Cevap ( 1 )

  1. 1. Mahmut devrinde iktisadi alanda da pek çok yenilik yapıldı. Vergi sisteminde yeni düzenlemelere gidilerek vilayet vergilerinin merkeze aktarılması sağlandı. 1834’te Evkaf Vekâleti kurularak vakıf gelirleri merkeze akta­rıldı ve tüm devlet gelirlerinin yüzde 70’i modern ordunun ihtiyaçları için tahsis edildi. Bu dönemde idari alanda yapılan yeniliklerle modern bir devlet teşkilatı ve bürokrasisinin kurulması yolunda önemli adımlar atıldı. Avrupa tarzında düzenle­nen yeni devlet teşkilatında eski müesseseler kaldırılarak yeni müesseseler oluştu­ruldu. 30 Mart 1838’de alınan kararla sadrazamlık kurumu Başvekâlet adını aldı. Ad­li işleri yürütmek üzere Meclis-i Ahkâm-ı Adliye, idari işleri yürütmek üzere Dar-ı Şûra-yı Bâb-ı Âli ve askerî işleri yürütmek üzere Dâr-ı Şûra-yı Askerî kuruldu. 1838’de ziraat, ticaret, sanayi ve bayındırlık işlerini yürütmek üzere de yeni meclis­ler kuruldu

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .