Cevap ( 1 )

  1. Kelime olarak “geliştirme, güzel hale getirme” gibi anlamlara gelmektedir. Kâşgarlı Mahmud tarafından Dîvânü lugati’t-Türk’te Bayundur şeklinde yer alır, Oğuzların 24 Boyu içerisinde üçüncü sırada zikredilir ve damgasının şekli de ( Bayundur.jpg ) verilir. Reşîdüddin ise boyun adını Bayındır şeklinde göstermiş ve bu ismin “daima nimetle dolu olan yer” mânasına geldiğini belirtmiştir. Yine ona göre Bayındır Oğuzlar’ın Üçok kolunun birinci boyudur.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .