Aşağıda Koçi Bey Resalesi’nden alınan bölümlerden hareketle Osmanlı Devleti’nin Duraklama Dönemi’ne girmesinin nedenleri hakkında hangi çıkarımlarda bulunabilirsiniz?

Soru

“Vezir-i Azamlık ulu bir makamdır. Yerinin adamı olduktan sonra sebepsiz azlolunmayıp, nice yıllar sadrazamlık makamında kalması ve işlerinde müstakil olması gerektir”

Evvelce Beylik ve Beylerbeyilik ve diğer padişah memurlukları memleket idaresinde iş görmüş, emektar, doğru ve dindar kimselere verilip, karşılığında bir akçe ve bir habbe rüşvet ve bahşiş alınmazdı. Bilhassa sancak beyleri ve beylerbeyleri yirmişer, otuzar yıl yerlerinde kalırlardı” tespitinde bulunmuştur.

“İlmiyeye ait yüksek makamların şunun bunun aracılığı ile verilmesi doğru değildir. En bilgilisi hangisi ise ona verilmek gerekir. Kadılık yolunda vasıta bilgidir. Yaş ve sene, soy ve sop değildir. Şimdi adaletli iş gördükleri vakit, makamı eskilere verirler. Hâlbuki eskilik Allah yanında kadılığa sebep değildir”

“…..Vergi artınca reayaya zulüm ziyade olup, alem harap olmuştur. Evvelce ev başına kırkar, ellişer akçe alınırken şimdi yalnız miri için her neferden ikişer yüz, kırkar akçe ve her ev halkından üçer yüz akçe, her koyun başına bir akçe tayin olundu”

, 1 Cevap 351 görüntüleme

Cevap ( 1 )

 1. Koçi Bey Risalesindeki aşağıdaki öneriler Osmanlı’nın duraklama dönemine girmesinin nedenleri olarak görülmektedir :

  –   Devlet otoritesinin azalması, isyanların artması, sadrazamlık gibi çok önemli makamlara işinin ehli kişilerin getirilmemesi (siyasi neden)

  –   Devlet teşkilatında görevini suistimal edenlerin olması, rüşvet ile makamlara atamalar olması ve ihmallerin çok fazla olması, devlet malının aşırı israfı,  (iktisadi neden)

  –  Tımarlı sipahi sisteminin bozulması, hak etmeyenlere dirlik şeklinde topraklar verilmesi torak sisteminin bozulması (Ekonomik nedenler)

  –  Meyhanelerin artması veya  tütün ve alkole eğilimlerin artması gibi toplumda bozulmalar olduğu (toplumsal neden)

  –  Vergilerin çok artması, halkın bu vergiler altında ezilmesi ile isyanların artması (ekonomik neden)

   

   

   

   

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .