Cevaplar ( 2 )

 1. Devletin Yönetiminde meydana gelen ilerlemeler:
  – Cumhuriyet yönetimi; gücünü halktan alır. Halk, kendi iradesi ile kendisini temsil etmek amacıyla aralarından seçtiği kişilerin tarafından devlet yönetilir. Yani devleti milletin iradesi yönetir. Egemenlik yetkisini seçtiği temsilciler yani milletvekilleri aracılığı ile kullanır. Milletvekilleri meclisi (TBMM) oluşturur. Bu mecliste kanunlar konur. Milletvekilleri belirli dönemlerde halkın seçimiyle, seçimlerle belirlenir.
  Toplumsal Yaşamda meydana gelen ilerlemeler:
  – Egemenlik hakları bir kişi veya gruba ait değildir. Egemenlik kayıtsız şartsız millete aittir. Yani belli gruptaki insanlar diğer gruplardan üstün değildir; bir kişi diğerlerinden üstün değildir. Diğer yönetim türlerinde olan örneğin soylular, asiller, köylüler, köleler gibi ayrım yoktur.
  – Kişiler ekonomik durumlarına, cinsiyetlerine, ırklarına ve inançlarına göre ayrılmazlar. Cumhuriyet yönetimi ile Kanunlar önünde herkes eşit birer vatandaş olmuştur.
  – Cumhuriyet, toplum yararını ön planda tutan bir yönetimdir.
  – Kadınların seçme ve seçilme hakkı vardır.
  – Sosyal devlet ve fırsat eşitliğini esas alan devletçilik ilkesi ile bağlantılıdır.
  – Cumhuriyet yönetimi ile gerçekleşen siyasal dönüşüm, toplumsal alanda yapılan inkılapların da yolunu açmıştır. Kıyafet inkılabı, tekke ve zaviyelerin kapatılması, takvim, saat ve ölçülerde
  yaşanan değişim, sanat ve spor alanında yaşanan gelişmelerin hepsi cumhuriyet yönetiminin öncülüğünde gerçekleşti.

 2. Cumhuriyet yönetimi, sahip olduğumuz hak ve özgürlükleri anayasa ile güvence altına almıştır. 1982 Anayasası ile Temel hak ve özgürlüklerimiz “Kişi hakları”, “sosyal ve ekonomik haklar” ve “siyasi haklar” şeklinde üç başlıkta toplamıştır.
  Kişi hakları
  – Yaşama hakkı
  – Kişi hürriyeti ve güvenliği
  – Konut dokunulmazlığı
  – Yerleşme ve seyahat hürriyeti
  – Din ve vicdan hürriyeti
  – Düşünce hürriyeti
  – Bilim ve sanat hürriyeti
  – Basın hürriyeti
  – Toplantı hak ve hürriyetleri
  – Mülkiyet hakkı

  Sosyal ve Ekonomik Haklar
  – Ailenin Korunması
  – Çocuk hakları
  – Eğitim ve öğrenim hakkı
  – Gençliğin korunması
  – Sağlık hakkı
  – Konut hakkı
  – Sosyal güvenlik hakları
  – Çalışma ve sözleşme hürriyeti
  – Ücrette adalet sağlanması

  Siyasi Haklar
  – Türk vatandaşlığı
  – Seçme, seçilme hakkı
  – Kamu hizmetlerine girme hakkı
  – Vatan hizmeti
  – Vergi ödevi
  – Dilekçe hakkı

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .