Avrupa’daki Reform Hareketlerinin Sonuçları Nelerdir?

Soru
1 Cevap 381 görüntüleme

Cevap ( 1 )

  1. Reformla birlikte, Hristiyanlıkta bölünmeler oldu. Yeni mezhepler ortaya çıktı. Ka­tolik Kilisesinin mutlak otoritesi kırılmış oldu. Papalığın ve din adamlarının aracılı­ğı reddedildi. Ruhban sınıfından olanlarla olmayanlar arasındaki fark ortadan kal­dırıldı. Reform, kilise dışındaki ekonomik, sosyal yaşamı ve düşünce yapısını da etkiledi. Bilim, sanat ve kültürün gelişmesinin önü açılmış oldu. Ekonomik yapıda ise kapitalizmin daha da güçlenmesi ile sonuçlandı. Protestanlık, kapitalizmle iç içe gelişti. Öte yandan reform, mezhep çatışmalarına yol açtı. Katoliklerle Protes- tanlar arasında yoğun mücadeleler yaşandı. Sonuçta bu çatışmalar Avrupa’da Din Savaşlan’nı ve Otuz Yıl Savaşların başlattı. Pek çok insan hayatını kaybederken ; Avrupa bu savaşların bedelini gerek nüfusunun azalışı gerekse ekonomik haya­tındaki olumsuz etkileriyle ödedi. Sonuç olarak 1648 Westfalya Antlaşması ile Pro­testanlık mezhebi resmen tanınmış oldu ve günümüze kadar Hristiyanlığın en çok taraftar bulan üç büyük mezhebinden biri hâline geldi.

    Reform hareketi genellikle Batı ve Kuzey Avrupa ile sınırlı kalmış olsa da eko­nomik ve politik gücün değişmesine, geniş bir coğrafyayı etkilemesine ve papaya karşı güç kazanılmasına yol açmış olması önemlidir. Reformla, Katolik Kilisesinin merkeziyeti yıkılmış, Batı Hristiyan dünyası çeşitli kiliselere bölünmüştür. Evrensel Katolik Kilisesinin yerini devlet kontrolündeki, ulusal kiliseler almıştır ve Roma Ka­tolik Kilisesinin otoritesi kırılmıştır.

    Reformun mesleki anlamda sonucu; tüm işlerin eşit sayılması ve sıradan haya­tın da kutsal olduğu düşüncesidir. Artık mesleklerden biri, diğerinden daha kutsal değildi. Böylece aracılığına ihtiyaç duyulmayan din adamları sınıfı diğerleriyle ay­nı seviyeye indirgenmiş oldu. Dünyasal mesleklerin de önemli olduğu vurgulana­rak, kapitalizmin önü açılmış oldu.

    Reformla birlikte laik öğretim kurumları açılmaya ve kişisel yargı hakkı savu­nulmaya başlandı. Ruhani konularda yetki, sivil yöneticilerin eline geçti, devletin gücü arttı. Kuramcılar da değişen ekonomik yapıya uygun dinsel söylemleriyle dö­neme damgalarını vurdular. Luther, faiz ve fiyat konusundaki düzenlemeleri kilise­den ayırıp devletin kontrolüne verirken; Calvin, çalışma ve zengin olmanın öte dünyada da ödüllendirileceğini söylüyordu. Kapitalist birikim adına yapılan her türlü girişim insanın görevi sayılıyordu.

    Sonuç olarak, Yeniçağ’da ekonomik, sosyal ve siyasal yapıda meydana gelen değişim, düşünsel yapıyı etkiledi ve bir dönüşüm yaşandı. Avrupa Rönesans ve Re­formu yaşadı. Coğrafi keşifleri gerçekleştirdi. Dünyaya ve evrene ilişkin görüşler değişti. Bütün bunlar olurken çatışmalar, çelişkiler, savaşlar ve uzun mücadeleler yaşandı. Böylece Avrupa’nın Aydınlanma Çağı’nı yaşaması için gerekli altyapı ha­zırlanmış oldu.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .