Cevap ( 1 )

  1. 1. Ahmet ile başlayıp I. Abdülhamid dönemine kadar süren 18. yüzyıl Osmanlı yenileşme hareketi,
    her ne kadar III. Selim, II. Mahmut ve Tanzimat Dönemi’nin köklü dönüşümlerine kaynaklık etmişse de yapıldıkları devirde büyük ilerlemeler kaydedilememişti. 18. yüzyıl yenileşmesiyle Osmanlı Devleti’nin gerilemeden kurtulamamış olmasının nedenleri, bu yüzyılda yapılan yeniliklerin niteliği ile doğru­dan ilişkidir. Lale Devri ile Osmanlı Devleti yönünü Avrupa’daki gelişmelere dön­müş, yeni müesseselerin kurulmasından ziyade fonksiyonlarını tümüyle kaybetmiş olan eski müesseselerin ıslahına çalışılmıştır. Bu amaçla Avrupa’dan pek çok uz­man getirilmiş, ancak bunlar içinde işinin ehli olduğu gibi olmayanlar da yer almış­tır. Yapılan ıslahatlar kişilerle sınırlı kalmış, kişilerin görevden ayrılması ile bu ısla­hatlar da sona ermiştir.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .