Cevap ( 1 )

 1.  

  Eğitim ve sosyal alandaki Yenilikler: II. Mahmut askerî ihtiyaçlar doğrultusunda eğitim ala­nında da pek çok yenilik yaptı. 1826’da ilk kez dört öğrenci eğitim görmek için Av­rupa’ya gönderildi. Kısa bir zaman sonra Avrupa’ya gönderilen öğrenci sayısı 300’e çıkarıldı. 1827 yılında açılan tıp okuluyla ordu için hekim ve cerrah yetiştirilmesi sağlandı. Avrupalı eserlerin Türkçeye tercümesi faaliyetleri bu dönemde de devam etti. 1831’de Muzika-i Hümâyûn ve 1834’te Mekteb-i Ulûm-ı Harbiye adıyla Fransız modelinde iki yeni okul açıldı. Bundan başka ilk ve orta seviyede devlet memuru yetiştirmek amacıyla Mekteb-i Maarif-i Adli ve Mekteb-i Ulum-ı Edebi açıldı. İstan­bul ile sınırlı olmak kaydıyla bu dönem ilköğretim zorunlu hâle getirildi.

  Mahmut’un yenilikleri sosyal alanda da kendini göstermişti. 1815’te Saray Topkapı’dan Dolmabahçe’ye taşınarak eski saray usullerinde pek çok değişiklik yapıldı. Artık Avrupalı gibi pantolon giymeye başlayan Osmanlı Sultanı, Avrupalı tarzda protokolleri de yerine getirerek yurt içinde inceleme gezilerine çıkmaya başladı. 1828’te askere, 3 Mart 1829da çıkarılan kıyafet nizamnamesiyle ulema dı­şındaki tüm sivillere fes giyme zorunluluğu getirildi. Bu nedenle 1830da Tunus’tan getirtilen ustalara Eyüp’te Feshane kurduruldu. İlk Türkçe Osmanlı gazetesi olan Takvim-i Vekayi 1 Kasım 1831’de haftalık olarak yayın hayatına başladı. İlk nüfus sayımı, ilk karantina ve posta teşkilatının kurulması gibi yenilikler de II. Mahmut döneminde gerçekleştirildi.

   

  Osmanlı yenileşme hareketi tarihinde, en büyük başarılar II. Mahmut dönemin­de elde edilmiştir. Ancak buna rağmen II. Mahmut devrinde Osmanlı Devleti bü­yük oranda toprak kaybetmiştir. Bu dönemde -zorunlu da olsa- Osmanlı Devleti’ni siyasi ve iktisadi alanda büyük zaafa uğratan antlaşmalar imzalanmıştır. Hünkâr İs­kelesi Antlaşması ile Rusya ve Avrupa devletlerinin Osmanlı memleketine siyasi müdahalesine izin verilirken Balta Limanı Antlaşması ile İngiltere’ye iktisadi ba­ğımlılık süreci başlayarak Osmanlı ekonomisine ağır bir darbe indirilmiştir. İç is­yanlar ve dış tehditler ortasında Yeniçeri Ocağı’mn kaldırılması Devleti ayrıca uğ­raştıran ve orduyu zaafa uğratan bir tedbir olarak görülmüştür. Islah edilemeyen, yenilenemeyen, idari ve mali problemlere sebep olan bir asker sınıfı, askerî tedbir­leri ile ortadan kaldırılmak zorunda kalınmıştır.

   

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .