Cevap ( 1 )

 1. Avrupa Konseyi: Üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla yılda en az iki kez toplanır. AB’nin karar alma ve yasama organıdır. AB’yi yönetir ve dış politikasını belirler. Yeni üyelerin katılımı, uluslararası antlaşmalarda parlamentonun onayını almak zorundadır. Konseyin merkezi Brüksel’dir

  Avrupa Parlamentosu: Üye ülkelerde Avrupa Parlamentosu için yapılan seçimler sonucunda seçilen üyelerden oluşur. Yasa yapma sürecinde Avrupa Konseyi’ne değişiklik önerisinde bulunur.  Kesin karar konseye aittir. 

  Serbest dolaşım, tüketici korunması, eğitim, sağl alanlarındaki yönetmeliklerin kabulünde Konsey ile eşit statüye sahiptir. Avrupa Komisyonu üyelerinin tayinlerini onaylama ve görevden alma yetkisine sahiptir. Parlamento Strazburg’da toplanır

  Avrupa Birliği Komisyonu: Birlik politikaların tasarlayıcısı ve koordinatörü olan bir yürütme organıdır. İlgili tarafların yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğini izler. Üye devletlerce atanan 20 üyeden oluşur

  Adalet Divanı: AB’nin en yüksek hukuksal organıdır. Kararlarının temyizi yoktur.

  Ekonomik ve Sosyal Komite: Komite, ekonomik ve sosyal hayatın çeşitli kesimleri; küçük ve orta ölçekli işletmelerin temsilcileri ile tüketiciler, çevreciler ve dernek temsilcilerinden oluşur. Danışma organı niteliğindedir.

  Sayıştay: AB’nin ve bağlı kuruluşların gelir ve harcamalarını inceler

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .