Cevap ( 1 )

 1. Eski Mısır mimarisi, anıtsal örnekleri olan mezarlar ve tapınak yapılarında yoğun­laşmıştır. Saray yapıları ise günümüze kadar korunamamıştır.

  Mezarlar: Mısır kralları MÖ. 3000’lerde kerpiçten yapılmış mastaba adı veri­len mezarlara gömülmüşlerdir. Bu tip mezarlarda dik bir kuyu içinde, zemin se­viyesinin altında bir mezar odası bulunur. Mezar odasının tam üzerinde zemin seviyesinde dikdörtgen planlı, kerpiç ya da taştan bir yapı yer alır. Yapının do­ğu yüzüne ölünün ruhunun (Ka) geçebileceğine inanılan sahte kapı yapılırdı. Burası aslında küçük bir odaydı. Kapının üzerinde ölünün unvanı ve adı yazılır­dı. 3. Sülale zamanında oda genişletilmiş, 4. Sülale zamanında ise oda içine bir sunak eklenmiştir.

  Sunak üzerine yiyecek maddelerini sembolize eden maddeler ya da gerçek yiyecekler bırakılırdı. Ayrıca odaya ölünün heykel ve heykelcikleri konulurdu. Eğer ölünün mumyası bozulursa, ruhun bu heykellerden birinin içine gireceğine inanılırdı. Oda duvarları ise günlük hayattan alınan resimlerle süslenirdi. Halk ta­bakası da mastabalara gömülmüştür. Halka ait mastabalarda, oda duvarlarında ekim, hasat, bağ bozumu, hayvancılık, balıkçılık, avcılık, dokumacılık gibi işler baştan sona kadar bir film şeridi gibi her aşaması (ekme, biçme, balyalama) ile resmedilmiştir. Bunların yanında oyunlar, danslar, yelkenliler gibi sahneler de vardır. Bu sahnelerde mezarda yatan kişi, faaliyetleri bizzat yönetir şekilde gös­terilmiştir. Daha sonra 6. Sülale zamanında mezar odalarında duvar resimleri ya­nında ölünün biyografisi de yer almıştır. Mastabalar piramitlerin yakınına inşa edilmişlerdir.

  3. Sülale’den itibaren krallar için büyük mastabalar yapılmıştır. Firavun Coser’in ünlü basamaklı piramidi kral mezarlarının ilk anıtsal örneğidir. Mimar îm- hotep, taştan bir mastabanın üzerine bir diğerini yerleştirerek basamaklı piramidi inşa etmiştir. Bu piramitte gömü odası, toprak hizasının altındadır. Mısır firavun­ları MÖ. 2630 ile MÖ. 1640 yılları arasında kendilerine piramit biçiminde mezar­lar yaptırmışlardır. Bu tipte büyük mezar anıtları, firavunların ölümlerinden çok önce yapılmaya başlanmaktaydı. Piramitlerin iki ana türü vardı: Basamaklı piramitler ve Gerçek piramitler. Gerçek piramitler 4. Sülale’den itibaren yapılmaya başlanmıştır. Bunlar basamaklı piramitlerin gelişmesi sonucu ortaya çıkmışlardır, Basamaklı piramitten, gerçek piramit mezar anıtlarına geçiş, 4. Sülale’nin ilk fira­vunu Snefru’nun Memfis’in 50 km kuzeyindeki Meidum’da ve Dahşur’da yaptırdı­ğı piramit mezarlarda görülebilmektedir. Ancak mimarlar henüz tam bir piramit yapmayı başaramıyorlardı. Meidum’daki piramidin üst kısmı eğimi artırılarak biti- rilebildiğinden bu piramit eğik olmuş ve Eğri Piramit olarak adlandırılmıştır. Snef­ru’nun oğlu olan Keops, Gize platosunda tam bir piramit yaptırmayı başarmıştır. Bugüne kadar yapılmış en büyük piramit olan bu piramidin yanında yer alan oğ­lu Kefren ve Mikerinos’a ait piramitler daha küçük boyutlardadır. Bu piramit me­zarlar taştan inşa edilmişlerdir. Antik dünyanın 7 harikasından biri olan Keops Piramidi’nin kenar uzunluğu 230 m, yüksekliği 146 m’dir. Her üç piramit de Eskiçağ’da soyulmuştur.

  Piramitler tek başlarına durmazlar, bir cenaze kompleksinin parçasıdırlar. Ör­neğin Kefren’in piramit mezarının doğu kenarında cenaze töreninin yapıldığı bir tapınak ve tapınağa ulaşan üzeri kapalı bir koridor bulunmaktadır. Keops’un pira­midinin doğusunda ve batısında mastaba mezarlar yer alır. Kral ailesinden gelen­ler doğu kesimindeki mezarlara, yüksek görevliler ise batı kesimdeki mezarlara gömülmüşlerdir.

  5.Sülale firavunları piramitleri daha küçük ölçekte yaptırmışlardır. Piramit ya­pımı Orta Krallık Dönemi’ne kadar devam etmiştir. Piramitlerin her türlü çabaya rağmen kolaylıkla soyulması, piramidin altına ya da içine inşa edilen mezar oda­larındaki hediyelerin, mezar soyguncuları tarafından talan edilmesi üzerine, Orta ve Yeni Krallık zamanlarında kaya mezarlarına ağırlık verilmiştir. Orta Krallık za­manında Deir el-Bahri’de yapılan Mentuhotep’in kaya mezarı ve Yeni Krallık za­manında Hatşepsut’un Deir el-Bahri’deki kaya tapınak mezarı bunların anıtsal ör­nekleridir.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .