Endülüs Emevi Devleti Hakkında Bilgi Verir misiniz?

Soru

Endülüs Emevileri nerede kurulmuş? hangi gelişmeler yaşanmış önemli detaylar nelerdir?

3 Cevaplar 401 görüntüleme

Cevaplar ( 3 )

 1. Abbasi Devleti yıkıldıktan sonra Abdurrahman bin Muaviye tarafından Kurtuba merkez olmak üzere 756 yılında kuruldu. Endülüs Emevi Devleti askeri alanda değil, bilim ve kültür alanında ileri gitti.

  En parlak dönemini III. Abdurrahman zamanında yaşadı. Endülüs Emevileri zamanında yapılan Kurtuba Medresesi dünyanın en ünlü medresesidir.

 2. *Emevi ailesinden Halife Hişam’ın torunu Abdurrahman  tarafından İspanya’da kuruldu.(Avrupa’da kurulmuş ilk İslam devletidir.)

  *Başkenti Kurtuba’dır.

  *Daha çok bilim ve kültür alanında ilerlemişler ve Avrupa’nın kültürel yönden gelişmesini sağlamışlardır. Avrupa’da Rönesans hareketlerine etki etmişlerdir.

  *Kütüphane, medrese  ve mimarisiyle ünlüdür. (Kurtuba, Gırnata’da)

  *Devlet Hristiyanların saldırıları sonucu 1031 yılında parçalandı.

  Beni Ahmer Devleti(1232-1492)

  Kurucusu Muhammed Bin Ahmer Başkenti Gırnata olup kültür ve uygarlık alanında ilerledi. Kastilya Kraliçesi İzabel ile Aragonya Kralı Ferdinand’ın evlenmesiyle İspanya birliği kurulmuş. Bu da Beni Ahmer Devleti’ni zor durumda bıraktı.

  *1492 yılında İspanya’da İslam egemenliği sona erdi. İspanya’daki Müslümanları ve Yahudileri Oruç Reis ve kardeşi Hızır Reis(Barbaros) gemilerle Kuzey Afrikaya taşıdılar. Osmanlılar da İspanya’dan çıkarılan Müslümanları ve Yahudileri ülkeye kabul ettiler.

   –El Hamra Sarayı önemli mimari eserleridir.

 3. ENDÜLÜS EMEVÎ DEVLETİ (756-1031)

  Arap fethi öncesinde Hıristiyan olan Ispanya’da halkın, derebeyleri ve rahiplerin baskılarından bıkmış olması, Müslümanların bu topraklara ayak basmasıyla birlik­te kısa sürede Islâm dinini kabul etmelerini sağlamıştır. Fetihten sonra yapılan göç­lerle birçok Arap ve Berberî buraya yerleşmiştir. Özellikle, 742 tarihinde ayaklanan Berberîleri bastırmak için gönderilen Suriyelilere buraya yerleşme hakkı verilmiş ve kendilerine fiamî ya da Suriyeli denilmiştir. Ispanya’da, Suriyelilerin güçlü du­ruma gelmesi, Emevî hanedanına mensup Abdurrahman b. Muaviye (756-788)’ye gerekli ortamı hazırlamış ve Kurtuba’yı ele geçiren Abdurrahman, 756 yılında En­dülüs Emevî Devleti’ni kurmuştur. Ölümünden sonra tahta çıkan oğlu Hişâm b. Abdurrahman (788-796) döneminde Hıristiyanlara karşı mücadele verilmiştir. Hi- şâm’ın oğlu Hakem (796-822) döneminde uzun yıllar sürecek isyanlar, Endülüs’e Hıristiyan saldırılarını kolaylaştırmıştır.

  Endülüs Emevî Devleti’nin kuruluş yılları yukarıda belirtilen olaylarla geçmiştir.

  Abdurrahman (822-852), devrinde merkezî ve bürokratik idare yeniden düzen­lenmiştir. Ayrıca, doğudan bilim adamları ve çeşitli kitaplar getirilmiştir. Bu yıllar, Endülüs’te bir barış ve huzur dönemi olmuştur. Ölümü ile yerine geçen oğlu Mu­hammed (852-886) kararlı siyasî tutumuna rağmen iç karışıklıkların çıkmasını en­gelleyememiştir. Muhammed’in ardından oğlu Munzir (886-888) tahta geçtiğinde ülke, babasından miras kalan isyanlarla çalkalanıyordu. Yapılan seferler sonucun­da, asayiş temin edilmiş ancak kardeşi Abdullah b. Muhammed (888-912) sağlanan huzuru koruyamamıştır. Yeni halife Abdurrahman (912-961) iç karışıklıkları bastırarak asayişi tekrar kurmuştur. Araplar, Berberîler ve Müslüman İspanyolların meydana getirdiği toplumsal yapı, III. Abdurrahman’ın dayandığı en önemli gücü oluşturmuştur. III. Abdurrahman, Endülüs’ü, refah ve huzurun hakim olduğu bir ülkeye dönüştürerek Endülüs Emevî Devleti’nin ikinci kurucusu olarak kabul edil­miştir. Fatımî Devleti kendi hilafetini kurunca, III. Abdurrahman da kendisini hali­fe ilan etmiştir. Bu dönemde başkent Kurtuba, bir bilim merkezi haline gelmiştir. Yerine geçen oğlu II. Hakem (961-976) binlerce ciltlik kitaptan oluşan bir kütüp­hane kurmuştur. Döneminde bilim ve sanata büyük önem verilmiştir. II. Hakem’in ölümü ile tahta geçen II. Hişâm (976-1009) henüz 12 yaşında olduğu için devleti Zaptiye Birliklerinin başında bulunan İbn Ebî Âmir idare etmiştir. İbn Ebî Âmir, Hı- ristiyanlara karşı büyük galibiyetler kazanmış ve halifeyi korumak bahanesiyle mu­halif devlet adamlarını ortadan kaldırmıştır. Onun ölümünden sonra oğlu Muzaffer de babasını izleyerek II. Hişâm’ı devlet işlerinin dışında bırakmıştır. İspanyol Müs­lümanların işe karışmasıyla birlikte, Emevî ailesine duyulan içten bağlılık, İbn Ebî ailesinin sonunu getirmiştir. Endülüslülerle, Berberîler arasındaki rekabet Slavlar (Sakalibe) adlı yeni bir grubun doğmasına zemin hazırlamış, devlet hizmetinde çok fazla kullanılmaları ve Berberîlerle çatışmaları, Endülüs Emevî Devleti’nin çö­küşünde etkili olmuştur.

  yüzyıl itibarıyla, Endülüs Emevî Devleti iç karışıklıklar ve iktidar mücadele­leri nedeniyle parçalanmaya başlamıştır. Kurtubalıların Endülüs Emevî tahtında yaptıkları değişiklik, çöküşü hızlandırmış ve küçük beylikler dönemi başlamıştır. Son Emevî hükümdarı III. Hişâm, Kurtuba’ya gelerek tahta oturmasına rağmen yaptığı işlerin halk tarafından ilgi görmemesi üzerine tahtını terk etmek zorunda kalmıştır. Kurtubalıların hilâfeti bütünüyle ortadan kaldırmaları, Endülüs Emevî Devleti’nin varlığına da son vermiştir.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .