Kayıt Ol

Giriş

Şifremi Kaybettim

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Giriş

Kayıt Ol

LYS 2016 Tarih Sınavı

LYS 2016 Tarih Testi

Tebrikler - LYS 2016 Tarih Testi adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi Ziggurat'ın kullanım amaçlarından biri değildir?
A
Rasathane
B
Okul
C
Tapınak
D
Saray
E
Tahıl ambarı
Soru 2
476 yılında Batı Roma Devleti’nin yıkılmasıyla son bulduğu kabul edilen İlk Çağ'da; Sümer, Mısır, Hint, Çin ve Doğu Akdeniz medeniyetlerinin katkılarıyla birçok icat yapılmıştır.  
 • Aşağıdakilerden hangisi bu dönemdeki icatlardan biri değildir?
 • A
  Kâğıt
  B
  Yazı
  C
  Takvim
  D
  Para
  E
  Barut
  Soru 3
  Anadolu; göç ve ticaret yollarının üzerinde bulunması, iki kıtayı birbirine bağlaması, ikliminin elverişli ve topraklarının verimli olması gibi nedenlerden dolayı tarih boyunca birçok kültüre ev sahipliği yapmıştır.
 • Bu bilgiye göre Anadolu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
 • A
  Yerleşmeye uygun olduğu
  B
  Zengin yer altı kaynaklarına sahip olduğu
  C
  Kültür etkileşimin yoğun olduğu
  D
  Tarıma elverişli olduğu
  E
  Jeopolitik konumunun önemli olduğu
  Soru 4
  İlk Türk devletlerinde toy adı verilen meclislerde; devlet meseleleri görüşülür, dinî tören, yarışma ve çeşitli eğlenceler yapılır, toyların sonlarında da halkın katıldığı şölenler, ziyafetler düzenlenirdi.
 • Buna göre toylarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
 • A
  Boylar arasında kaynaşmanın amaçlandığına
  B
  Sosyal ve kültürel konuların karara bağlandığına
  C
  Hükümdar kararlarının bağlayıcı olduğuna
  D
  Devletin üst düzey yöneticilerinin de katıldığına
  E
  İnanç sistemlerini olumlu etkilediğine
  Soru 5
  İlk Türk Devletleri konusunun işlendiği derste Erhan Öğretmen öğrencilerine şu bilgileri vermiştir:
 • * Kırgızların saldırısı üzerine Ötüken’i terk edip güneye göçtüler.
 • * Bögü Kağan Dönemi’nde Maniheizm dinini kabul ettiler.
 • * Matbaanın Avrupa’ya gidişinde rol oynadılar.
 • Buna göre Erhan Öğretmen, öğrencilerine aşağıdaki Türk devletlerinin hangisi hakkında bilgi vermiştir?
 • A
  Uygurlar
  B
  Göktürkler
  C
  Kumanlar
  D
  Karahitaylar
  E
  Hazarlar
  Soru 6
  Aşağıdakilerden hangisi, görüş ve düşünceleriyle Avrupalıları uzun süre etkilemiş bir Müslüman filozoftur?
  A
  İbn Rüşd
  B
  Fuzuli
  C
  Baki
  D
  Levni
  E
  Nefi
  Soru 7
  Aşağıdakilerden hangisi döneminde Müslümanlar, İspanya üzerinden Avrupa’ya girmişlerdir?
  A
  Hz. Muhammed
  B
  Dört Halife
  C
  Emevîler
  D
  Abbasîler
  E
  Fatımîler
  Soru 8
  Anadolu Selçuklularında Divan-ı Saltanata bağlı olarak çalışan divanlardan biri olan Divan-ı İnşanın görevi aşağıdakilerden hangisidir?
  A
  Devletin mali işleriyle ilgilenmek
  B
  Hukuk ve askerlik dışında devlete dair tüm işleri teftiş etmek
  C
  Ülke topraklarının kayıtlarını tutarak has ve iktalara ait kararları düzenlemek
  D
  Devletin iç ve dış yazışmalarını yapmak
  E
  Ordunun ihtiyacını karşılamak
  Soru 9
  Büyük Selçuklu Devleti'yle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  A
  Devleti yönetme konusunda eski Türk hâkimiyet telakkisi (anlayışı) geçerlidir.
  B
  Nişabur, Rey, İsfahan ve Merv şehirlerini, yönetim merkezi olarak kullanmışlardır.
  C
  Orta Asya'da kurulan en büyük Türk-İslam devletidir.
  D
  İkta sistemini geliştirerek kendilerinden sonraki Türk devletlerine örnek olmuşlardır.
  E
  Anadolu'nun Türkleşmesi ve Müslümanlaşmasında rol oynamışlardır.
  Soru 10
  Aşağıdakilerden hangisi, Malazgirt Savaşı’ndan sonra Anadolu’da kurulan ilk Türk devletlerinden biri değildir?
  A
  Karamanlılar
  B
  Saltuklular
  C
  Mengücekliler
  D
  Danişmentliler
  E
  Artuklular
  Soru 11
  Anadolu Beylikleri Dönemi’nde, İtalyan devletleri ile yapılan ticarette Bizans ve İtalyan paralarının ve ölçü birimlerinin kullanıldığı görülmektedir.
 • Bu durumun, aşağıdakilerden hangisinin bir sonucu olduğu savunulabilir?
 • A
  Paranın Türk-İslam devletlerinde bağımsızlık sembolü olmasının
  B
  Anadolu Beylikleri Dönemi’nde aynı para biriminin kullanılmasının
  C
  Anadolu’nun önemli bir ticaret merkezi olmasının
  D
  Anadolu Beyliklerinde ölçü birliği bulunmasının
  E
  Anadolu Beyliklerinin, ticaret açığını kapatmaya çalışmasının
  Soru 12
  Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı ordusunda Kapıkulu Ocaklarına bağlı süvari birliklerinden biridir?
  A
  Yeniçeriler
  B
  Lağımcılar
  C
  Topçular
  D
  Silahtarlar
  E
  Cebeciler
  Soru 13
  Aşağıdakilerden hangisinin Osmanlı Devleti'nde şehzadelerin devlet yönetiminde tecrübe kazanmalarını engellediği savunulabilir?
  A
  İltizam sisteminin yürürlükten kaldırılması
  B
  Kapıkullarının sayısının artması
  C
  Vilayet Nizamnamesi'nin yayımlanması
  D
  Tahta çıkmada ekberiyet usulüne geçilmesi
  E
  Divan-ı Hümayun'un etkisinin azalması
  Soru 14
  Osmanlı Devleti’nde ölen kişinin mirasçılarının isteği üzerine kadı tarafından düzenlenen tereke defterleri, kişinin taşınır ve taşınmaz bütün malları ile borç ve alacaklarını içerirdi.
  • Bu bilgiye göre tereke defterlerinde kişilerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
  A
  Yaşam standardına
  B
  Gelir düzeyine
  C
  Sosyal ilişkilerine
  D
  Aile yapısına
  E
  Fiziki özelliklerine
  Soru 15
  Osmanlı Devleti’nde ihtiyaç malları ve ham maddeler, şehirdeki kapan adı verilen pazar yerlerinde belirlenen fiyat üzerinden satışa sunulurdu. Bu satış sırasında adil bir dağıtım gözetilirdi.
  • Bu uygulamayla;
  • I. fiyat artışının kontrol edilmesi,
  • II. rekabetin teşvik edilmesi,
  • III. lüks tüketim mallarına ilginin artması
  • durumlarından hangilerinin sağlandığı savunulabilir?
  A
  Yalnız I
  B
  Yalnız II
  C
  Yalnız III
  D
  I ve II
  E
  I, II ve III
  Soru 16
  Aşağıdakilerden hangisi, Coğrafi Keşiflerden önce de ticareti yapılan ürünlerden biridir?
  A
  İpek
  B
  Tütün
  C
  Kakao
  D
  Vanilya
  E
  Patates
  Soru 17
  Hristiyanlar, kutsal saydıkları yerleri Müslümanların elinden almak için XI. ve XIII. yüzyıllar arasında aşağıdakilerden hangisini düzenlemişlerdir?
  A
  Kavimler Göçü
  B
  Haçlı Seferleri
  C
  Hint Seferleri
  D
  Mısır Seferi
  E
  Coğrafi Keşifler
  Soru 18
  Fatih Sultan Mehmet İstanbul’u fethettiğinde Ortodoks tebaanın eğitim ve ibadet işlerinde Ortodoks Patriği’ne yetkiler vermiş olmakla birlikte, seçilen patriğin atama yetkisini kendisi üstlenmiştir.
 •   Fatih Sultan Mehmet’in bu uygulamadaki amacının aşağıdakilerden hangisi olduğu savunulabilir?
 • A
  Bütün Hristiyanlar arasında birliği sağlamak
  B
  Merkezî otoriteyi korumak
  C
  Ülke içerisinde hukuk birliği sağlamak
  D
  Patrik seçiminde baskıyı engellemek
  E
  Papa ile iyi ilişkiler kurmak
  Soru 19
  Aşağıdakilerden hangisi XVI. yüzyılda Osmanlı-Safevi ilişkilerinin bozulmasının nedenlerinden biri olarak gösterilebilir?
  A
  Halifelik makamı üzerinde hâkimiyet kurma isteği
  B
  İslamın kutsal merkezlerinin bulunduğu Hicaz'a sahip olma çabası
  C
  Trabzon Rum İmparatorluğu toprakları üzerinde hâkimiyet mücadelesi
  D
  İpek Yolu'nun Karadeniz'in kuzeyinden geçen kısmı üzerinde rekabet
  E
  Anadolu'nun doğu bölgelerini nüfuzu altına alma politikası
  Soru 20
  II. Viyana Kuşatması sırasında Osmanlı ordusunun kumandanı olup kuşatmanın başarısız olmasından dolayı idam edilen sadrazam aşağıdakilerden hangisidir?
  A
  Sokullu Mehmet Paşa
  B
  Fazıl Ahmet Paşa
  C
  Köprülü Mehmet Paşa
  D
  Merzifonlu Kara Mustafa Paşa
  E
  Çandarlı Halil Paşa
  Soru 21
  III. Selim Dönemi'nde yapılan yeniliklerde aşağıdaki devletlerden hangisi daha çok örnek alınmıştır?
  A
  Avusturya
  B
  Almanya
  C
  Fransa
  D
  İngiltere
  E
  Hollanda
  Soru 22
  Süveyş Kanalı'nın açılması İngiltere'nin Osmanlı Devleti'ne karşı izlediği politikaları etkilemiştir.
 • Bu durumun;
 • I. Ayastefanos Antlaşması koşullarının değiştirilmesi,
 • II. İngiltere'nin olası Rus saldırısına karşı Kıbrıs'a asker çıkarması,
 • III. İngiltere'nin Mısır'ı işgal etmesi
 • sonuçlarından hangilerini ortaya çıkardığı savunulabilir?
 • A
  Yalnız I
  B
  Yalnız II
  C
  Yalnız III
  D
  I ve II
  E
  I, II ve III
  Soru 23
  II. Meşrutiyet’in ilanının ardından çeşitli hedeflere yönelik şu yasama faaliyetleri yapılmıştır:
 • * Serseriler ve Zanlı Kişilerle İlgili Kanun Kamu Toplantıları Kanunu
 • * Grevleri Önleme Kanunu
 • * Müslüman Olmayan Vatandaşların Askere Alınmaları ile İlgili Kanun
 • Çıkarılan bu kanunlar aracılığıyla gerçekleştirilmesi düşünülen hedefler arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
 • A
  Şahsi eylemlere sınırlama getirmek
  B
  Padişah ve hanedanın otoritesini artırmak
  C
  Halkın protesto gösterilerini kısıtlamak
  D
  İşçilerin ülke idaresine olumsuz etkilerini önlemek
  E
  Devletin farklı unsurlarını ülke bünyesine bağlamak
  Soru 24
  Aşağıdakilerden hangisi, Kırım Savaşı sonrasında yapılan Paris Kongresi ve Paris Antlaşması’nın siyasi sonuçları arasında yer alır?
  A
  Osmanlı Devleti’nin bir Avrupa devleti sayılmasının ve Avrupa hukukundan yararlanmasının kabul edilmesi
  B
  İngiltere’nin Osmanlı toprak bütünlüğünü koruma politikasının değişmesi
  C
  Rusya’ya Karadeniz’de donanma ve tersane bulundurma hakkının verilmesi
  D
  Osmanlı Devleti üzerindeki Rus himayesi ve etkisinin artması
  E
  Avrupa devletlerinin Osmanlı Devleti’nin iç işlerine karışmasının önlenmesi
  Soru 25
  Osmanlı Devleti’nde İttihat ve Terakki Cemiyetinin hükûmeti ele geçirmesini sağlayan Babıali Baskını, aşağıdaki savaşların hangisi sırasında gerçekleşmiştir?
  A
  Birinci Balkan Savaşı
  B
  Trablusgarp Savaşı
  C
  Kırım Savaşı
  D
  Birinci Dünya Savaşı
  E
  Kurtuluş Savaşı
  Soru 26
  Mondros Mütarekesi’nden sonra kurulan;
 • I. Mavri Mira,
 • II. Kilikyalılar,
 • III. Reddi İlhak
 • cemiyetlerinden hangilerinin Millî Mücadele’de Türk ulusunun çıkarlarını savunduğu söylenebilir?
 • A
  Yalnız I
  B
  Yalnız II
  C
  Yalnız III
  D
  II ve III
  E
  I, II ve III
  Soru 27
  Erzurum Kongresi’nde manda ve himayenin kabul edilemeyeceği kararı alınmışken Sivas Kongresi’nde konunun yeniden gündeme gelmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
  A
  Erzurum Kongresi sonrasında toplumda manda düşüncesini benimseyenlerin giderek artması
  B
  İstanbul’dan kongreye katılan bazı temsilcilerin manda idaresini tek kurtuluş çaresi olarak görmeleri
  C
  Sivas halkının manda konusunda yoğun talebinin bulunması
  D
  Millî Mücadele’ye olan inancın zayıflaması
  E
  Mandanın kabul edilmesi konusundaki dış baskıların artması
  Soru 28
  Anlaşma Devletlerinin, Türk ordusunun Birinci İnönü Savaşı’nı kazanması üzerine Londra Konferansı’nı toplamak istemelerinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
  A
  Yunan ordusunu Anadolu’dan çıkarmak
  B
  Sevr Antlaşması’nı küçük değişikliklerle TBMM’ye kabul ettirmek
  C
  Osmanlı Hükûmeti ile TBMM arasında ittifak sağlamak
  D
  TBMM’nin mücadelesine destek vermek
  E
  Kendi aralarındaki anlaşmazlıkları çözmek
  Soru 29
  Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun Millî Mücadele Dönemi’ndeki aydın-halk ilişkisini anlatan eseri aşağıdakilerden hangisidir?
  A
  Yaban
  B
  Vurun Kahpeye
  C
  Çankaya
  D
  Türk’ün Ateşle İmtihanı
  E
  Zeytindalı
  Soru 30
  Aşağıdakilerden hangisi Atatürk'ün, CHP'nin ikinci büyük kongresinde (1927) okuduğu Nutuk'un konuları içinde yer almaz?
  A
  Millî Mücadele politikası
  B
  Lozan Konferansı
  C
  Çanakkale Savaşları
  D
  Takrir-i Sükun Kanunu
  E
  Hilafetin kaldırılması
  Soru 31
  Aşağıdakilerin hangisinde gerçekleşen olay ve ilgili kurum eşleştirmesi yanlış verilmiştir?
  A
  Çok partili hayata geçiş – Hürriyet Partisi
  B
  Yeni harflerin kabulü – Millet Mektepleri
  C
  Bulaşıcı hastalıklarla mücadele – Hıfzıssıhha Enstitüsü
  D
  I. Beş Yıllık Sanayi Planı – Sümerbank
  E
  Tarımsal endüstrinin geliştirilmesi – Yüksek Ziraat Enstitüsü
  Soru 32
  29 Ekim 1933’te Ankara’da okuduğu Yıl Nutku’nda “Az zamanda çok ve büyük işler yaptık.” diyen Atatürk, bu işlerin “en büyüğü” olarak aşağıdakilerden hangisini göstermiştir?
  A
  Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasını
  B
  Lozan Antlaşması’nın imzalanmasını
  C
  Harf İnkılabı’nın yapılmasını
  D
  Medeni Kanun’un çıkarılmasını
  E
  Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasını
  Soru 33
  1978 yılında, Atatürk'ün doğumunun 100. yılı olan 1981 yılının, tüm üye ülkelerde kutlanması kararını alan ve onun barışseverliğini ödüllendiren uluslararası kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?
  A
  Avrupa Konseyi
  B
  NATO
  C
  UNICEF
  D
  Avrupa Birliği
  E
  UNESCO
  Soru 34
  Aşağıdakilerden hangisi, İkinci Dünya Savaşı sonucu kurulan Birleşmiş Milletlerin Güvenlik Konseyindeki daimi üyelerden biri değildir?
  A
  Japonya
  B
  İngiltere
  C
  Fransa
  D
  Sovyetler Birliği
  E
  ABD
  Soru 35
  Basmacı hareketiyle ilgili olarak;
 • I.    Rusya'da Bolşevizmi yaymayı amaçlar.
 • II.   Türkistan'da ortaya çıkan bağımsızlık mücadelesidir.
 • III.  Enver Paşa'nın da katıldığı bir harekettir.
 • ifadelerinden hangileri doğrudur?
 • A
  Yalnız I
  B
  I ve II
  C
  I ve III
  D
  II ve III
  E
  I, II ve III
  Soru 36
  İkinci Dünya Savaşı’nda insan kaybının yaklaşık yarısını siviller oluşturmuştur.
 • Bu durumun aşağıdakilerin hangisinden kaynaklandığı savunulabilir?
 • A
  Savaşın büyük devletler arasında sınırlı kalmasından
  B
  Sivil savunma örgütlerinin oluşturulmasından
  C
  Kitle imha silahlarının kullanılmasından
  D
  Doğal afetlerin meydana gelmesinden
  E
  Uluslararası ilişkilerin önem kazanmasından
  Soru 37
  Aşağıdakilerden hangisi İkinci Dünya Savaşı sırasında ülkelerine yön veren liderlerden biri değildir?
  A
  Adolf Hitler
  B
  John F. Kennedy
  C
  Benito Mussolini
  D
  Winston Churchill
  E
  Joseph Stalin
  Soru 38
  Türkiye, Almanya’nın 15 Mart 1939’da Çekoslovakya’yı ilhak ederek başlattığı “hayat sahası” politikasından endişe duymuştur.
 • Türkiye’nin bu politikaya karşı duyduğu endişenin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
 • A
  Yeni politikanın Orta Doğu devletlerince hoş karşılanmaması
  B
  Almanya’nın yeni politikası gereği Yunanistan ile ortak hareket etmeye başlaması
  C
  Hayat sahası politikasına dayalı sınırın nerede başlayıp nerede bittiğinin belli olmaması
  D
  Hayat sahası politikasının, ABD-Almanya-İngiltere birliğini sağlayacağına inanılması
  E
  Yeni politikanın doğrudan Müslüman ülkelere yönelik geliştirildiğinin düşünülmesi
  Soru 39
  ABD'nin, Truman Doktrini çerçevesinde Türkiye ve Yunanistan'a askerî ve ekonomik destek sağlaması
 • ABD'nin, Marshall Planı çerçevesinde Batı Avrupa ülkelerine ekonomik yardımda bulunması
 • Bu gelişmelerin ortaya çıkmasına neden olan durum aşağıdakilerden hangisidir?
 • A
  ABD'nin, 1946 sonrasında SSCB’ye karşı kuşatma politikası uygulaması
  B
  ABD'nin, Küba Buhranı sonrasında SSCB'ye karşı ittifaklar kurması
  C
  ABD'nin, İkinci Dünya Savaşı’nda Almanya'ya karşı mücadele eden devletleri desteklemesi
  D
  Soğuk Savaş Dönemi’nde nükleer silahlanma yarışına girilmesi
  E
  SSCB öncülüğünde Doğu Bloku ülkelerinin Varşova Paktı’nı oluşturması
  Soru 40
  1959 yılından itibaren Çin ile Hindistan arasındaki ilişkilerin bozulmasında,
  • I. Hindistan’ın Çin’in güçlenmesinden rahatsız olması,
  • II. Çin’in Hindistan sınır bölgesindeki Nepal, Tibet ve Bhutan’da ideolojisini yayma girişimlerinde bulunması,
  • III. Çin ile SSCB arasında yaşanan anlaşmazlıkların artması
  • durumlarından hangileri etkili olmuştur?
  A
  Yalnız I
  B
  Yalnız II
  C
  Yalnız III
  D
  I ve II
  E
  II ve III
  Soru 41
  İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra toplanan Potsdam Konferansı’nda Sovyet Rusya; İtalya'nın Akdeniz ve Kızıldeniz kıyılarında bulunan sömürgelerinden pay almayı ve işgali altındaki Romanya, Bulgaristan ve Macaristan devletlerinde oluşturulan komünist hükûmetlerin İngiltere ve Amerika tarafından tanınmasını istemiştir.
 • Sovyet Rusya’nın bu istekleriyle ulaşmak istediği amaç aşağıdakilerden hangisidir?
 • A
  Dünya barışını korumaya çalışmak
  B
  Etki alanlarını genişletmek
  C
  Anlaşma Devletlerinin tepkisini ölçmek
  D
  İngiltere'nin sömürge yollarını kontrol altına almak
  E
  Anlaşma Devletleriyle aynı ittifakta yer almak
  Soru 42
  28 Şubat 1953’te Türkiye, Yugoslavya ve Yunanistan arasında Dostluk ve İş Birliği Antlaşması imzalanarak Balkan Paktı kurulmuştur. Bu antlaşmadan sonra bu üç devlet arasında ilişkiler daha da gelişmiş, 9 Ağustos 1954’te Siyasi İş Birliği ve Karşılıklı Yardım Antlaşması imzalanarak Üçlü Balkan İttifakı kurulmuştur. Ancak bu ittifak uzun süreli olmamıştır.
 • Bu ittifakın uzun süreli olmamasında aşağıdaki gelişmelerden hangisi etkili olmuştur?
 • A
  Varşova Paktı’nın kurulması
  B
  Türkiye’nin Kore Savaşı’na girmesi
  C
  Kıbrıs nedeniyle Türk-Yunan ilişkilerinin bozulması
  D
  Türkiye ve Yunanistan’ın NATO’ya üye olması
  E
  Sovyetler Birliği’nin dağılması
  Soru 43
  Dünyada yaşanılan bazı anlaşmazlıklara çözüm bulmak amacıyla dönem dönem ara buluculuk faaliyetlerinde bulunulmuştur.
 • Bu doğrultuda yapılan;
 • * 13 Haziran 1980: Venedik Deklarasyonu,
 • * 6 Ağustos 1981: Fahd Planı,
 • * 1 Eylül 1982: Reagan Planı
 • ara buluculuk girişimleri, aşağıdaki hangi iki taraf arasındaki anlaşmazlıklara çözüm bulunmasını amaçlamıştır?
 • A
  Azerbaycan – Ermenistan
  B
  Filistin – İsrail
  C
  İran – Irak
  D
  Türkiye – Yunanistan
  E
  Hindistan – Pakistan
  Soru 44
  Soğuk Savaş sonrası dönemde uluslararası barışı koruma faaliyetleri önem kazanmıştır. Türkiye de TBMM kararları çerçevesinde barışı koruma ve uygulama girişimlerine barış gücü olarak katılmıştır.
 • Aşağıdakilerden hangisi bu kapsamda Türk askerinin görev aldığı bölgelerden biri değildir?
 • A
  Hindistan
  B
  Bosna-Hersek
  C
  Kosova
  D
  Afganistan
  E
  Somali
  Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
  44 tamamladınız.