Cevap ( 1 )

 1. Eğitim ve öğretim devlet içerisindeki bütün çocuklara zorunlu olacaktır.
  Bütün mahalle ve köyde en az bir sıbyan mektebi açılacaktır.
  500 haneden fazla olan bir kasabada, halkın dinî inancına göre bir rüştiye okulu açılacaktır.
  İdadiler, rüştiyelerden mezun olan Müslim ve gayrimüslim çocukların bir arada öğrenim gördükleri yerlerdir.
  1000 haneden fazla her kasabada idadi açılacaktır.
  Darülfünun; felsefe ve edebiyat, hukuk, tabii ilimler ve matematik eğitimine yönelik üç fakülteden oluşacak, dersler halka açık olacaktır.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .