Kayıt Ol

Giriş

Şifremi Kaybettim

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Giriş

Kayıt Ol

YGS 2017 Tarih Sınavı

YGS 2017 Tarih Testi

Tebrikler - YGS 2017 Tarih Testi adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Kanuni Dönemi’nde Osmanlı ülkesine gelen Busbecq; “Türkler arasında itibar, hizmet ve idari mevkiler kabiliyet ve faziletin ödülü oluyor. Kişi tembel ve sahtekâr ise hiçbir zaman yükselemiyor, küçümsenip hakir görülüyor. İşte Türkler bu nedenle, neye teşebbüs etseler başarılı oluyorlar ve hükmeden bir ırk olarak hâkimiyetlerinin sınırlarını her gün genişletiyorlar.” demiştir.
 • Buna göre Osmanlı Devleti ile ilgili olarak;
 • I. liyakata önem verildiği,
 • II. toplumda hoşgörünün egemen olduğu,
 • III. toplumda dikey hareketliliğin olduğu
 • ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir?
 • A
  Yalnız I
  B
  Yalnız II
  C
  I ve II
  D
  I ve III
  E
  II ve III
  Soru 2
  Osmanlı iktisadi anlayışının oluşmasında,
 • I. örf,
 • II. din,
 • III. coğrafya
 • unsurlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?
 • A
  Yalnız I
  B
  Yalnız II
  C
  I ve II
  D
  II ve III
  E
  I, II ve III
  Soru 3
  Lozan Barış Konferansı’nın iç tüzük görüşmelerinde, konferansın adı, görüşmelere katılacak delege sayısı ve kurulacak komisyonlar ile komisyon başkanlarının seçimi konularında Türkiye’nin itirazlarına rağmen İtilaf Devletleri’nin teklifleri kabul edilmiştir.
 • İtilaf Devletleri’nin bu tutumuyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
 • A
  Türk milletinin Kurtuluş Savaşı’ndaki başarısını görmezlikten geldikleri
  B
  Kendi aralarındaki sorunların hepsini çözdükler
  C
  Türk-Sovyet yakınlaşmasını önlemek istedikleri
  D
  Anadolu’dan çekilmek zorunda kalan Yunanlıları her konuda destekledikler
  E
  Uluslararası diplomatik kuralları gözettikleri
  Soru 4
  1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nun 1. maddesi, “Hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindir.” şeklindedir.
 • Bu maddenin aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir?
 • A
  Cumhuriyet’in ilan edilmesine
  B
  Lozan Antlaşması’nın imzalanmasına
  C
  Planlı ekonomiye geçilmesine
  D
  Mecelle’nin kaldırılmasına
  E
  Milletler Cemiyeti’ne üye olunmasına
  Soru 5
  XIII. yüzyılda Moğol istilasından kaçıp Alaeddin Keykubad’a sığınan Necmeddin Razi; “Müslümanlar emniyet, asayiş ve rahatı Selçuklu hanedanının mübarek çetri gölgesinde buldular. Bu dindar padişahlar zamanında yapılan medreseler, camiler, köprüler ve diğer hayır müesseseleri hiçbir devirde yapılmamış; âlimlere ve halka gösterilen şefkat ve merhamet, girişilen gazalar ve kazanılan zaferler hiçbir zamanda vuku bulmamıştır.” demiştir.
 • Buna göre Türkiye Selçuklu Devleti ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
 • A
  İmar çalışmalarına önem verdiklerine
  B
  Vakıf kurma geleneğini başlattıklarına
  C
  Güçlü bir ordularının olduğuna
  D
  Bilim adamlarını himaye ettiklerine
  E
  Güçlü bir sosyal ve kültürel yapı oluşturduklarına
  Soru 6
  Mustafa Kemal; “Ellerimiz deniz kıyısında ve zincirlerle bağlı bir hâlde bulunuyor ve ah bir kere hür olsak da şu denizde bir yüzsek diyorduk. İşte bugün özgürlüğümüzü kazandık." demiştir.
 • Aşağıdakilerden hangisinin bu doğrultuda yapılmış olduğu söylenemez?
 • A
  Kapitülasyonların kaldırılması
  B
  Kabotaj Kanunu’nun çıkarılması
  C
  Boğazlar Komisyonu’nun kaldırılması
  D
  Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin imzalanması
  E
  Hatay’ın ana vatana katılması
  Soru 7
  Birinci Dünya Savaşı sırasında, Rusya’da gerçekleşen Bolşevik İhtilali sonucunda Çarlık yönetimi yıkılmış; yeni yönetim, ülkenin içinde bulunduğu çalkantılı durumdan dolayı savaştan ayrılma kararı almıştır.
 • Bu durumun;
 • I. Rusya’nın işgal ettiği yerlerden çekilmesi,
 • II. Osmanlı Devleti’nin savaştığı cephe sayısının azalması,
 • III. Rusya’nın Osmanlı Devleti’ni ekonomik olarak desteklemesi
 • durumlarından hangilerine neden olduğu savunulabilir?
 • A
  Yalnız I
  B
  Yalnız II
  C
  Yalnız III
  D
  I ve II
  E
  II ve III
  Soru 8
  İstanbul’un işgalinin ardından Mebusan Meclisi, milletvekillerinin verdiği bir önergeyle güvenli bir ortamda görev yapma olanağı oluşuncaya kadar genel birleşimlerin ertelenmesi yönünde bir karar almıştır.
 • Bu kararın, aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı söylenebilir?
 • A
  Kanunuesasi’nin uygulamadan kaldırılmasına
  B
  İtilaf Devletleri’nin işgal politikasını değiştirmesine
  C
  Temsil Heyeti ile İstanbul Hükûmeti arasındaki ilişkilerin gelişmesine
  D
  İstanbul’daki işgal karşıtı örgütlenmelerin sona ermesine
  E
  Ankara’da Büyük Millet Meclisi’nin açılmasına
  Soru 9
  Abbasiler, Emevilerin aksine Türklere ve Arap olmayan Müslümanlara karşı iyi davrandı. Bu sayede Abbasiler Dönemi’nde Türklerin İslamiyet’e geçişi hızlandı. Özellikle Mutasım Dönemi’nde Türkleri önemli devlet makamlarına ve ordu komutanlıklarına getirdiler. Ayrıca Bizans sınırına yakın kurdukları şehirlere Türkleri yerleştirerek ülkelerini Bizans saldırılarına karşı güvence altına aldılar.
 • Buna göre Abbasi Devleti ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
 • A
  Bizans topraklarının büyük kısmını fethettiklerine
  B
  Türklerin askerî yeteneklerinden yararlandıklarına
  C
  İdari hizmetlerde farklı unsurlardan faydalandıklarına
  D
  Arap milliyetçiliği yapmadıklarına
  E
  Bizans ile sınırında anlaşmazlıklar yaşandığına
  Soru 10
  Afet İnan, Atatürk Hakkında Hatıralar ve Belgeler adlı eserinde Satı Kadın'ın Kazan Köyü'nün muhtarı olduğunu, seçimle köy idaresinin başına geçtiğini belirtmektedir.
 • Satı Kadın'ın seçimle muhtar olabilmesi;
 • I. cumhuriyetçilik,
 • II. halkçılık,
 • III. devletçilik
 • ilkelerinden hangileriyle ilgilidir?
 • A
  Yalnız I
  B
  Yalnız II
  C
  Yalnız III
  D
  I ve II
  E
  II ve III
  Soru 11
  Osmanlı Devleti'nin, Balkanlarda fethettiği topraklarda aşağıdakilerden hangisini uyguladığı söylenemez?
  A
  Vergi adaletini
  B
  İskân siyasetini
  C
  Hoşgörü politikasını
  D
  İnanç birliğini
  E
  İmar çalışmalarını
  Soru 12
  Osmanlı Devleti’nin Dağılma Dönemi’nde aralarında Keçecizâde Fuat Paşa’nın da bulunduğu bir Avrupalı diplomatlar toplantısında şöyle bir konuşma geçer:
 • Diplomat:
 • — Zamanımızın en kuvvetli devleti hangisidir?
 • Fuat Paşa:
 • — Osmanlı İmparatorluğu!
 • Diplomat:
 • — Nasıl olur?
 • Fuat Paşa:
 • — Çünkü siz dışarıdan, biz içeriden var kuvvetimizle yıkmaya çalıştığımız hâlde o hâlâ ayakta duruyor.
 • Bu metinden hareketle Osmanlı Devleti ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
 • A
  Dönemin en güçlü devleti olduğuna
  B
  Denge politikasını başarıyla uyguladığına
  C
  Osmanlıcılık siyaseti yaptığına
  D
  İç ve dış tehdit altında olduğuna
  E
  Batı karşıtı bir politika izlediğine
  Soru 13
  Türkiye’nin dış politikada yaşadığı tehlikeler bazı şairlerin dizelerine yansımıştır:
 • Verilmeyecek şeyler vardır:
 • Şeref gibi, şan gibi;
 • Kars gibi, Ardahan gibi!..
 • Bu dizelerin, aşağıdaki devletlerden hangisinin bu yerlere yönelik isteklerine dikkat çekmek amacıyla kaleme alındığı söylenebilir?
 • A
  Sovyet Rusya
  B
  İngiltere
  C
  Fransa
  D
  İtalya
  E
  Almanya
  Soru 14
  Çin kaynaklarına göre Hunlarda Türk çocukları küçük yaştan itibaren koyunların üzerine binerek binicilik talimi yaparlar, biraz büyüyünce eline ok ve yay alarak kuş ve fareleri avlarlardı. Daha sonra da tilki ve tavşanları avlarlar, bu şekilde çok iyi bir atlı ve okçu olarak yetişirlerdi. Buna göre Hunlarla ilgili olarak; I. temel geçim kaynaklarının avcılık olduğu, II. küçük yaşlardan itibaren savaş aletleri kullandıkları, III. yaşam biçimlerinin askerî özelliklerini geliştirdiği bilgilerinden hangilerine ulaşılabilir?
  A
  Yalnız I
  B
  Yalnız II
  C
  Yalnız III
  D
  I ve II
  E
  II ve III
  Soru 15
  Ela Öğretmen tarih dersinde, öğrencilerine anıt ve taşlardaki yazıların okunmasında tarih biliminin yararlandığı alanı sormuştur. Öğrencilerin aşağıdakilerden hangisini cevap olarak vermesi beklenir?
  A
  Etnografya
  B
  Heraldik
  C
  Epigrafi
  D
  Antropoloji
  E
  Nümizmatik
  Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
  15 tamamladınız.