Cevap ( 1 )

 1. 2. Mahmut Hakkında Kısaca Bilgiler:
  Sultan I. Abdülhamit’in Makşidil Sultandan 20 Temmuz 1784’de doğan oğlu şehzade Mahmut, daha önce de değinildiği üzere III. Selim’in öldürülmesi üzerine, Alemdar Mustafa Paşa’nın desteğiyle Osmanlı tahtına çıkarılmıştır.

  Sultan II. Mahmut’un 28 Temmuz 1808 ile 1 Temmuz 1839 yılları arasındaki saltanatı döneminde, Osmanlı İmparatorluğunun felaket denebilecek siyasi olaylara sahne olmuştur.

  Sultan II. Mahmut, imparatorluğun çöküşten kurtarılması yolunda büyük çabalar göstermiş, fakat çöküşü önleyememiştir. O, dağılma dönemine girmiş olan imparatorluğun varlığını koruyabilmesi için ıslahat hareketlerini sürdürmek zorunda olduğunu çok iyi anlayan bir padişahtı. Bu hususta hiçbir zaman ümitsizliğe düşmemiş olayların ve gelişmelerin üzerine büyük bir cesaret, titizlik ve azimle yaklaşmıştır.

  Sultan II. Mahmut’tun saltanatı dönemi Osmanlı Tarihinde bir ilkler ve yenilikler dönemi olarak ta bilinir. Bunun iktidarı döneminde ilk defa vuku bulan milliyet ayaklanmaları baş göstermiş ve bu ayaklanmalar başarıya ulaşmıştır. İlk defa Osmanlı tebaası olan bir millet yani Yunan isyanı başarıya ulaşmış ve Yunanistan bağımsızlığını ilan etmişti. Bunun yanı sıra ileride Osmanlı devleti’nin yıkılmasını teşkil eden birçok sorunun başlangıcı II. Mahmut’un iktidarı döneminde ortaya çıkmıştı. Her şeye rağmen II. Mahmut bu badirelerin üzerine gittiyse de azla başarılı olamamıştır. Sorunlara kesin çözüm getirilememiş ve sadece caydırıcı önlemler alma yoluna gidilmiştir.

  Ayrıca II. Mahmut’un saltanat dönemi Osmanlı tarihinde ilk defa batılılaşma hareketlerinin hız kazandığı ve bu cihetle yeniliklerin yapılması nedeni ileride bir diğer ilkleri teşkil eder. Askeri alandan, devlet idaresinin örgütlenmesine, eğitimden, kılık kıyafete kadar uzanan yenilikler zinciri ilk defa olarak Sultan II. Mahmut’un saltanatı döneminde isabet etmiştir.

  2. Mahmut’un saltanatı döneminde vuku bulan Mısır Valisi M. Ali Paşa isyanı devlet için uzun süre ciddi tehlikeler yaratmış ise de, bütün bu ağır iç ve dış sorunlara rağmen II. Mahmut devlet yönetimine yeni bir düzen getirme hususunda büyük çabalar harcamaktan geri kalmadı.

  Yenilikçi bir padişah olarak bilinen Sultan II. Mahmut’un devletin bekası için olayların ve gelişmelerin üzerine büyük bir kararlılıkla giden ve her şeyden önce imparatorluğu eski gücüne ve ihtişamına ulaştırmak için çaba sarf eden bir hükümdar olduğu unutulmamalıdır.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .