Cevaplar ( 4 )

 1. Yalancı peygamberler ortadan kaldırıldı.

  Hz. Ebubekir döneminde Kur’an-ı Kerim’in ayetleri toplandı ve bir kitap haline getirildi.

 2. Hz. Muhammed’in vefatından sonra zekat vermeyen ve dinden dönenlerle (ridde olayı) mücadele edilerek düzen sağlanmıştır.

  Yalancı peygamberler ortadan kaldırılmıştır.

  Kur’an-ı Kerim ayetleri toplanarak bir kitap haline getirilmiştir.

  Kur’an-ı Kerim’in kitap haline getirilmesinde;

  Hz. Muhammed’in vefat etmesi
  Yalancı peygamberlerin ortaya çıkması
  Hafızların savaşlarda şehit olmaları
  Ayetlerle hadislerin birbirine karışmasının önlenmek istenmesi
  Kuran ayetleri arasına rivayetlerin girmesinin önlenmek istenmesi

  Kuran’ın yazılı olduğu malzemenin (deri, taş, ağaç gibi) korunmasındaki zorluklar etkili olmuştur.

 3. Hz. Muhammed’in ölümü üzerine Hz. Ebubekir 632 yılında halife seçildi.

  Bu arada Arabistan’da bazı kabileler dinden dönmüş, Yemen’de de yalancı peygamberler ortaya çıkmıştı.

  Halid Bin Velid komutasındaki İslam ordusu Yemen’e gönderilerek yalancı peygamberler ortadan kaldırıldı.

  Başka bir İslam ordusu Irak ve Suriye üzerine gönderildi.

  634 yılında yapılan Yermuk Savaşı ile Bizans orduları yenildi ve Suriye kapıları Müslümanlar’a açıldı.

  Hz. Ebubekir döneminde Kur’an-ı Kerim’in ayetleri toplandı ve bir kitap haline getirildi.

  Hz. Ebubekir 634 yılında hastalandı ve 63 yaşında vefat etti.

  UYARI : Hz. Muhammed’in yaymış olduğu İslamiyet, Hz. Ebubekir döneminde iyice kökleşmiştir.

 4. DÖRT HALİFE DÖNEMİ (632-661) Hz. Ebûbekir’in Halifeliği (632-634)

  Hz. Peygamber’in ölümünden sonra Müslümanların yönetimine birinin geçmesi gerekiyordu. Bu dönemde, Hz. Ebûbekir, Hz. Ömer, Hz. Osman gibi önemli isim­lerin mensup olduğu Muhâcirler, Sad b. Ubâde’nin lideri olduğu Ensâr, Hz. Ali ve Hz. Peygamber’in amcası Hz. Abbas’ın mensup olduğu Al-i Beytve nihayet Muavi- ye’nin başında bulunduğu Emevîler isimli gruplar vardı. Böyle karışık bir ortamda, Hz. Peygamber’in yakın çevresi, İslam’ı ilk kabul edenlerden Hz. Ebûbekir’i halife olarak seçti. Bundan böyle halifelik kurumu, İslâm dünyasının en önemli dinî ve siyâsî makamı olacaktı,

  Hz. Ebûbekir, ilk olarak, kabileler arasında ortaya çıkan Ridde hareketlerini önlemekle işe başladı. Halifenin en büyük hizmetlerinden biri, yalancı peygamber­ler ve irtidâd olaylarının kökünden halledilmesi olmuştur. Bir kısım gönüllü Hâlid b. Velid komutasında asilerin üzerine gönderilmiş ve 633 yılında yalancı peygam­ber Müseylime’ye karşı kazanılan Arkaba (veya Akrabâ) zaferinden sonra Yema- me bölgesi, Medine’nin hâkimiyeti altına girmiştir. Bu zafer, İslâm fetih hareketle­rinin de başlangıcı anlamına gelir. Nitekim, Irak, Suriye ve Mısır’a komşu bölgeler­deki fetihler de bu döneme rastlar.

  Hz. Peygamber zamanında, vahiy kâtipleri tarafından kâğıt parçaları, kürek ke­mikleri, deri üzerine yazılarak ezberlenen Kur’an, Vahiy kâtiplerinden Zeyd b. Sâ- bit başkanlığındaki bir heyet tarafından Hz. Ebûbekir döneminde kitap (Mushaf) haline getirilmiştir.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .