Cevaplar ( 2 )

  1. Fransa’da 1789-1799 yıllarını kapsayan, burjuvazinin önderliğinde feodal yapılan­maya ve mutlak monarşiye son vererek, ülkenin siyasal ve toplumsal yapısının te­mellerini değiştiren ve ülkenin birliğini kuran, siyasal ve toplumsal değişim süreci­ne Fransız Devrimi denmektedir.

    Fransız Devrimi, bir yandan burjuvazinin (bu sınıfın dünya görüşü) iktidara ge­lişine sahne olurken, bir yandan da zafer kazanan Liberalizm çerçevesinde, dün­yada ulusçuluk ve ulus devlet düşüncesinin gelişmesine neden oldu. 1789 Fransız Devrimi, uygarlık ve dünya tarihi bakımından, kendisinden sonraki dönemin olay­larını öyle derinden etkilemiştir ki, onu ve evrensel etkilerini göz önüne almadan bugünün dünyasını anlamak mümkün değildir. Bu nedenledir ki, Yeni Çağı kapa­tan ve Yakın Çağı başlatan olay olarak kabul edilir.

  2. Fransa’da başlayan bu ihtilalalin temelleri Aydınlanma çağına dayanmaktadır. Avrupa’daki Aydınlanma çağıyla birlikte kilisenin baskıcı tutumu sorgulanmaya başlamıştı. Sonrasında farklı düşünce akımları gelişti. Bu aydınlanma ve düşünce ortamında milliyetçilik kavramları da filizlenmeye başlamıştır Dolaysısıyla ile bütün bu yaşananlar Fransız Devrimi ya da ihtilali denilen olaylara vesile olmuştur.
    Fransız İhtilali !789 yılında Fransa’da halkın devlete karşı ayaklanarak başlatmış olduğu mücadeleyi tarif etmektedir. Bu ihtilalin sonunda devlet yönetimi değişmiştir. Milliyetçilik akımları yaygınlaşmış ve bütün dünyayı etkilemiştir. Merkezi imparatorluklar bu ihtilalin etkilerinden dolayı yıkılmıştır. (Osmanlı imp. Avusturya-Macaristan imp. gibi)

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .