Kayıt Ol

Giriş

Şifremi Kaybettim

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Giriş

Kayıt Ol

9. Sınıf Tarih 1. Dönem 2. Yazılı Soruları (Sınav Örnek 2)

A.  Aşağıda boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle doldurunuz. (İlk 9 soru 5, 10.Soru 15 puan değerindedir.)

 1.     Orta Asya’daki …………………kültürü Türklerin en eski kültürüdür.
 2.     İskit –Pers savaşları ………………… ve ……………………..destanlarına konu olmuştur.
 3.     Persler egemen oldukları toprakları …………………. Adı verilen eyaletlere bölmüşlerdir.
 4.     Sümer kralları …………………….ünvanını kullanmışlardır.
 5.     Hititler ile Mısırlılar arasında imzalanan ……………………………..anlaşması tarihte bilinen ilk yazılı anlaşmadır.
 6.     Çok tanrılı dinlere inanan Friglerin en büyük tanrısı toprak ve bereket tanrısı olan ………………………….. idi.
 7.     Başkentleri ……………olan ……………………………..taş işlemeciliği ve madencilik alanlarında ilerlemiş,tarımı geliştirmek için su bentler ve sulama kanalları yapmışlardır.
 8.     Ege uygarlıklarının ilki ……………………adasında ortaya çıkmıştır
 9.    .………………………savaşları.Yunan şehir devletleri Atina ve Isparta arasında gerçekleşmiştir.
 10. Aşağıdaki tabloda verilen bilgilerin ait oldukları uygarlıkların ismini karşısına yazınız.
   Bilgi Uygarlık Adı
   Kadeş Antlaşması, Pankuş Meclisi, Tavananna, Anal (Yıllık)  
   Kral Yolu, Altın Para, Sard, Ücretli Asker  
  Denizcilik, Artemis Tapınağı, Ticari Koloniler, Şehir Devletler  
  Kibeli, Fabl ( Hayvan Öyküleri), Tarımla İlgili Yasalar  

B. Aşağıda verilen bilgiler doğru ise D,yanlış ise Y harfini ilgili kutucuğa yazınız. (10 sorunun toplam değeri 20’dir. Tüm sorular 2 şer puandır)

 1.  Yunanlılar şehir devletleri şeklinde örgütlenmişlerdir.
 2.  Tarihte ilk yazılı kanunları Babil kralı Hammurabi yapmıtır.
 3.   Anadoluya yazıyı Babilli tüccarlar getirmiştir.
 4.   Mısırlılar patesi adı verilen rahip krallar tarafından yönetilmişlerdir.
 5.   İlk çağda tek din inancı ilk olarak İbranilerde görülür.
 6.   Tales,Pisagor,Heradot ve Hipokrat İyon döneminde yaşayan bilim adamlarıdır.
 7.   Anadolu bir çok medeniyete ev sahipliği yaptığından “Medeniyetler Beşiği” diye adlandırılır.
 8.   Frigyalılar döneminde yapılan Kral Yolu doğu ve Batı kültürleri arasında etkileşim yaşanmasını kolaylaştırdı.
 9.   Yunanlılar Fenike alfabesini geliştirdiler.
 10.  Yunan şehir devletlerine raca denilir

C. Aşağıdaki test sorularında doğru şıkkı işaretleyiniz.(Aşağıdaki 4 sorunun her biri 5 puandır)

1. Aşağıdaki özelliklerden hangileri Lidyalıların zengin bir ülke olmasını sağlamıştır?

I.Arazilerinin verimli olması

II.Başkentleri Sardes’in doğu-batı ticaret yolu üzerinde olması

III.Çok tanrılı din anlayışını benimsemeleri

               A) Yalnız I      B) Yalnız II         C) I ve II        D) I ve III        E) II ve III

2.Aşağıdakilerden hangisi Anadolu’da hakimiyet kuran devletlerden biri değildir?

        A) Roma          B) Pers               C) Hitit           D) Sümer       E) Lidya

3. Sümerler ve Fenikeliler şehir devletleri halinde yaşamışlardır.

             Bu durumun aşağıdakilerden hangisini güçleştirdiği savunulabilir?

A)Bilimsel faaliyetlerin gelişmesini

B)Din adamlarının halkı etkilemesini

C)Tarım ve Ticaret faaliyetlerinin gelişmesini

D)Sınıf farklılıklarının yaşanmasını

E)Siyasal birliğin kurulmasını

4. Racalık adı verilen küçük prensliklerle yönetilen ve sınıflar arası geçişin mümkün olmadığı Kast sistemi hangi uygarlığa ait bilgilerdir?

               A)Hint Uygarlığı         B) Çin Uygarlığı           C) İbraniler             D) Sümerler             E) İskitler