Cevap ( 1 )

 1. Özetle; Aydınlanma çağı rönesans ve reform sonrasıda Avrupadaki gelişmelerin sonucunda ortaya çıkan bir süreçtir.

  Bu sürecin dünya genelinde etkileri olmuştur. Siyasi açıdan bakarsak çok milletli imparatorlukların parçalanmasına neden olan Fransız ihtilaline sebebiyet verdiğini söyleyebiliriz.

  Avrupadaki kiliseye bağlılık ve papa ne derse inanma, bilimsem uzak durma ideolojisi yıkılmış, yerini bilim ve akıl almıştır. Kölelik, ırkçılık, millerler arasında ayrımcılıklar konusunda hassasiyetler oluşmuştur.

  Detaylı açıklamak gerekirse:

  Aydınlanma Felsefesinin temel ilkeleri; bilim ve felsefe, akılcılık, laiklik, mutluluk, özgürlük, kendine güven ve hukuktur.

  Bireyin özgürlüğü, mutluluğu ve insanlar arasında eşitliğin sağlanması düşüncesi ön pla­na çıkarılmıştır, özgür ve eşitliği sağlayan bir yönetim anlayışı hedeflenmiştir. Kendine güvenen, akılcı ve özgür insan tipi Aydınlanma Döne­mi’ne damgasını vurmuştur. İşte bu ilkelerden hareket eden dönemin ünlü düşünürleri; Loc­ke, Montesquieu, Rousseau ve Voltaire  ileri sürdükleri fikirleriyle demokratikleşme yolun­da önemli kilometre taşları olmuşlardır.

  İktidarın sınırlandırılması, yönetimde halkın et­kinliğinin artırılması, hukuksal eşitlik, özgürlük, düşün­ce ve ifade özgürlüğüne ilişkin görüşleriyle döneme damgasını vuran bu düşünürler demokrasinin temel il­kelerini savunmuşlardır.

  Gümüzde birçok avrupa ülkesinde demokratik yönetim anlaşıyı bu akımın etkisiyle benimsenmiştir.

  Aydınlanma çağı; 1688 İngiliz Devrimi ile başlayıp, 1789 Fransız Devrimi ile doruk noktasına ulaşmıştır. Fransız aydınlanması Fransız devriminin patlamasına yol açmıştır.  

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .