Cevap ( 1 )

 1. A- Askeri Alanda:

  • Alemdar Mustafa Paşa tarafından ” Sekban-ı Cedit” adında askeri ocak kuruldu.Ancak yeniçerilerin isyanı sonucu bu askeri ocak kaldırıldı.
  • Yeniçerilerden seçilerek “Eşkinci” adıyla yeni bir askeri ocak kuruldu. Ancak bir süre sonra yeniçeriler biz talim istemiyoruz diyerek, bu ocağın yapılanmasına karşı çıktılar.* Bunun üzerine sarayda büyük bir divan kurulmuş , Yeniçeri Ocağının kaldırılmasına karar verilmiştir. Halk,Esnaf,Medrese öğrencileri kaldırılmasını desteklediler.
  • Yeniçeri Ocağı kaldırıldı. ” Vaka-i Hayriye ” ( Hayırlı Olay ) ( 1826 ) Böylece, yeniliklerin önündeki en önemli engellerden birisi kaldırılmış oldu.
  • “Asakir-i Mansure-i Muhammediye” ( Muhammed’in askerleri) adıyla yeni bir askeri ocak kuruldu.
  • Askeri Bando kuruldu. ( Mızıka-i Hümayun )

  B- Hükümet ve Yönetim Alanında:

  • Divan Örgütü kaldırılarak, yerine bakanlıklar kuruldu.
  • Sadrazam “Başvekil” unvanını aldı. ( Başbakan )
  • Devlet memurları, Dahiliye ( İç) ve  Hariciye (Dış) olarak iki bölüme ayrıldı.
  • Memurlar için Rütbe ve Nişan kabul olundu.
  • Memurlara kıyafet zorunluluğu getirildi.
  • Tüzük ve yönetmelikleri hazırlamak amacıyla çeşitli komisyonlar kuruldu.
  • Memurların yargılanma işlerine bakmak üzere “Dar-üş-Şura-yı Bab-ı Ali” kuruldu.
  • Bir fermanla, devletin bazı memur ve bazı halka uyguladığı Müsadere usulüne son verdi. Mülkiyet hakkı tanıdı. Müsadere : Devletin,memurun veya bazı halkın elindeki mallara  el koyması demektir. Fermanı : ” Bundan böyle saltanatın, millet için bir dehşet ve korku kaynağı değil, fakat bir destek olmasını istiyorum. Bunun için kişinin malına devletçe el konulması ( Müsadere) geleneğini kaldırıyorum”
  • Memurlara maaş usulü getirildi.
  • Osmanlı uyruğunda olan herkese tam bir din ve mezhep özgürlüğü tanıdı. Fermanı : ” Tebaamdan Müslümanları ancak Camide, Hıristiyanları Kilisede , Musevileri de Havra’da tanımak isterim”
  • Ayanlıklar kaldırıldı. Büyük eyaletler illere bölündü. İllerin merkeze bağlanmasıyla güçlü bir merkeziyetçi yapı oluşturuldu.
  • Devlet görevlilerinin hediye ve rüşvet alması yasaklandı.
  • Resmini yaptırarak , devlet dairelerine astırdı. ( Sonradan gelenekselleşti )
  • İlk defa Posta ve Karantina teşkilatlarını kurdu.
  • İlk defa askeri amaçlı nüfus sayımı yaptırdı. ( 2,5 Milyon Anadolu’da – 1,5 Milyon Rumeli’de erkek nüfus)
  • Ülke içi gezi ve teftiş yöntemleriyle, yönetimi iyileştirmeye çalıştı.

  C-  Kültür Alanında:

  • Medreselerin yanında yeni okullar açıldı.
  • İlköğretim İstanbul’da zorunlu hale getirildi.
  • Rüştiye ( Ortaokul ) ve Mekteb-i Ulum-u Edebiye adlı ,yüksek öğretime öğrenci yetiştirme amaçlı okullar açıldı.
  • İlk kez Avrupa’ya öğrenci gönderildi.
  • Devlet memuru yetiştirmek amacıyla , “Mekteb-i Maarif-i Adliye” kuruldu.
  • Mekteb-i Harbiye ( Harp Okulu ) , Mekteb-i Tıbbiye ( Tıp Fakültesi ) , Mızıka-yı Hümayun ( Bando Okulu ) gibi yüksek okullar açıldı.
  • Takvim-i Vekayi adlı ilk resmi gazete çıkarıldı.

  D-  Ekonomi Alanında:

  • Yol yapımlarına önem verildi.
  • Devlet memurları ve askerlerin yerli kumaş kullanması zorunluluğu getirildi.
  • Çuha fabrikası kurulmasına çalışıldı ( Kumaş )
  • Tüccar ve Esnafa, Avrupa mallarıyla rekebet edebilmesi için, gümrük kolaylıkları sağlandı.
  • İngiltere ile yapılan 1838 Balta Limanı ticaret antlaşması , Osmanlı Devletinin zararına gelişmiş, dışa bağımlılığı artırmıştır.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .