.
 • Bu madde ile aşağıdakilerden hangisinin amaçlandığı söylenebilir?
  A
  Milletvekillerinin nüfuslarını kullanarak çıkar sağlamalarını önlemenin
  B
  Milletvekillerinin meclise devam sorununu ortadan kaldırmanın
  C
  Milletvekillerinin ülke gelişimine katkılarını siyasi alanda sınırlamanın
  D
  Milletvekilliğinin ayrıcalıklı bir konum olduğunu halka göstermenin
  E
  Milletvekili maaşlarının yetersiz olduğu gerçeğine dikkat çekmenin
  Soru 22
  Atatürk Dönemi’nde;
 • • Saltanatın kaldırılması,
 • • Türk Medeni Kanunu’nun kabul edilmesi,
 • • Soyadı Kanunu’nun çıkarılması,
 • • Türk Tarih Kurumunun kurulması
 • gibi gelişmeler yaşanmıştır.
 • Bu gelişmelerle aşağıdaki ilkelerden hangisi arasında ilişki kurulamaz?
  A
  Halkçılık
  B
  Laiklik
  C
  Devletçilik
  D
  Cumhuriyetçilik
  E
  Milliyetçilik
  Soru 23
  İngiltere kendi kontrolünde tutmak istediği, zengin petrol yataklarını barındıran Musul vilayetinin, Türkiye'nin yönetimine girmesini istemiyordu. Bu amaca ulaşmak için çeşitli yollar denedi.
 • Aşağıdakilerden hangisi İngiltere'nin bu politikasına ulaşmak için başvurduğu yollardan biri değildir?
 • A
  Bölgede casusluk faaliyetleri yürütmek
  B
  Musul'da halk oylamasına gidilmesini sağlamak
  C
  Milletler Cemiyetini kendi çıkarları doğrultusunda kullanmak
  D
  Bölgedeki etnik ve dinsel farklılıklardan yararlanmak
  E
  Türkiye'ye yönelik askeri harekat tehdidinde bulunmak
  Soru 24
  1983 yılında yapılan Türk-Sovyet Anlaşması ile Türkiye, Odesa, Bakü, Erivan ve Leningrad'daki; Sovyetler Birliği de İzmir ve Kars'daki konsoloslukları kapatmıştır.  
 • Bu bilgiden hareketle Türkiye-Sovyetler Birliği ilişkileriyle ilgili aşağıdakilerden hangilerine ulaşılabilir.
 • A
  Karşılıklık ilkesiyle hareket ettiklerine
  B
  Dünyadaki gelişmelerin dışında kaldıklarına
  C
  İki ülke arasındaki ilişkilerin gittikçe geliştiğine
  D
  Sovyetler Birliği'nin yayılmacı politika uyguladığına
  E
  İkinci Dünya Savaşı öncesinde farklı gruplarda yer aldıklarına
  Soru 25
  İkinci Dünya Savaşı'nın sonuna doğru 1945'te ABD, İngiltere ve SSCB liderleri Yalta Konferansı'nda bir araya gelmişler ve burada yayınladıkları bildiride savaş sonrası Avrupa'da yeni düzenin yerleşmesi için bazı ilkeler ortaya koymuşlardır
 • Aşağıdakilerden hangisi bu ilkelerden biri değildir?
 • A
  Nazizm ve Faşizm'in kalıntılarının ortadan kaldırılmasını sağlamak
  B
  Demokratik kurumların oluşmasını desteklemek
  C
  Toplumlara yönetim şekillerini belirleme hakkı vermek
  D
  İşgalci güçlerin zorla aldığı egemenlik ve otonomi hakkını toplumlara iade etmek
  E
  Temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılması konusunda devletleri serbest bırakmak
  Soru 26
  Aşağıdakilerden hangisi İkinci Dünya Savaşı sonrası Avrupa’da meydana gelen sosyal ve ekonomik gelişmelerden biri değildir?
  A
  Kadınların iş hayatında daha fazla yer alması
  B
  Nüfus artışının yaşanması
  C
  Devletlerin askerî harcamalarının artması
  D
  SSCB tarafından uzaya ilk uydunun gönderilmesi
  E
  Radyonun günlük hayatta kullanılmaya başlanması
  Soru 27
  1992-1995 yıllarındaki Bosna Savaşı sırasında Bosna-Hersek’in bağımsızlığını kazanmasında önemli rolü bulunan ve “Bilge Lider” olarak bilinen devlet başkanı, aşağıdakilerden hangisidir?
  A
  Ebulfeyz Elçibey
  B
  Enver Hoca
  C
  Sadık Ahmet
  D
  Aliya İzzetbegoviç
  E
  Saparmurad Niyazov
  Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
  27 tamamladınız.