Cevaplar ( 4 )

 1. Suriye Müslümanların denetimine girdi.

  UYARI: Suriye’nin denetim altına alınması ile birlikte İslam dünyası Anadolu ile komşu olmuştur.

  Bizans’ın elinde bulunan Mısır alındı.

  İlk “divan örgütü” kuruldu.

  Fethedilen yerler, ilk defa yönetim birimlerine ayrıldı. Adli teşkilatlanmaya önem verildi. İslam Devleti’nde ilk kadı bu dönemde atandı.

  Hicri takvim düzenlendi.

 2. Hz. Ebubekir’in vasiyeti üzerine halife seçilmiştir.

  Siyasal Gelişmeler

  Bizans’la yapılan Ecnadin Savaşı (636) ile Suriye’nin tamamı fethedildi.
  637’de Kudüs ve  Filistin alındı.
  İran’daki Sasani İmparatorluğu ile ilk savaşlar bu dönemde yapılmıştır. 634’teki Köprü Savaşı kaybedilmesine rağmen 636 Kadisiye, 637 Celula ve  nihayet 642 Nihavent Savaşı sonucunda Sasani İmparatorluğu ortadan kaldırılarak İran ve  Irak toprakları Müslümanların eline geçmiştir.
  Azerbaycan fethedilmiştir.
  639’da  Mısır ve Libya alınarak Müslümanlar ilk kez Afrika kıtasında fetihlere başlamışlardır.

  Dört Halife döneminde en çok fetihlerin yapıldığı dönem Hz. Ömer dönemidir.

  Fethedilen yerler eyaletlere ayrılarak buralara valiler atandı.
  Adliye teşkilatı oluşturularak kadılar görevlendirildi.
  Güçlü bir ordu oluşturularak  ordugah şehirleri kurulmuştur.
  Askeri posta teşkilatı kurulmuştur
  İkta sistemi ilk defa bu dönemde uygulanmıştır.
  Gayri Müslimlerden haraç vergisi alınmaya başlanmış,(Gayrimüslimlerden alınan ürün vergisi)
  Beyt’ül mal (devlet hazinesi) kurulmuştur.
  Cizye alınmaya başlanmıştır.(Gayrimüslimlerden alınan güvenlik vergisi)
  Hicri takvim kullanılmaya başlandı (639).
  İslam Devleti bir imparatorluk halini almıştır.

 3. Hz. Ebubekir’in vefatı üzerine 634 yılında Hz. Ömer halife seçildi.

  635 yılında yapılan Ecnadin Savaşı sonunda İslam orduları galip geldi ve Suriye Müslümanların denetimine girdi.

  UYARI : Bu savaşla İran yolu Müslümanlara açıldı.

  Suriye’nin yanı sıra Filistin ve Kudüs de denetim altına alındı.

  UYARI : Suriye’nin denetim altına alınması ile birlikte İslam dünyası Anadolu ile komşu olmuştur.

  632 yılında Amr İbn-ül As komutasındaki islam ordusu, Bizans’ın elinde bulunan Mısır’ı fethetti.

  UYARI : Mısır’ın alınması ile İslamiyet ilk defa Kuzey Afrika’da yayılmaya başladı. Böylece, Bizans İmparatorluğunun Kuzey Afrika’daki egemenliği sarsıldı.

  634 yılında Ebu Ubeyde komutasındaki İslam ordusu Köprü Savaşı’nda Sasanilere yenildi. Sa’d Bin Ebi Vakkas komutasında yeni bir ordu , 636 yılında Kadisiye Savaşı’nda Sasani ordusunu yendi ve bütün Irak’ı ele geçirdi.

  UYARI : Bu dönemde, Suriye, Filistin ve Kudüs’ün Müslümanlar tarafından alınması ile Bizans’ın Orta Doğu’daki varlığı sona erdi

  Sasani ordusu, 642 yılında yapılan Nihavend Savaşı ile tekrar yenildi. Bu savaş ile Sasani Devleti sona erdi.

  Hz. Ömer Dönemindeki Teşkilatlanma Çalışmaları

  Hz. Ömer zamanında bir çok fetihler yapıldığı için devlette teşkilatlanmaya olan ihtiyaç arttı.
  Teşkilatlanmada Sasani ve Bizans etkisi görülür.
  Mali ve askeri özellik taşıyan ilk “divan örgütü” kuruldu.
  Fethedilen yerler, ilk defa yönetim birimlerine ayrıldı.
  Adli teşkilatlanmaya önem verildi.
  İslam Devleti’nde ilk kadı bu dönemde atandı.
  Hicri takvim düzenlendi.

 4. Hz. Ömer Dönemi (634-644)

  Hz. Ebûbekir’in ölümünden sonra Hz. Ömer halife olmuştur. Hz. Ebûbekir, daha çok sosyal ve siyasî istikrarın sağlanması ile meşgul olmuş, hilafetinin son ayların­da fetih hareketleri için bazı önemli adımlar da atmıştır. Bu fetihlerdeki en önemli rol Hz. Ebûbekir’in başkumandanı Hâlid b. Velid’e aittir. Hâlid b. Velid, 634 Nisa- nı’nda Şam’a girmiştir. Arap ordularının Şam’ı ele geçirmesinden sonra Hâlid, ku­zeye doğru ilerlerken diğer kuvvetler Filistin’e yayıldılar. Heraklios’un, süvari bir­liğiyle harekete geçmesi sonucunda, Araplar Şam’dan Yermuk nehri sahiline çekil­diler. Temmuz 636’da, Yermuk’ta, Bizans’ın yenilmesiyle Suriye ve Filistin hemen hemen fethedildi. Bu fetihlerin ardından Hâlid b. Velid başkumandanlıktan alınıp yerine Ebû Ubeyde getirildi.

  Suriye’de kazanılan başarılar, Filistin, Mısır ve Kuzey Afrika’nın fethine zemin hazırlamış ve Amr b. As komutasındaki Müslüman orduları, dört ay süren bir ku­şatmanın ardından 637 tarihinde Kudüs’ü alarak Mısır’ın fethi için uygun ortamı da hazırlamışlardı. Amr b. As, 639 tarihinde Ariş’i almış; Fustat’ı 641 yılında ele geçir­miş ve Müslüman birlikleri 642 yılında, İskenderiye’yi fethetmişlerdir.

  Batıdaki fetihlerin yanı sıra kuzeyde, Irak’ta da bir takım faaliyetler başlamış ve Hâlid b. Velid’in elde ettiği başarılar, Müslümanları yeni fetihler için cesaretlendir­miştir. Kâdisiye Savaşı (635)’yla, İranlılar yenilmiş ve Müslümanlara, İran’ın kapıla­rı açılmıştır. Arap orduları birkaç önemli zaferle Irak’ı tamamen ele geçirmiş ve Zağros Dağları eteklerine kadar olan bölgeye hâkim olmuşlardır. 642 yılında yapı­lan Nihâvend Savaşı ile İran ordusu tamamen yenilmiştir. Arap tarihleri bu başarı­dan ‘zaferlerin zaferi’ veya ‘en büyük zafer’ olarak bahsetmişlerdir. Bu zaferden yaklaşık dokuz yıl sonra son Sâsânî hükümdarı Yezdicürd’ün öldürülmesiyle Sâsâ- nî Devleti yıkılmıştır.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .