Cevap ( 1 )

  1. Eski Mezopotamya dini, kayıtları bilinen en eski dindir. Mezopotamya’da çok tan­rılı bir din anlayışı hakimdi. Sümerlerde her şehrin bir tanrısı vardı: Uruk’ta înanna, Ur’da Nanna, Lagaş’ta Ningirsu, Nippur’da Enlil, Babil’de Marduk ve Assur’da Assur gibi. O şehirde yaşayan insanlar da tanrının hizmetkârları durumundaydılar. Devlet alanları genişledikçe başkentlerin tanrıları, devletin baştanrısı oluyordu. Tanrıların sayısını tam olarak saptamak mümkün değildir. 600 yeraltı ve 600 gök tanrısı olduğuna inanılmaktaydı. Bunlardan bazıları: An (Akkadca: Anu) Gök tan­rısı, Enki (Akkadca: Ea) Su ve yeraltı tanrısı; Utu (Akkadca: Şamaş) Güneş Tanrısı; înanna (Akkadca: îştar) Aşk ve bereket tanrıçası; Nanna (Akkadca: Sin) Ay tanrısı ve Sami kökenli fırtına tanrısı Adad. Babil’in tanrısı Marduk yıldızları, burçları ve yılı saptayan tanrıdır; Dumuzi (Akkadca: Tammuz) Doğa tanrısıdır.

    Tanrıların bazıları köken olarak hayvan biçimli olsalar bile tarihsel dönemde in­san şeklinde gösterilmişlerdir. Tanrıların da insanlar gibi eşleri ve çocuklarından oluşan aileleri vardı. Tapınak-ev anlamına gelen zigguratların altında yaşadıklarına inanılırdı. Zigguratlar, Sümerlerin mimariye kazandırdığı bir yapı tipidir. Sümerler- den itibaren belli bir gelişim göstermiştir ve Mezopotamya’nın en önemli yapı tip­lerinden biridir. Birçok kentte, bir dizi platform ve üzerindeki tapınaktan oluşan ziggurat bulunmaktaydı. Zigguratlar tanrıların evi olması yanında yazıcı okulu, kü­tüphane ve arşiv işlevlerini de görmekteydi.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .