Cevap ( 1 )

 1. Almanya’nın 1870–1871 Savaşı’nda Fransa’yı yenilgiye uğratması ve siyasi birliğini kurduktan sonra ulusal ekonomi politikası izlemesi ve hızla sanayileşmesi ile İngiltere’nin dünya üzerindeki üstünlüğüne son vermek istemesi, I. Dünya Savaşı’nın temel nedenidir.

  Avusturya-Macaristan veliahdı Arşidük François Ferdinand’ın Saraybosna’da bir Sırplı tarafından öldürülmesi, I. Dünya Savaşı’nı başlatan ani gelişmedir.

  1. Dünya Savaşı’ndaki gruplaşmanın ana ekseni 1907 yılında ortaya çıkmıştır. İngiltere, Fransa ve Rusya ile çıkar çatışmaları içinde olmasına rağmen devletlerle ittifak kurdu.

  Almanya, Avusturya-Macaristan ile ittifak oluşturdu.

  1. Dünya Savaşı, 27 Temmuz 1914’te Avusturya’nın Sırbistan’a savaş ilan etmesiyle başladı.

  Bir tarafta Almanya ve Avusturya-Macaristan; diğer tarafta İngiltere, Fransa, Rusya ve Sırbistan yer aldı.

  Osmanlı İmparatorluğu 1914 sonlarında, Bulgaristan 1916’da İttifak Devletleri’nin yanında savaşa girdi.

  1915’te İtalya, 1916’da Portekiz ve Romanya, 1917’de Yunanistan ve ABD İtilaf Devletleri’nin yanında savaşa girdi.

  İtilaf Devletleri ABD’nin savaşa girmesiyle güçlendi ve 1918’de bütün cephelerde üstünlük sağladı.

  Sırasıyla Bulgaristan, Osmanlı İmparatorluğu, Avusturya-Macaristan ve Almanya ateşkes imzalayarak savaştan çekildiler.

  1. Dünya Savaşı’ndan sonra yıkılan imparatorluklardan doğan siyasi boşluğu başta İngiltere olmak üzere Fransa, İtalya ve Japonya doldurmaya çalıştı.

  Dünyada milliyetçilik düşüncesi güç kazandı. Yeni rejimler ortaya çıktı, Rusya’da Komünizm, Almanya’da Nazizm, İtalya’da Faşizm gibi.

  Sömürge rekabeti Uzakdoğu’dan Ortadoğu’ya kaydı. Savaştan sonra sınırlar çizilirken etnik yapıya dikkat edilmediği için azınlıklar sorunu ortaya çıktı.

  Barış antlaşmalarının koşullarının görüşülmesi için 18 Ocak 1919’da Paris Barış Konferansı toplandı.

  Konferansa 32 devlet katıldı.

  Bu konferansta Milletler Cemiyeti’nin statüsü belirlendi. Böylece istediğini elde ABD yeniden yalnızlık (İnfirat)  politikasına yöneldi. İngiltere ve

  Fransa bu durumdan yararlanarak Wilson Prensipleri’ni dikkate almadan çıkarları doğrultusunda barış şartlarını belirlemeye çalıştı. Bu yüzden konferansı en çok etkileyen ve yönlendiren bu devletler oldu.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .