Devletçilik ilkesinin Türkiye Cumhuriyeti’nin ekonomik kalkınmasına katkılarını nelerdir? Araştırınız.

Soru
1 Cevap 781 görüntüleme

Cevap ( 1 )

 1. Devletçilik ilkesi ülkenin ulusal kaynaklarını harekete geçirir, özel girişimi destekler, özel sektörün girmediği ancak halkın yararına olan alanlarda devlet yatırımlarını devreye sorar. Devlet; ekonomik hayatta hem planlayıcı, düzenleyici hem de yatırımcı ve işletmeci olarak yer alır. Devletçilik ilkesinin bu unsurları sayesinde, Türkiye Cumhuriyeti ekonomisinin kalkınmasına katlı sağlanmış, ülke sanayisi gelişmiştir. Yaşanan gelişmeler;

  – 5 yıllık kalkınma planı hazırlanmış, planlı ekonomiye geçilmiştir. Böylece Sanayi sektörünün ülke ekonomisine katkısı aynı dönemde yaklaşık olarak iki kat artmıştır.
  – Üretimi artırmak, işsizliği azaltmak için fabrikalar kurulmuştur. Sanayileşmenin temeli sayılan un, şeker ve dokuma sanayisi kurulmuştur.
  – Üllkenin zengin maden kaynaklarından faydalanabilmek için, Maden Tetkik Arama Enstitüsü Kurulmuştur.
  – Çimento, kâğıt, cam ve demir çelik sanayisi kurulmuş; çeşitli makineler üretilmeye başlanmıştır.
  – Yabancıların elindeki demiryolları satın alınmış, limanlar millîleştirilmiştir.
  – Tarım sektörü kooperatifler kurularak ve kredi sağlanarak geliştirilmiştir. Özellikle ülke sanayisine ham madde sağlayan tütün, pamuk, şeker pancarı ve beslenmenin temeli olan buğday üretiminde artış sağlanmıştır.
  – Açılan teknik okullar sayesinde tarım ve sanayinin ihtiyaç duyduğu teknik iş gücünün yetiştirilmesi sağlanmıştır.
  – Çıkarılan Teşvik-i Sanayi Kanunu ile, sanayi yapısını millî ekonomi politikası çerçevesinde güçlendirmek amaçlanmıştır. Özel teşebbüse yatırım yapmada pek çok kolaylıklar sağlanmıştır
  – Türkiye’nin kendine özgü koşullarından kaynaklanan karma bir ekonomik model ortaya çıkmıştır. Devletçilik ve özel sektör birbirini destekler, tamamlar duruma gelmiştir. Bu sayede memlekette her çeşit üretim artırılmıştır.

  Devletin ekonomik hayata etkin müdahalesi sonucunda yıllık ulusal gelir ve kişi başına düşen ulusal gelir miktarlarında ciddi artış sağlanmıştır.
  Türkiye, enerji ve ham madde konusunda ulusal kaynaklarını harekete geçirerek sanayileşmiştir. Öz kaynaklara dayalı sanayileşme politikası, bağımsız ekonomiyi güçlendirmiştir.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .