Cevaplar ( 5 )

 1. İlk “Mutlak Krallık” anlayışı Babil’de ortaya çıkmıştır.

  Ünlü kralları HAMMURABİ, ilk ANAYASA olarak bilinen “Hammurabi Kanunlarını” oluşturdu. (Bu kanunlar Sami geleneklerinden ve Urukagine kanunlarından yararlanılarak hazırlanmıştır.)

  “Babil Kulesi” ve “Babil’in Asma bahçeleri” en önemli eserleridir.

 2. Samilerin bir kolu olan Amurrular tarafından kurulmuştur.

  Başkenti Babil’dir. I.Babil Devleti’nin Hititler tarafından yıkılmasından sonra MÖ 612’de II. Babil Devleti kurulmuş ve bu devlet MÖ 539 yılında Persler tarafından ortadan kaldırılmıştır.

  I.Babil Devleti’nin en güçlü Kralı Hammurabi dine dayalı devlet anlayışı yerine, gücünü ordudan alan mutlak krallık anlayışını getirmiştir.

  Aynı zamanda Hammurabi, ceza, mülkiyet, ticaret alanlarında döneminin en gelişmiş kanunlarını yapmıştır.

  Bu kanunlar yapılırken daha önce uygulanan kanunlardan yararlanılmıştır. Urugakina kanunlarına göre daha sert cezalar vardır. Bazı suçlara kısas cezaları verilmiştir.

  * Sümer kanunları fidye, Hammurabi (Babil) kanunları kısasa dayalıdır.

  * Sümer kanunları şehir veya küçük bir bölgeyi idare etmek, Babil ve Asur kanunları ise büyük bir ülke veya devleti idare etmek için yapılmıştır.  (Merkeziyetçi-güçlü olmak amaçlanmıştır)

  Babil Kralı Hammurabi rahip-kral anlayışını reddederek gücünü dinden değil, askeri kuvvetten almıştır. İlk Mutlak Krallık sistemi Hammurabi ile başlamıştır.

  *Babil Asma Bahçeleri, cennete alternatif olarak düşünülmüş. Bu da Babillilerin yeniden dirilmeye inançlarının olmadığını gösterir.

 3. En güçlü kralı HAMMURABİ’dir.Hammurabi güçlü bir ordu kurarak mutlak krallık oluşturmuştur.
  Kral Hammurabi ceza, mülkiyet ve ticaret alanlarında kanunlar oluşturmuştur.(HAMMURABİ KANUNLARI)
  Tıp ve astronomide gelişmişlerdir.
  Başlıca geçim kaynakları tarım ve ticarettir.
  Mimari açıdan dönemin en gelişmiş devletidir.Günümüze kadar gelen BABİLİN ASMA BAHÇELERİNİ oluşturmuşlardır

  BABİLLERE ÖZGÜ KAVRAMLAR:        Hammurabi Kanunları- Babilin Asma Bahçeleri

 4. Babiller küçük krallıkları yeniden bir araya getirerek Mezopotamya’da yeni bir birlik oluşturmuşlardır. Kral Hammurabi Kanunları yazılı olarak kayda alınmış ilk devlet yasalarıdır. Hammurabi, fatih, diplomat ve yasa koyucudur. Kanunlar, 2 m. yüksekliğindeki diorit taşı üzerine yazılmış olup Elam başkenti Susa’da 1902’de ele geçmiştir. Yazıdaki 200. paragrafta suçun, kısas kanunuyla cezalandırılacağı (hırsızın eli kesilecektir) belirtilir. Bu kural, Roma’da Talion kuralı (ius talionis) olarak karşımıza çıkar. 282. paragrafta kişi hak ve mülkiyetlerinin korunacağı belirtilmektedir. 218. paragrafta başarılı olan doktorların 10 şekel gümüş ile ödüllendirileceği, başarısız olanların elinin kesileceği yazılıdır. Yasaların yazılı olarak ilan edilmesi, öncelikle halk tarafından okunmasını ve bu şekilde yasal haklarını ve özgürlüklerini öğrenmelerini ve kendilerini korumalarını sağlamıştır.

 5. MÖ. 2000 yıllarında Arap Yarımadası’ndan çıkan Batı Samileri ya da Amurrular, Mezopotamya’ya sızarak Sümer Akkad kültürünün etkisi altında kalıp bu kültürü benimsemişlerdir. Önceleri çeşitli yeni devletlerin oluştuğu görülür. Güney Mezo­potamya’da ilk olarak İssin Sülalesi (MÖ. 1969-1732), daha sonra da Larsa Sülale­si (MÖ. 1961-1700) egemen olmuştur. MÖ. 18. yüzyılda ise Babil Sülalesi (MÖ. 1830-1595) egemenlik kurmuştur. Babil Sülalesi’nin en önemli kralı Hammurabi’dir. Hammurabi, ülkesinin sınırlarını batıda Akdeniz’e, doğuda İran’a, kuzeyde de Toroslara kadar genişletmiştir. Bu sıralarda Anadolu’da Eski Hitit Devleti fetih­lere başlamış ve sonunda Hitit Kralı I. Murşili MÖ. 1595 yılında Babil’i alarak Eski Babil Devleti’ne son vermiştir. Daha sonraki dönemlerde Babil’de Kassitler etkin olmuştur.

  Kuzey Mezopotamya’da MÖ.13. yüzyılda Assur kralı I. Salmanasar, Hurri-Mitanni Devleti’ni yıkarak Assur egemenliğini kesin olarak başlatmıştır. MÖ. 10. yüz­yıldan yaklaşık MÖ. 7. yüzyılın sonlarına kadar süren Assur yönetimine Yeni Assur Krallığı denmiştir. Bu dönemde yoğun bir yayılma politikası benimsenmiştir. An­cak Güney Mezopotamya’da Babil, egemenliğini korumuştur. Babil dışında Doğu Anadolu’da Van Gölü ve çevresi merkez olmak üzere güçlü bir krallık kuran Urartular ve İran’daki Medler de bağımsız birer güç durumundaydılar. Assur birçok krallığı egemenliği altına aldığı gibi Mısır’a yapılan büyük seferlerle Mısır’ı da yağmalamıştır. Yeni Assur Krallığı’nın en geniş sınırlara ulaştığı dönemde Medler ve Babilliler, İskitler ile birleşerek Assur’a savaş açmış ve sonunda Yeni Assur Devleti’nin yıkılmasına (MÖ.612) neden olmuştur.

   

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .