Kayıt Ol

Giriş

Şifremi Kaybettim

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Giriş

Kayıt Ol

TEOG 2016 Tarih Sınavı 8. Sınıf 1. Dönem

TEOG 2016 8. Sınıf 1. Dönem Tarih

Tebrikler - TEOG 2016 8. Sınıf 1. Dönem Tarih adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Atatürk’ün çocukluk döneminde Selanik’te farklı inanç ve milletler bir arada yaşamaktaydı.
 • Bu bilgide Selanik şehrinin,
 • I. Dinî
 • II. İktisadi
 • III. Askerî
 • IV. Sosyal
 • özelliklerinden hangileri vurgulanmıştır?
 • A
  I ve II.
  B
  I ve IV.
  C
  II ve III.
  D
  II ve IV.
  Soru 2
  Mustafa Kemal, Şemsi Efendi Mektebinden sonra bir süre Selanik Mülkiye Rüştiyesine devam etmiştir. Ancak daha sonra kendi iradesi ile Askerî Rüştiye sınavlarına girmiş ve başarılı olmuştur.
 • Bu bilgi Mustafa Kemal’in, aşağıdaki özel- liklerinden hangisine örnek gösterilir?
 • A
  Karar alma ve uygulamasına
  B
  Çevresinin etkisinde kalmasına
  C
  Ülkesinin geleceğini düşünmesine
  D
  Başkalarının fikirlerine saygı göstermesine
  Soru 3
  Mustafa Kemal, 22 Eylül 1909’da İttihat ve Terakki Cemiyetinin ikinci kongresine katılır. Ve bu kongrede düşüncelerini şu sözlerle açıklar: “Ordu mensupları cemiyet içinde kaldıkça hem parti kuramayacağız hem de ordumuz olmayacaktır...”
 • Mustafa Kemal bu açıklamasıyla aşağıdaki düşüncelerden hangisini savunmaktadır?
 • A
  Ordu mensupları cemiyette aktif görev almalıdır.
  B
  İttihat ve Terakki Cemiyeti yöneticileri ordu komutanlarından atanmalıdır.
  C
  İttihat ve Terakki Cemiyeti kapatılmalıdır.
  D
  Ordu ve siyaset birbirinden ayrılmalıdır.
  Soru 4
  Mustafa Kemal’in yaşadığı şehirler ve bu şehirlerdeki bazı faaliyetleri aşağıda verilmiştir.
 • Selanik: Buradaki zengin kültürel birikimden faydalanmış, kente ulaşan yayınları takip etmiştir.
 • Manastır: Bu şehirde Avrupalı düşünürlerin kitaplarını okumaya başlamış; onların hürriyet, özgürlük, cumhuriyet ile ilgili düşüncelerinden etkilenmiştir.
 • İstanbul: Burada ülke sorunları üzerine arkadaşlarıyla toplantılar yapmış, günlük gazeteleri takip etmiştir.
 • Sofya: Bu şehirde Avrupa devletlerinin temsilcileriyle görüşmüş, bölgede yaşayan Türklerin sorunlarıyla yakından ilgilenmiştir.
 • Buna göre Mustafa Kemal bu şehirlerin hangisinde diplomatik faaliyetlerde bulunmuştur?
 • A
  Selanik
  B
  Manastır
  C
  İstanbul
  D
  Sofya
  Soru 5
  Yarbay Mustafa Kemal, 2 Şubat 1915’te 19. Tümen Komutanlığına atanmış ve bu tümenle düşmanın iki büyük saldırısını başarısızlığa uğratmıştı. Böylece Çanakkale’de İtilaf Devletleri’nin bozguna uğramasında büyük bir rol üstlenmişti.
 • Mustafa Kemal’in bu görevde kazandığı tecrübe Millî Mücadele liderliğinde ona hangi açıdan katkı sağlamıştır?
 • A
  Başarılı bir dış politika yürütmek
  B
  Ülke ekonomisini güçlendirmek
  C
  Orduyu savaşta iyi yönetmek
  D
  Kültürel yenilikler yapmak
  Soru 6
  Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı önce- sinde izlemiş olduğu aşağıdaki politikalardan hangisi siyasi yalnızlıktan kurtulmayı amaçladığını göstermektedir?
  A
  Kapitülasyonları kaldırmaya çalışması
  B
  Bazı devletlerle ittifak arayışına girmesi
  C
  Son zamanlarda kaybettiği toprakları geri almak istemesi
  D
  Ordusunu yeniden yapılandırmaya gitmesi
  Soru 7
  Mustafa Kemal’in askerî faaliyetleri ile kişilik özellikleri aşağıdaki tabloda eşleştirilmiştir.
  • I.
  • Kişilik Özellikleri: Askerî yeteneklilik
  • Askerî Faaliyetleri: 7. Ordu Komutanlığı görevine yeniden dönen Mustafa Kemal, eskiye göre daha kötü durumla karşılaştı. Üstün İtilaf kuv- vetlerinin Kudüs’ü alarak Suriye’ye doğru saldırıya geçmesi karşısında Mustafa Kemal birliklerini Halep’e kadar geri çekti. Burada kuvvetlerini yeniden düzenleyerek Halep’in kuzeyinde düşmanı yenilgiye uğrattı.
  • II.
  • Kişilik Özellikleri:Teşkilatçılık
  • Askerî Faaliyetleri:Trablusgarp’ta yerli halkı örgütleyerek İtalyanlara karşı mücadele etti
  • III.
  • Kişilik Özellikleri:İleri görüşlülük
  • Askerî Faaliyetleri:Çanakkale Cephesi’nde düşmanın çıkarma yapacağı yeri tahmin edip gerekli hazırlıkları yaparak başarı elde etti.
  • IV.
  • Kişilik Özellikleri:İnkılapçılık
  • Askerî Faaliyetleri:Suriye Cephesi’nde Alman komutanla fikir ayrılığına düşmesi sonucunda ko- mutanlığın yabancılardan alınmasını savundu
  • Bu tablodaki numaralanmış eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
  A
  I.
  B
  II.
  C
  III.
  D
  IV.
  Soru 8
  “Kuvayımilliye birlikleri yöresel kuvvetler olduğu için sadece kendi bölgelerinde etkili oluyorlardı.” diyen bir kişi, bu kuvvetlerin hangi yönünü eleştirmiştir?
  A
  Ülke genelini savunamayışlarını
  B
  Gönüllü halk hareketi oluşlarını
  C
  Emir komuta zincirine göre hareket etmeyişlerini
  D
  Askerî disiplinden yoksun oluşlarını
  Soru 9
    DAYANAK:
   1. 30 Ekim 1918
   2. Mondros Ateşkes Antlaşması
   3. 7. Madde: İtilaf Devletleri güvenliklerini tehdit edecek bir durum ortaya çıkması halinde herhangi bir stratejik yeri işgal etme hakkına sahip olacaktır.
   1. GELİŞMELER
   2. * 15 Mayıs 1919'da İtilaf Devletleri'nin korumasında Yunanlılar İzmir'i işgal etti.
   3. * 16 Mart 1920'de İtilaf Devletleri İstanbul'u işgal etti
 • Bu dayanak ve gelişmeler ilişkilendirildiğinde İtilaf Devletleri ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
 • A
  İşgal bölgelerinde asayişi sağlamışlardır.
  B
  Yapacakları işgallere zemin hazırlamışlardır.
  C
  Osmanlı topraklarını parçalamayı amaçlamışlardır.
  D
  Osmanlı Devleti’ne karşı ortak hareket etmişlerdir.
  Soru 10
  "... Yabancı bir milletin himaye ve efendiliğini kabul etmek, insanlık vasıflarından yoksunluğu, acizlik ve miskinliği itiraftan başka bir şey değildir.”
 • ATATÜRK
 • Atatürk bu sözüyle aşağıdakilerin hangisinden ödün verilmesini eleştirmektedir?
 • A
  Çağdaşlık
  B
  Bağımsızlık
  C
  Batıcılık
  D
  Laiklik
  Soru 11
  Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra ülke- nin içinde bulunduğu kötü durumdan kurtarılması için bazı kurtuluş çareleri ortaya atılarak çalışmalar yapılmıştır.
 • Bu doğrultuda kurulan
 • * İngiliz Muhipleri
 • * Wilson Prensipleri
 • * Kilikyalılar
 • * Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk
 • cemiyetlerinin amaçları arasında aşağıdaki kurtuluş çarelerinden hangisi yoktur?
 • A
  İngiliz himayesine girmek
  B
  Amerikan mandasını istemek
  C
  Topyekûn millî mücadeleye girişmek
  D
  Bölgesel kurtuluş çarelerine başvurmak
  Soru 12
  Mustafa Kemal’in şiddetle karşı çıktığı Sevr Barış Antlaşması’nın kararlarından bazıları şunlardır:
 • * Boğazlar Bölgesi, bayrağı ve bütçesi olan uluslararası bir komisyonun denetimine bırakılacaktır.
 • * Boğazlar savaşta ve barışta bütün devletlerin gemilerine açık olacaktır.
 • Bu kararların,
 • I. Bağımsızlık
 • II. Ülke bütünlüğü
 • III. Egemen devlet
 • IV. Millî eğitim
 • anlayışlarından hangilerine aykırı olması, Mustafa Kemal’in antlaşmaya karşı çıkışında etkili olmuştur?
 • A
  Yalnız II
  B
  II ve IV.
  C
  I, II ve III.
  D
  I, II, III ve IV.
  Soru 13
  Erzurum Kongresi’nin kararlarından bazıları şunlardır:
 • * Millî sınırlar içinde vatan bir bütündür parçalanamaz.
 • * Kuvayımilliyeyi tek kuvvet olarak tanımak ve millî iradeyi hâkim kılmak esastır.
 • * Manda ve himaye kabul olunamaz.
 • Kongre’nin bu kararlarıyla aşağıdakilerden hangisi amaçlanmamıştır?
 • A
  Millî bağımsızlığın kazanılması
  B
  Toplumsal eşitliğin sağlanması
  C
  Toprak bütünlüğünün korunması
  D
  Millî egemenliğin gerçekleştirilmesi
  Soru 14
  Misakımillî’nin kabulü ile millî ve bölünmez Türk ülkesinin sınırları çizilmiş, her türlü baskı ve kısıtlamalar reddedilmiştir.
 • li> Buna göre Misakımillî ile
 • I. Ulusal egemenlik
 • II. Tam bağımsızlık
 • III. Vatanın bütünlüğü
 • IV. Çağdaşlık
 • anlayışlarından hangilerinin benimsendiği söylenir?
 • A
  Yalnız I
  B
  I ve IV.
  C
  II ve III.
  D
  III ve IV.
  Soru 15
  Büyük Millet Meclisinin açılışından sonra Anadolu’nun çeşitli yerlerinde Meclise karşı ayaklanmalar çıkmıştır. Meclis, bu ayaklanmaları bastırmak için Hıyanetivataniye Kanunu’nu çıkarmış ve İstiklal Mahkemelerini kurmuştur.
 • Bu bilgiye göre meclisin ayaklanmaları önlemede aşağıdaki ilkelerden hangisine göre hareket ettiği söylenebilir?
 • A
  Eşitlik
  B
  Bağımsızlık
  C
  Barışçılık
  D
  Hukukun Üstünlüğü
  Soru 16
  Aşağıdaki cemiyetlerden hangisinin kuruluş amacı Mustafa Kemal’in topyekûn mücadele fikrine uygundur?
  A
  Trakya Paşaeli Cemiyeti: Trakya’nın Yu- nanlılar tarafından işgalini önlemek amacıy- la kurulmuştur.
  B
  Kilikyalılar Cemiyeti: Çukurova Bölgesi’nin Fransızlar ve Ermeniler tarafından işgalini önlemeyi amaçlamıştır.
  C
  Millî Kongre Cemiyeti: Türklere yönelik gerçek dışı yayınlara belgelerle cevap vermeyi ve millî kuvvetleri bir çatı altında toplamayı hedeflemiştir.
  D
  İzmir Redd-i İlhak Cemiyeti: İzmir’in Yunanlılar tarafından haksız işgaline karşı silahlı direnişi örgütlemiştir.
  Soru 17
  * Meclisi Mebusan dağıtılınca Büyük Millet Meclisi açılmıştır.
 • * Büyük Millet Meclisine karşı çıkan ayaklanmaları bastırmak için Hıyanetivataniye Kanunu kabul edilmiştir.
 • * Millî Mücadele’ye karşı yürütülen olumsuz propagandaları önlemek amacıyla Hâkimiyet-i Milliye gazetesi çıkarılmıştır.
 • Bu bilgilerden hareketle Millî Mücadele Dönemi ile ilgili çıkarılacak en kapsamlı sonuç aşağıdakilerden hangisidir?
 • A
  Yaşanan sorunlara çözüm yolları bulunmuştur.
  B
  Ortaya çıkan sorunlar mücadeleyi yavaşlatmıştır.
  C
  Düzenli orduya önem verilmiştir.
  D
  Pek çok sorunla karşılaşılmıştır.
  Soru 18
  TBMM, Sevr Antlaşması’na şiddetle karşı çıkmış ve bu antlaşmayı yok sayarak tanımadığını ilan etmiştir.
 • TBMM’nin Sovyetler Birliği ile imzaladığı Moskova Antlaşması’nın aşağıdaki maddelerinden hangisi, Sovyetlerin Sevr Antlaşması konusunda TBMM ile aynı düşüncede olduğunu göstermektedir?
 • A
  Sovyetler Birliği, Batum’un Gürcistan’a bırakılması şartıyla TBMM’nin Gürcistan ve Ermenistan ile imzaladığı antlaşmaları tanıyacaktır.
  B
  Sovyetler Birliği elinde bulunan bütün esirleri üç ay içerisinde iade edecektir.
  C
  Taraflar arasında ekonomik ve kültürel ilişkiler sıklaştırılacaktır.
  D
  İki taraftan birinin tanımadığı uluslararası bir antlaşmayı, diğeri de tanımayacaktır.
  Soru 19
  Kuvayımilliye birlikleri tek merkezden yönetilmeyen, dağınık halk hareketidir.
 • Aşağıdakilerden hangisi Kuvayımilliyenin bu özelliğini değiştirmeye yönelik bir faaliyettir?
 • A
  Burdur Askerlik Şubesi başkanının, halkı silahlandırarak Kuvayımilliye birliği oluşturmak için izin istemesi
  B
  Erkan-ı Harp Başkanı Cevat Paşa’nın hazırladığı raporda “Kuvayımilliye kurulmalıdır.” önerisinde bulunması
  C
  Ali Fuat Paşa’nın, Batı Anadolu Kuvayımilliye Genel Komutanlığına atanması
  D
  Yörük Ali Efe’nin, Aydın’da ilk Kuvayımilliye birliğini kurması
  Soru 20
  I. İnönü Zaferi’nden sonra Mehmet Akif Ersoy’un Türk ordusuna ithafen yazdığı İstiklal Marşı, TBMM’de ulusal marş olarak kabul edilmiştir.
 • Bu durum, TBMM’de aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşeceğine olan inancın güçlendiğini göstermektedir?
 • A
  Demokrasinin
  B
  Bağımsızlığın
  C
  Akılcılığın
  D
  Eşitliğin
  Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
  20 tamamladınız.