Cevap ( 1 )

  1. 3.Selim devrine kadar Avrupa Devletleriyle ilişkiler bu devletlerin İstanbul’daki elçileri aracılığıyla sürdürülmekteydi. Osmanlı Devleti’nin Avrupa merkezlerinde daimi ikamet elçileri bulunmuyordu. Devlet adamları arasında yabancı dil bilen çok azdı. Devletin yabancı devlet merkezlerinde temsil edilmesi, Avrupalı ülkeler­le ilişki kurmak ve güvenilir bilgiler almak için daimi elçiliklerin açılması gereki­yordu. Bu amaçla önemli merkezlerden başlamak üzere 1792de Londra da 1797de Paris, Viyana ve Berlin’de daimi elçilikler açıldı. Bu elçilikler pek çok Osmanlı ay­dının yetişmesine, yabancı dil öğrenimlerine, Avrupa ülkelerindeki fikir akımlarını tanımalarına hizmet etti. Böylece Batıdan haberdar ve Batı’ya yönelik küçük bir azınlık oluşmaya başladı.

    Osmanlı Devleti’nin Avrupa merkezlerinde daimi ikamet elçileri bulunmuyordu. Devlet adamları arasında yabancı dil bilen çok azdı. Devletin yabancı devlet merkezlerinde tem­sil edilmesi, Avrupalı ülkelerle ilişki kurmak ve güvenilir bilgiler almak için daimi elçilik­lerin açılması gerekiyordu. Bu amaçla önemli merkezlerden başlamak üzere 1792’de Lon­dra’da 1797’de Paris, Viyana ve Berlin’de daimi elçilikler açıldı. Bu elçilikler pek çok Os­manlı aydının yetişmesine, yabancı dil öğrenimlerine, Avrupa ülkelerindeki fikir akımları­nı tanımalarına hizmet etti.

    Anadolu’nun pek çok yerinde çıkan isyanlar ile devletin etkili biçimde ilgilenememesi sonucunda buralarda bulunan valiler (beyler/ayanlar) ve isyancıların (mütegallibe) bir süredir gittikçe güçlenmişlerdi. Bundan dolayı III. Selim döneminde merkezî otorite etkisini ve gücünü büyük oranda kaybetmişti. Ayan ve mütegallibenin güçlenmesinde, dar boğaza giren Hazine’yi iyileştirmek için bazı tımarların iltizama verilmesi etkili olmuştu. Saray bu yolla Hazine’ye para girişi sağlarken ayanların nüfuzlarının artmasını ve tüm Anadolu’ya yayılmalarını engelleyememiş­ti. Öte yandan art arda alman yenilgiler de Saray’ın itibar kaybetmesine yol açmış­tı. III. Selim, eyalet idari teşkilatını yeniden düzenlemek yoluyla yerel otorite yeri­ne merkezî otoriteyi güçlendirdi. Eyaletlere tecrübeli ve güvenilir idareciler atadı.

    Böylece kadıların görevlerini yapmaları sağlandı ve rüşvet almaları büyük oranda engellendi. Tımar ve zeamet de yeniden düzenlenerek buradan Hazine’ye gelir sağladı.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .