Cevaplar ( 6 )

 1. Anadolu’ya Kafkaslardan geldikleri tahmin edilmektedir.

  Kızılırmak çevresinde kurulmuştur. Başşehirleri HATTUŞAŞ (Boğazköy)’dır.

  Hititler Suriye toprakları için Mısır ile yaptıkları savaş sonucunda KADEŞ ANTLAŞMASINI imzaladılar. Kadeş Antlaşması tarihte bilinen ilk antlaşmadır.

  Hititler’de asillerden oluşan PANKUŞ denilen bir meclis vardı. Bu meclis kralın yetkilerini kısıtlıyordu.

  Hititlerde kraldan sonra en yetkili kişi TAVANANNA denilen kraliçeydi.

  Hititler krallarının hayatlarını anlatan ve tanrılarına hesap verme korkusunun bir sonucu olarak ANAL adını verdikleri yıllıkları hazırlayarak, tarafsız (zaferin yanı sıra yenilgilere de yer verilmesinden dolayı) TARİH YAZICILIĞI‘nı başlatmışlardır.

  Hititler kayaları düzleştirerek, tanrı kabartmaları yapmışlardır.( İvriz ve Yazılıkaya Kabartmaları Hititlere aittir.)

  Hititler Asurlular tarafından yıkıldılar.

 2. Hititler, MÖ 2000 yılı başlarında Kafkaslardan Orta Anadolu’ya gelerek Kızılırmak boylarına yerleşmişler ve Hattiler üzerinde egemenlik kurmuşlardır.

  Devletin kurucusu I. Hattuşili’dir. MÖ 1400 yıllarında imparatorluk hâline gelmişlerdir

  Başkentleri Hattuşaş’tır. Hattuşaş, Anadolu’da doğu-batı ve kuzey-güney doğrultusunda işleyen yolların kesiştiği bir noktada bulunmaktaydı.

  Böylece Anadolu’nun büyük bir kısmı kontrol altında tutulabilmiştir. Hititlerin merkeziyetçi politikaları, buraya ulaşan yolların işlek olmasını, yollar üzerinde de çeşitli yerleşmelerin kurulmasını sağlamıştır. Bu dönemin en önemli siyasi gelişmesi, Suriye egemenliği için Hititler ile Mısırlılar arasında yapılan Kadeş Antlaşması’dır (MÖ 1280).Tarihte bilinen ilk yazılı antlaşmadır.

  HİTİT TARİHİ ÜÇ BÖLÜME AYRILMIŞTIR:

  A) Eski evlet( MÖ 1700-1400)

  B) Yeni Hitit ( MÖ 1400-1200

  C) 9 Geç Hitit Şehir devleti (MÖ 1200-700)

 3. Anadolu medeniyetinin temelini oluştururlar.

  M.Ö. 2 bin yılında Anadolu’da Kızılırmak çevresine yerleşmişlerdir.

  Şehir devletlerinden merkezi krallığa geçmişlerdir.

  Merkez Hattuşaş’tır. (Çorum – Boğazköy).

  Hükümdarlar rahip-kral özelliği gösterirler.

  Tavananna denilen kraliçe yönetimde etkilidir.

  Soylulardan oluşan “Pankuş Meclisi” önemli kararların alınmasında etkilidir. (Meşrutiyet rejiminin ilkrneği.)

  Çok tanrılı din vardır. Bu dönemde Anadolu’ya “Bin tanrı ili” denir. Ahiret inançları zayıftır.

  Aile hukuku gelişmiştir. (Medeni hukukun temelini atmışlar.      Çivi ve resim yazılarını kullanmışlardır. (Anadolu’da tarihi çağlar Asurlar’ın yazıyı geliştirmesiyle başlar.)

  Frigyalılar tarafından yıkılmışlardır.

  Anadolu’da demir çağını başlatmışlardır.

  Yıllıklar (Anal) tutmaları ile tarih yazıcılığını başlatmışlardır.

  İvriz ve Yazılıkaya Kabartmaları önemli eserlerindendir.

 4. Mezopotomya ve Mısır kültürünü sentezleyerek Anadolu uygarlığını oluşturmuşlar.
  Başkentleri Hattuşaş ( Çorum-Boğazköy)
  İlk kralları Hattuşili
  Mısırlılarla tarihte bilinen ilk yazılı antlaşma olan KADAŞ ANTLAŞMASINI imzaladılar( M. Ö. 1280)
  Tarihte ilk medeni kanun Hititler tarafından yapılmış.
  Krala TABARNA kraliçeye TAVANANNA adı verilmiş
  Devlet meselelerinin görüşüldüğü PANKUŞ denilen bir meclis oluşturmuşlar.
  Krallar tanrılara hesap vermek için bir yıl içinde tüm faaliyetlerini ANAL adı verilen yıllıklara kaydetmişler.

 5.  Orta Anadolu’da M.Ö. 2000 yıllarında Hint-Avrupa dil grubundan gelen Hitit halkı varlığını göstermeye başlar. Mezopotamya’dan çivi yazısını almışlar, fakat hiyeroglif yazıyı da benimsemişlerdir. Kendileri Hitit (Hatti) ismini kullanmışlardır.

  Hititler Asur ticaret kolonilerine son vermişler; Mittani Krallığı ile birleşmişler; M.Ö. 1400-M.Ö.1200 yıllarında Yeni Hitit imparatorluğunu kurmuşlardır. Daha sonra Suriye’yi egemenlik altına almışlar ve Mısırlılara karşı savaşmışlardır. M.Ö. 1274 Kadeş Savaşı ve Anlatması yukarıda andığımız gibi, tarihte belgelenmiş ilk yazılı anlaşmadır. M.Ö.1200 yıllarında deniz kavimlerinin göçleri sonunda imparatorluk son bulmuştur.

  Hititler döneminde demir kullanımı artmış ve haliyle demir ticareti gelişmiştir. Kraliyet Aristokrasisi önem kazanmış ve kral tek güç olmasına rağmen, oldukça ılımlı bir politika izlemiştir. Hititlerde Mezopotamya ve Mittani ortak kültürü egemendir. Mittanilerden edindikleri alt kültürlerin etkisi önemlidir. Tahkimli kentler kurmuşlardır. Başkent Hattuşaş iç kale ve dış kale olmak üzere iki ayrı bölümden oluşurken, kraliyet sarayı sivil kentten ayrılmış ve dini binalar kentin belli bir kesiminde sivil yaşamdan ayrı planlanmıştır. Kent içerisinde, nişantepe gibi yüksek tepelerde “Yukarı şehir” gibi yapılar ayrıca tahkim edilmiştir. Savaş ve saldırılarda, kent düşse bile, halk bu tepelere sığınarak kentin savunmasına devam edebilmekteydi. Başkent yakınında “Yazılıkaya” isminde bir açıkhava tapınağı bulunmaktadır. Hititler tanrılarına çok bağlıydılar. Yazılıkaya’da kayalar üzerine tanrıların betimleri kazılmıştır. Tanrı ve tanrıçalar hayvan figürlerinin üzerinde betimlenmiştir. Özellikle Teşhup (baş tanrı – gök tanrı) Anadolu’daki tapınmanın başlangıcını oluşturur ve uzun yıllar egemen olmuştur. Bu tapınma, Roma Döneminde Dolikhe’deki ‘Jupiter Dolikhenus’ olarak devam etmiştir.

  Hititler, M.Ö. 700’lere kadar Hititçe konuşan küçük Beylikler olarak yaşamlarını devam ettirmişler, eski başkent ‘Hattuşaş’ merkez olmak üzere güneye doğru açılım göstererek Batı Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde güçlü beylikler kurmuşlardır. Zincirli, Karatepe gibi merkezler öne çıkmaya başlamıştır. Fenikelilerle kurulan ticari ilişkilerle Anadolu, Mezopotamya ve Suriye-Filistin kültürleri sentezler oluşturarak yeni sanat ve kültür anlayışları gelişmiştir. Yazıtlarda, hem Fenike Alfabesini, hem Fenike Hiyeroglif Yazısını kullanmışlardır.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .