Cevap ( 1 )

  1. Son Tunç Çağı (MÖ.1500/1450-1200)

    Telepinu’dan sonra Hitit tarihinde başlayan Hitit İmparatorluk Çağı ya da Yeni Hi­tit Devleti olarak tanımlanan yeni evre ile birlikte Anadolu’da Son Tunç Çağı’na gi­rilir. Bu dönemde Hitit Krallığı II. Tudhaliya (MÖ. 1450-1420) ve I. fiuppiluliuma (MÖ. 1380-1340)’nın yönetiminde büyük bir güç olarak yeniden kurulur. I. fiuppi- luliuma döneminde ülke sınırları Kuzey Suriye’ye, etki alanı ise Kuzey Mezopo­tamya’ya kadar genişlemiştir. I. fiuppiluliuma’dan sonraki krallar II. Arnuvanda (MÖ. 1340-1339) ve II. Murşili (MÖ. 1339-1306) dönemlerinin sonunda imparator­luğun sınırları güneyde Lübnan’dan, kuzeyde Karadeniz Dağları’na, batıda Ege Denizi’nden doğuda Bingöl Dağları’na kadar genişlemiştir. II. Murşili’den sonra tahta geçen oğlu II. Muvatalli döneminde (MÖ. 1306-1282), Mısır tahtına da II. Ramses oturmuştur. Ramses’in Suriye toprakları üzerinde hak iddia etmesi üzerine Hitit-Mı- sır ilişkileri gerginleşmiş ve Suriye egemenliği için iki güç arasında Kadeş (Tel Ne-imend) kenti yakınlarında savaş yapılmıştır (MÖ. 1285). Savaşı kimin kazandığı hakkında kesin bir bilgi yoktur. Bununla birlikte savaştan yıllar sonra MÖ. 1270 yı­lında, dünyanın iki süper gücü Hitit ve Mısır devletleri arasında II. Ramses ile Hitit tahtına çıkan III. Hattuşili (MÖ. 1275-1250), tarihin bilinen ilk büyük yazılı antlaş­ması olan Kadeş Antlaşması’nı imzalamışlardır. Bu antlaşmaya göre Mısır ve Hi­tit ülkeleri arasında iyi barış ve iyi kardeşlik sonsuz olacaktır. Mısır ülkesinin kralı, Hatti ülkesine sonsuza kadar hiç saldırmayacak; Hatti ülkesinin kralı, Mısır ülkesi­ne sonsuza değin saldırmayacaktır.

    III. Hattuşili’den sonra yerine geçen oğlu IV. Tudhaliya (MÖ. 1250- 1220), ba­basından aldığı güçlü imparatorluğu sürdürmeye devam etmiş; ancak onun ölü­münden sonraki yıllarda imparatorluk hızla çöküşe geçmiştir. Son imparator II. fiuppiluliuma (MÖ. 1215-1200) döneminin sonlarında başkent Hattuşa ağır bir yangınla tahrip olmuş ve Yeni Hitit Devleti yıkılmıştır. Devletin yıkılmasının ne­deni olarak Kaşkarların bölgeye kuzeyden yaptıkları yağma seferleri gösterilmek­tedir. Ancak, Hititler tamamen tarih sahnesinden çekilmemiş, kral ailesi ve yöne­ticiler güneye doğru çekilerek sülalelerini bir süre daha devam ettirmişlerdir.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .