Cevap ( 1 )

  1. Osmanlılar III. Ahmet döneminde elçiler aracılığıyla tanık oldukları Avrupa tarzı yenilikleri kendi devlet adamları eliyle yüzeysel ve plansız bir şekilde uygulama­ya çalışmıştı. Her ne kadar bu dönemde ordunun modernizasyonu için bir Fransız subay getirtilmişse de “askerî alandaki yeniliklerini uygulamak üzere Avrupalı uzmanların getirtilmesi” düşüncesi I. Mahmut döneminde daha yoğun ve plan­lı bir politika olarak kendini göstermiştir. Bu uzmanlardan ilki Fransız soyluların­dan olan ve daha sonra Müslüman olarak Ahmet ismini alan Humbaracı Ahmet Paşa’dır. Asıl ismi Claude- Aleksandre Comte de Bonnevale olan Ahmet Paşa, 1729’da Avusturya’dan kaçarak Osmanlıya sığınmıştı. Patrona Halil isyanından sonra ordu ıslahatı hakkında Saray’a bir rapor sunan Ahmet Paşa, 1731’de İstan­bul’a çağırılarak Humbaracı Ocağı’nın başına getirilmişti. Burada Avrupa tarzında yenilikler yapmak isteyen Ahmet Paşa “maaşların düzenli ödenmesi, emeklilik sis­teminin kurulması ve Yeniçerilerin birliklere bölünerek kendisinin yetiştireceği subaylar komutasına girmesi” gibi radikal çözümler önermiş, ancak faaliyetleri yalnızca Humbaracı Ocağı’nın ıslah edilmesiyle sınırlı kalmıştı. Ocak, Avrupa tar­zında düzenlenmiş ilk Osmanlı Kurumu olmuştur. Fransa ve Avusturya askerî yöntemlerine göre düzenlenen Ocak’ın üniformaları da geleneksel Osmanlı giysi­sinden farklıydı. Humbaracı Ahmet Paşa, döneminin çok önemli bir yeniliğine da­ha öncülük ederek 1736’da topçu askerlerinin eğitimi için Hendesehane’yi (Kara Mühendishanesi) kurmuştu.

     

    Görüldüğü gibi I. Mahmut döneminde özellikle askerî ala­nın yenileşmesinde ilk ciddi adımlar atılmıştır. Bunların ya­nı sıra I. Mahmut kültürel alan­da da pek çok yeniliğe öncü­lük etmiştir. Bu dönem İbrahim Müteferrika’nın matbaasına Sa­ray desteği sağlanmış, yazar ve sanatçılara çeşitli yardımlarda bulunulmuştur. I. Mahmut, İs­tanbul’da Ayasofya, Fatih ve Süleymaniye Camileri ile Topkapı Sarayı’nda kütüphane aç­tırarak ülkenin dört bir yanına gönderilen görevliler aracılığıy­la önemli kitap ve el yazmala­rını toplatmıştır. Osmanlı Dev­leti’nin ilk kâğıt fabrikası da Po­lonya’dan kâğıt ustalarının getirtilmesinden sonra 1746’da Yalova’da faaliyete geçmiştir. İstanbul’un su meselesinin kö­künden çözülerek on yıllarca şehrin su sıkıntısı çekmemesi de I. Mahmut dönemi icraatlarının bir sonucudur.

     

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .