Cevap ( 1 )

  1. Türklerde devleti oluşturan bir diğer unsur millettir. Millet “budun (bodun)” kelimesi ile ifade edilmiştir. Türklerde devleti kuran, yaşatan, yücelten ve hükümdarı başarılı kılan millettir. Bu yüzden kağanlar ve devlet adamları Türk milletinin sahip olduğu değerleri hassasiyetle korumuştur. Sınıf farklarının görülmediği Türklerde halk; ekonomik, sosyal vb. haklara sahip olmuştur. “Halk devlet için değil, devlet halk içindir.” anlayışı Türk devletlerinde hâkim düşünce olmuştur.

    Türklerin ana yurdu Orta Asya’dır. “Yurt” kavramı Türklerde devletin hâkim olduğu ve halkın üzerinde yaşadığı topraklar olup “ülke” ve “ülüş” gibi adlarla da ifade edilmiştir. Türkler, düzeni ve güvenliği sağlayan siyasi bir güç olarak devleti “baba”; özgür olarak yaşadıkları ve egemenliklerini kullandıkları sınırları belli toprakları “yurt” ve “ana” olarak nitelendirmiştir. Yurdu ata yadigârı olarak gören kağanlar toprağı korumayı ve savunmayı başlıca görev olarak kabul etmiştir.  

    Türklerin devlet teşkilatlanmasında başarılı olmasının önemli etkenlerinden biri de töre denilen hukuk kurallarına verilen önemdir. Kök Türk Yazıtları’nda: “O (İlteriş), atalarının töresine göre bodunu teşkilatlandırdı. Töre gereğince amucam tahta oturdu…” sözlerinden de anlaşıldığı gibi töre, milletin ve devletin teşkilatlanmasında esas olarak kabul edilmiştir. Devletin uzun yaşaması da töreye uygun davranılmasına bağlanmıştır.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .