Cevap ( 1 )

  1. Eski Mısır’da matematik, tayınların paylaştırılması gibi idari görevler nedeniyle ge­liştirilmiştir. Farklı görevler yapan kişilerin, payları da farklıydı. Mısırlılar payı bir­den büyük olan kesirleri hesaplarken zorluk çekiyorlardı. 7/8’i ifade etmek istedik­lerinde 1/2+1/4+1/8 şeklinde gösterirlerdi. Aritmetik bilgileri de basit düzeyde idi. Ancak geometri konusunda ileri düzeyde bilgiliydiler. Mısır geometrisi bazı prob­lemlerin çözümleriyle alan ve hacim ölçüsü şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Özel­likle taşkınlardan sonra Nil kenarındaki tarla sınırlarının saptanmasında geometri çok önemliydi. Mısırlılar kenar uzunluklarının oranı 3, 4, 5 olan üçgenin hipotenü­sünün karşısındaki açının dik açı olduğunu biliyorlardı. Bazı bilim adamları Mısır­lıların Pisagor teoremini bildiklerini düşünmektedirler. Pi sayısını gerçek değere (3.1416) çok yakın olarak 3,16 olarak hesaplamışlardı. Bir üçgenin alanını da he­saplayabiliyorlardı.

    Eski Mısır’da yaşayan insanlar tıp konusunda da bazı bilgilere sahiptiler. Yaşam süresi azdı. Çocukların anne sütünden kesildikleri yaş olan 3 yaşında çocuk ölüm­lerinin yüzdesi çok yüksekti. Genellikle ortalama ömür 29 yıldı. Parazit hastalıkla­rı, verem, diş eti iltihabı yaygın görülen rahatsızlıklardı. Mısırlı doktorların kırıkla­rı ve açık yaraları iyileştirebildikleri saptanmıştır. Ancak insan vücudunun nasıl ça­lıştığına ilişkin bilgileri gelişmemiştir. Kalbin vücudun merkezi olduğu, kan yanın­da salya, idrar ve sperm gibi sıvıların da kalpten çıktığı düşünülmekteydi.

    Mısırlıların MÖ. 3000’lerde geliştirdikleri Mısır takvimi, Dünya Kültür Tarihi açı­sından çok önemlidir. Nil Nehri’nin periyodik taşkınlarına dayanan bir takvimdir. Bu takvime göre bir yılda dörder aylık 3 mevsim (Taşkın, Ekin, Hasat) vardı. Bu­na dayanarak bir yılı 30 günlük 12 aya bölmüşler, buna 5 gün ekleyerek 365 gün­lük bir Güneş Yılı geliştirmişlerdir. Ancak 365 güne ilaveten altışar saatten 4 yılda bir oluşan artık gün olmadığı için Mısırlıların Güneş Yılı her dört yılda bir 1 gün geri kalıyordu. Daha sonra Julius Caesar bu takvime her dört yılda bir fazla gün ek­leyerek, Mısır takviminin bir yıldaki 6 saatlik hatasını düzeltecektir. MS. 1582’de Papa XIII. Gregor tarafından yapılan düzeltme sonucunda, bugün hâlâ kullandığı­mız Gregoryen takvimi ortaya çıkmıştır.

    Mısırlılar basit güneş saatleri de yapmışlardır. Üzerlerinde saati gösteren çizgi­ler vardır ve güneşin gölge uzunluğuna göre saat tespit edilebiliyordu.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .