Anadolu’da Tarih Öncesi Paleolitik Çağ (Eski Taş Çağı, Yontma Taş Devri) (Besin Toplayıcılığı Dönemi ) Hakkında Bilgi Verir misiniz?

Soru
2 Cevaplar 447 görüntüleme

Cevaplar ( 2 )

  1. (MÖ. 1.000.000-12.000/11.000) İnsan denen canlının kültürel bir varlık olarak ortaya çıktığı, insanlık tarihinin baş­langıç evresini oluşturan Paleolitik Çağ /Yontma Taş Devri, Besin Toplayıcılığı Dö­nemi olarak da tanımlanmaktadır. Günümüze kadar yapılan çalışmalar, Paleolitik Çağ boyunca Anadolu’da kalabalık bir nüfusun barındığını ortaya koymuştur. Paleolitik Çağ’da insanlar avcılık ve toplayıcılıkla geçinmişler, göçebe bir yaşam sür­müşler, doğal mağaralar ve kaya altı sığınaklarında geçici olarak barınmışlardır, Kullandıkları aletleri çakmaktaşı, obsidyen (volkanik cam), diğer işlenebilir taşlar, hayvan kemikleri ve boynuzlardan yapmışlardır,

    Paleolitik Çağ kendi içinde Alt, Orta ve Üst Paleolitik olmak üzere üç evreye ay­rılır. Paleolitik Çağ’ın Anadolu’daki en eski buluntu yerleri Niğde’de Kaletepe Deresi, Konya’da Dursunlu, İstanbul’da Küçük Çekmece Gölü’nün 1.5 km kadar kuzeyinde yer alan Yarımburgaz Mağarası ile Antalya’nın 27 km kuzeybatısında, Şam Dağı’nın Akdeniz’e bakan yamaçlarında bulunan Karain Mağarası’dır. Konya’da Dursunlu buluntu yerinde ele geçirilen aletler günümüzden 900.000 yıl öncesine tarihlenir, Dursunlu ve Kaletepe Deresi buluntuları Afrika dışına çıkan ilk insan türü olan homo erectuslara aittir. Günümüzden 300-400 bin yıl kadar eskiye giden Yarımburgaz mağarasında uzun bir süre dönüşümlü ve mevsimlere bağlı olarak homo erectus türü 20-25 kişilik bir topluluğun barındığı, kış aylarında ise mağaranın ayı türü hay­vanlar tarafından in olarak kullanıldığı düşünülmektedir.

    Karain mağarasında Orta Paleolitik Dönem’e ait tabakalarda Homo sapiens neanderthalensis türündeki insana ait bu kalıntılardan başka, antik fil, su aygırı, ma­ğara ayısı, öküz, at, geyik gibi hayvanlara ait kemikler ve çakmak taşından yapıl­mış el baltaları, kazıyıcılar ve çeşitli uçlar da bulunmuştur. Orta Paleolitik Dönem’e ait ocak ve odun kalıntıları ise Anadolu insanının ateşi kullanmaya başladığını, bü­yük bir olasılıkla yiyecekleri pişirmeyi de öğrendiğini göstermektedir.

    Paleolitik Çağ’ın en gelişmiş ancak en kısa evresini oluşturan Üst Paleolitik Dö­nem’e ait buluntular, Yarımburgaz ve Karain mağaralarının yanında Antakya ya­kınlarındaki Üçağızlı Mağara, Antalya yakınlarında Beldibi, Belbaşı, Öküzini mağa­raları ve İsparta’da Kapalıin mağarasında gerçekleştirilen kazılarda ele geçirilmiştir.

    Homo sapiens türü insanın yapmış olduğu aletlerdeki büyük gelişme ve çeşitlilik bu dönemin en dikkat çekici özelliğidir. Kemik iğne, biz ve delici gibi aletler bu evrenin ürünüdür. Bu evrenin üzerinde durulması gereken bir diğer önemli özel­liği, sanatsal etkinliklerdir. Karain ve Öküzini mağaralarının duvarları ile bu mağa­ralar ve Beldibi Mağarası’nda bulunan yassı çakıl taşları üzerine kazıma, kabartma veya boya ile yapılmış hayvan ve insan figürleri, birçok araştırmacı tarafından av törenleriyle ilişkilendirilmektedir. Bu resimler, bir av kültürünün ortaya çıkmaya başladığını göstermektedir.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .