Cevaplar ( 2 )

 1. Erzurum Müdafaa-i Hukuk-ı Milliye Cemiyeti Mustafa Kemal Paşa’yı “Heyet-i Faa­le” Başkanlığı’na getirdi. Bu durum Mustafa Kemal Paşa’yı çok duygulandırdı. Çün­kü bu cemiyet O’nu bağrına basan belki de ilk sivil kuruluş idi. Bundan sonra, Kongre’ye katılma problemi yaşandı. Cevat Dursunoğlu ve Kâzım (Yurdalan) Beyler merkez delegeliğinden istifa ederek yerlerini Mustafa Kemal Paşa ve Rauf (Orbay) Bey’e bıraktılar.

   

  Bazı muhalif çabalara rağmen Kongre, Mustafa Kemal Paşa’yı başkan seçti. 23 Temmuz günü bir okul binasında toplanan Kongre, çalışmalarını 7 Ağustos’ta ta­mamladı ve çok önemli kararlar aldı. Bu kararlar, ülkenin her tarafına ve İstan­bul’daki işgal kuvvetlerine gönderildi. Alınan temel kararlar özetle şöyle idi;

  1. Mevcut sınırları ile vatan bir bütündür, hiçbir sebep ve bahane ile birbirin­den ayrılamaz.
  2. Vatan bütünlüğünün, millî istiklalin, hilafet ve saltanatın korunması için Kuva-yı milliyeyi âmil, millî iradeyi hakim kılmak esastır.
  3. Hristiyan unsurlara millî birlik ve beraberliğimizi ve sosyal dengemizi bozacak ayrıcalıklar verilemez. Ancak kazanılmış haklara da saygı duyulacaktır.
  4. İtilaf Devletlerinin, 30 Ekim 1918’de imzalanan mütareke tarihindeki sı­nırlarımız içinde kalan toprakları bölmeye çalışmalarına karşı çıkılacaktır.
  5. Memleketimize karşı işgal emeli beslemeyen herhangi bir devletin fenni, sı­nai ve ekonomik yardımı memnuniyetle karşılanacaktır.
  6. Milletlerin kendi kaderini tayin ettiği bu tarihi devirde, merkezî hükümetin de millî iradeye tabi olması zaruridir. Hükûmet, derhal Meclis-i Mebusanı toplayarak hükûmet işlerinin meclisin denetimine alınmasına çalışılacaktır.

  Erzurum Kongresi bilhassa kararların son maddesi ile saltanat hükümetini millî iradeye tabi olmaya çağırmıştır.

  Kongrece, alman kararların son maddesi gereğince ayrıca bir temsil heyeti oluş­turulmuş ve başkanlığına da Mustafa Kemal Paşa seçilmişti.

  Kongre, amacı ve toplanış şekli mahallî olmakla birlikte aldığı kararlar açısın­dan millî özellik taşımaktaydı. Alman kararlar, İstiklal Mücadelesinin amacı ve yön­teminin ana hatlarıyla ortaya konduğu ve özellikle Misak-ı Millî’nin şekillendiği bir programı ifade ediyordu. Bunun da ötesinde, metin içinde zaman ve şartların ge­reği olarak “saltanat ve hilafet” kavramları geçmekle birlikte, metnin bütününe ba­kıldığında millî iradenin hakim olacağı yeni bir yönetim ve geleceğin arzu edildiği açıkça görülmektedir.

 2.  Kongrede 9 kişilik Temsil Heyeti seçildi ve başkanlığına M. Kemal getirildi. Amacı ve toplanış bakımından bölgesel, aldığı kararlar bakımından ulusal bir kongredir. Kongrede ilk kez millî sınırlardan ve Osmanlı Hükûmeti dışında bir hükûmet kurulmasından bahsedilmiştir. Manda ve himaye fikri ilk defa Erzurum Kongresi’nde reddedilmiştir. Mebusan Meclisi’nin açılması konusunda Osmanlı Hükümeti’ne baskı yapılmıştır.

  (23 Temmuz- 7Ağustos 1919)

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .