Cevap ( 1 )

  1. Yükseköğretim kurumu olarak belirlenen Darülfünunun açılması, Meclis-i Maarif-i Muvakkat kararları arasında yer almasına rağmen uzun süre bu kurum açılamadı. Nihayet Sadrazam Fuat Paşa’nın girişimleriyle 12 Ocak 1863 tarihinde eğitime başladı. Ancak 1865 yılında Darülfünun binasında çıkan bir yangın esnasında bütün ders araç ve gereçleri yandı.

    Bundan dolayı Darülfünun bir süre eğitim yapamadı. 1869 nizamnamesinde yüksekokul olarak kabul edilen darülfünun 20 Şubat 1870 yılında Maarif Nazırı Saffet Paşa tarafından ikinci kez açıldı. Ancak okulun halk tarafından ilgi görmemesi üzerine 1871 yılında kapatıldı. Lakin yükseköğretim kurumuna duyulan ihtiyaçtan dolayı Darülfünun 1874-1875 ders yılında sultani binasında tekrar açıldı. Bu esnada 1882’de tekrar kapatılan okulun yerine II. Abdülhamit, Darülfünun-u Şahaneyi kurdu. Bu okul II. Meşrutiyet’in ilanına kadar aralıksız eğitim ve öğretime devam etti. II. Meşrutiyet’ten sonra Darülfünun; ulum-ı şeriye, ulum-ı hukukiye, ulum-ı tıbbiye, ulum-ı edebiye şeklinde bölümlere ayrıldı. Darülfünun 1933 yılına kadar eğitime devam etti. Bu kurumun yerine ise bugünkü İstanbul Üniversitesi kuruldu.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .