Kayıt Ol

Giriş

Şifremi Kaybettim

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Giriş

Kayıt Ol

TEOG 2017 Tarih Sınavı 8. Sınıf 2. Dönem

TEOG 2017 8. Sınıf Tarih

Tebrikler - TEOG 2017 8. Sınıf Tarih adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Maraş’ın işgalinden sonra Fransızlar, Maraş Kalesi’ndeki Türk bayrağını indirip kendi bay- raklarını çekmişlerdir. Maraş Ulu Cami İmamı Rıdvan Hoca’nın, cuma namazı için toplanan halka, kalelerinde hür bayrağı dalgalanmayan esir bir memlekette cuma namazı kılınama- yacağını söylemesi halkı harekete geçirmiştir. Bunun üzerine Maraşlılar kaledeki Fransız bayrağını indirip yerine yeniden Türk bayrağını çekmişlerdir.
 • Bu olay, Maraş halkının aşağıdakilerden hangisine önem verdiğini gösterir?
 • A
  Ekonomiye
  B
  Eğitime
  C
  Bağımsızlığa
  D
  Orduya
  Soru 2
  I. İnönü Savaşı’nın kazanılması, İtilaf Devletleri’nin TBMM Hükûmetini Londra Konferansı’na çağırmalarını sağladı.
 • Bu bilgiye göre TBMM Hükûmetinin Londra Konferansı’na çağrılmasında, aşağıdakiler- den hangisi etkili olmuştur?
 • A
  Siyasi başarı
  B
  Askerî başarı
  C
  Ekonomik başarı
  D
  Hukuki başarı
  Soru 3
  Kütahya - Eskişehir Savaşlarının ardından ordunun ihtiyaçlarını karşılamak için Tekâlifimilliye Emirleri yayımlanmış, Türk halkı elindeki gıda maddelerinin, giyim eş- yalarının ve binek hayvanlarının bir kısmını Tekâlifimilliye Komisyonları’na teslim etmiştir.
 • Bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
 • A
  Türk halkı topyekûn seferber edilmiştir.
  B
  Birlik ve beraberlik ruhu sağlanmıştır.
  C
  Ülkenin askerî gücüne katkıda bulunulmuştur.
  D
  Halkın yönetime katılımı sağlanmıştır.
  Soru 4
  Aşağıdakilerden hangisi Sakarya Zaferi’nin uluslararası sonuçlarından biri değildir?
  A
  Güney Cephesi’ndeki askerî birliklerin Batı Cephesi’ne sevk edilmesi
  B
  İtilaf Devletleri’nin TBMM’ye ateşkes teklifin- de bulunması
  C
  TBMM’nin Fransa ile Ankara Antlaşması’nı imzalaması
  D
  TBMM’nin; Gürcistan, Azerbaycan ve Ermenistan’la Kars Antlaşması’nı imzalaması
  Soru 5
  Fatma Nine, “Ah evladım, bu köyün üç bin sığır ve koyunu vardı. Şimdi yaralı kocamla kızıma yedirecek yumurta bile bulamıyorum. Bir tek tavuk kalmadı. Tuz bile yok. Yaprakları, otları kaynatıp yerken insan içine bir parça tuz koyabilse.” dedi.
 • Halide Edip Adıvar’ın “Türk’ün Ateşle İmti- hanı” adlı eserinden alınan bu metin Yunan işgalinin hangi alandaki etkisini vurgulanmıştır?
 • A
  Kültürel
  B
  Sanat
  C
  Ekonomik
  D
  Eğitim
  Soru 6
  Yunanlılara karşı sekiz ayda dört savunma savaşı yapılmıştır. Ancak TBMM Hükûmeti Sakarya Zaferi’nden sonra Büyük Taarruz için yaklaşık bir yıl beklemiştir.
 • Büyük Taarruz için bir yıl beklenmesinde;
 • I. Ordunun eksiklerinin giderilmek istenmesi
 • II. Saltanatın kaldırılmak istenmesi
 • III. Orduya taarruz için eğitim verilmek istenmesi
 • IV. Kuvayımilliye’den düzenli orduya geçilmek istenmesi
 • nedenlerinden hangileri etkili olmuştur?
 • A
  I ve II.
  B
  I ve III.
  C
  II ve IV.
  D
  III ve IV.
  Soru 7
  Kurtuluş Savaşı’nın Hazırlık Dönemi’nde alınan;
 • * Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.
 • * Kuvayımilliye’yi etkin ve millî iradeyi hâkim
 • kılmak esastır.
 • kararları aşağıdakilerden hangisinin benimsendiğini gösterir?
 • A
  Millî egemenliğin
  B
  Millî kültürün
  C
  Millî ekonominin
  D
  Millî eğitimin
  Soru 8
  İzmir İktisat Kongresi’nde alınan kararlar ile bu kararlar doğrultusunda yapılan kalkınma hamleleri tabloda eşleştirilmiştir:
 • I Ham maddesi yurt içinden temin edilen sanayi dalları kurulmalıdır. - Uşak Şeker Fabrikası açıldı.
 • II İşletmelere kredi sağlayacak bankalar kurulmalıdır. - İş Bankası kuruldu.
 • III Sanayi teşvik edilmelidir. - Teşvikisanayi Kanunu kabul edildi.
 • IV Yerli malı kullanılması ve tasarruf özendirilmelidir. - Aşar vergisi kaldırıldı.
 • Bu tablodaki numaralanmış eşleştirmeler- den hangisi yanlıştır?
 • A
  I.
  B
  II.
  C
  III.
  D
  IV.
  Soru 9
  “Büyük Millet Meclisi’nde ve millet karşısında ulus işlerinin serbestçe tartışılması ve iyi niyet sahibi kişilerin ve partilerin özel görüşlerini ortaya koyarak milletin yüksek menfaatlerini aramaları benim gençliğimden beri âşık ve taraftar olduğum bir sistemdir.”
 • Atatürk’ün bu sözünün;
 • I. Tek parti iktidarının sürdürülmesi
 • II. Mecliste muhalefetin oluşturulması
 • III. Farklı görüşlerin mecliste temsil edilmesi
 • durumlarından hangilerine yönelik olduğu savunulabilir?
 • A
  Yalnız II
  B
  I ve II.
  C
  II ve III.
  D
  I, II ve III.
  Soru 10
  Medeni Kanun ile Türk kadınına; boşanma, mirastan erkek ile aynı oranda hak elde etme, istediği mesleği seçme ve tanıklıkta erkek ile eşit olma hakları tanınmıştır.
 • Buna göre Medeni Kanun ile kadınların;
 • I. sosyal
 • II. siyasi
 • III. ekonomi
 • IV. eğitim
 • alanlarından hangilerinde kazanımlar elde ettiği savunulabilir?
 • A
  I ve II.
  B
  I ve III.
  C
  II ve IV.
  D
  III ve IV.
  Soru 11
  * Türkiye’de ilk medeniyet kimler tarafından ve nasıl kurulmuştur?
 • * Türkiye’nin en eski halkını kimler oluşturmuştur?
 • * Türklerin dünya medeniyetindeki hizmetleri ve yeri nedir?
 • Bu soruların bilimsel yollarla araştırılması için Atatürk Dönemi’nde aşağıdaki çalışma- lardan hangisi yapılmıştır?
 • A
  Türk Tarih Kurumunun kurulması
  B
  Türk Dil Kurumunun kurulması
  C
  Millet Mekteplerinin açılması
  D
  Harf İnkılabı’nın yapılması
  Soru 12
  “Memlekette sosyal ve siyasi büyük inkılaplar oldu. Darülfünun bunlara karşı tarafsız bir gözlemci gibi kaldı. Ekonomik alanda anlamlı hareketler oldu. Darülfünun bunlardan ha- bersiz göründü. Hukukta radikal değişiklikler oldu. Darülfünun yalnız yeni kanunları öğretim programına almakla yetindi. Harf Devrimi oldu. Öz dil hareketi başladı. Darülfünun bunu hiç önemsemedi.”
 • Dönemin Millî Eğitim Bakanı Reşit Galip’in bu sözlerinden hareketle Darülfünun ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
 • A
  Gerçekleştirilen inkılaplara duyarsız kalmıştır.
  B
  Toplumun gelişimi için beklenen katkıyı sağlamıştır.
  C
  İnkılapların toplumda yerleşmesinin takipçisi olmuştur.
  D
  Bilim ve teknolojinin gelişmesinde merkez olmuştur.
  Soru 13
  Muhtar Süleyman:
  • "Köyümüzde Mustafa Oğlu Mehmet'in askerlik zamanı gelmişti. O kişiyi belirleyip askerlik şubesine göndermem istendi. Köyümüzde üç tane Mustafa oğlu Mehmet vardı. Bu nedenle bu kişiyi bulup askerlik şubesine göndermekte çok zorlandım."
 • Muhtar Süleyman’ın yaşadığı bu sorun, aşağıdaki yeniliklerden hangisinin yapılması ile çözüme kavuşmuştur?
 • A
  Türk Medeni Kanunu’nun kabulü
  B
  Soyadı Kanunu’nun çıkarılması
  C
  Hıfzıssıhha Müessesesinin kurulması
  D
  Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabul edilmesi
  Soru 14
  * Ziya Gökalp, özellikle Türkçülük üzerine kaleme aldığı eserleri ile tanınmıştır.
 • * Namık Kemal, Türk edebiyatının öncü şairlerinden olup “vatan şairi” olarak anılır.
 • Ziya Gökalp ve Namık Kemal eserleriyle Atatürk’ü hangi alanda etkilemiştir?
 • A
  Cumhuriyetçilik
  B
  Laiklik
  C
  Devletçilik
  D
  Milliyetçilik
  Soru 15
  Cumhuriyetçilik, halkın kendisini yönetecek kişileri kendisinin seçmesini esas alan bir dü- şünce sistemidir.
 • Buna göre;
 • I. TBMM’nin açılması
 • II. Medeni Kanunun kabul edilmesi
 • III. Saltanatın kaldırılması
 • IV. Soyadı Kanunu’nun çıkarılması
 • gelişmelerinden hangileri cumhuriyetçilik ilkesiyle ilişkilidir?
 • A
  I ve II.
  B
  I ve III.
  C
  II ve IV.
  D
  III ve IV.
  Soru 16
  "Toplu bir milleti istila etmek darmadağınık bir milleti istila etmek gibi kolay değildir.”
 • Atatürk bu sözüyle aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamıştır?
 • A
  Millî eğitimin
  B
  Çağdaşlaşmanın
  C
  Toplumsal eşitliğin
  D
  Millî birlik ve beraberliğin
  Soru 17
  Halkçılık ilkesi, bütün bireylerin yasa önünde eşitliği esasına dayanır. Bu ilkede ayrıcalıklı bir sınıf kavramı yoktur ve olamaz. Herkes devlet hizmetlerinden yararlanma hakkına sahiptir.
 • Buna göre aşağıdakilerden hangisi Atatürk ilkelerinden halkçılık kapsamında değerlendirilemez?
 • A
  Hiçbir kişi veya zümreye ayrıcalık tanınmaması
  B
  Hak ve özgürlüklerden herkesin yararlanması
  C
  Tüm çalışanların eşit gelire sahip olması
  D
  Kadın-erkek eşitliğinin sağlanması
  Soru 18
  “Benim yaptığım bütün işler, biri ötekine gerekli ve zorunlu olan işlerdir.”
 • Atatürk’ün bu sözü Atatürk ilkelerinin ortak özelliklerinden hangisiyle ilişkilidir?
 • A
  Kaynağı Türk millî kültürüdür
  B
  Birbiriyle uyumlu ve birbirlerini tamamlayıcıdır.
  C
  Millî egemenlik ve bağımsızlık temeline dayanır
  D
  Taklitçi değildir. Kabul edilmesinde dış baskı ve zorlama yoktur.
  Soru 19
  Atatürk ilke ve inkılaplarının dayandığı temel esaslar, milletimizin tam bağımsız olarak yaşaması, millî egemenliğin esas alınması, aklın ve bilimin öncülüğünde çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkılmasıdır. Ayrıca vatan ve millet sevgisinden alınan güçle millî birliğin ve ülke bütünlüğünün korunmasıdır.
 • Bu bilgide, Atatürk ilkelerinden hangisine vurgu yapılmamıştır?
 • A
  Cumhuriyetçilik
  B
  Milliyetçilik
  C
  Laiklik
  D
  Devletçilik
  Soru 20
  Atatürk, cumhuriyeti yeni nesillere emanet ederken “Milletin bağrından temiz bir nesil yetişiyor. Bu eseri ona bırakacağım ve gözüm arkada kalmayacak.” demiştir.
 • Atatürk, bu sözüyle aşağıdakilerden hangisini vurgulamıştır?
 • A
  Meclisin önemini
  B
  Ekonomik bağımsızlığı
  C
  Gençlere olan güvenini
  D
  Çok partili hayatın gerekliliğini
  Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
  20 tamamladınız.