Cevap ( 1 )

  1.  

    Mahmut’un 1754’te vefatından sonra tahta 55 yaşındaki kardeşi III. Osman geç­mişti. Kısa süreli hükümdarlık döneminde iç ve dış politikada kayda değer bir ge­lişme sergileyemeyen III. Osman’ın 30 Ekim 1757’de ölümünden sonra Osmanlı tahtına 41 yaşındaki III. Mustafa geçmişti. Sultan’ın dönemin Sadrazamı Mehmet Ragıp Paşa ile birlikte izlemiş olduğu barışçıl, dengeli ve tutarlı politika neticesin­de Hazine gelirleri artırıldı; vakıflara, tımarlara ve iltizamlara sıkı denetim getirildi; ticaretin geliştirilmesi yoluna gidildi; Saray masrafları kısıldı ve askerî alanda bazı yenilikler yapıldı.

    Ancak Ragıp Paşa’nm 1763’te ölümünden sonra barış ortamı 1768 Osmanlı-Rus savaşıyla sona erdi. Rusya’nın Lehistan’ı işgal etmesi üzerine Osmanlı Devleti Rus­ya’ya sert bir nota göndermiş ve Rusya’nın geri çekilmemesi üzerine Osmanlı-Rus savaşı başlamıştı. Osmanlı ordusunun yenilgisiyle sonuçlanan bu savaş 1774’te Küçük Kaynarca Antlaşması ile sona erdi. Küçük Kaynarca Antlaşma Osmanlı Devleti’nin Karlofça’dan sonra imzaladığı en ağır ikinci antlaşmadır. Antlaşma Osmanlıların toprak kaybından ziyade hukuk, ticaret ve diplomasi alanında aldığı en büyük yenilgidir. Ruslar kazandıkları bu zaferle Karadeniz’e yerleşmiş ve Osmanlı’nın Ortodoks tebaasının haklarının koruyuculuğuna soyunmuştur. Ruslar antlaş­ma hükümlerine göre İstanbul’da bir Ortodoks kilisesi kurma hakkı da elde etmiş­tir. Bu antlaşmayla aynı zamanda İstanbul’da daimi bir elçilik ve istedikleri şehir­lerde de konsolosluk açma hakkına sahip oluyordu. Rus ticaret gemilerinin Bo­ğazlardan geçişi serbest hâle gelirken antlaşma hükümlerine göre Osmanlılar Rus­ya’ya üç yılda 4 milyon ruble (on beş bin kese) savaş tazminatı ödemeyi de ka­bul ediyordu.

    Küçük Kaynarca Antlaşma Osmanlı Devleti’nin Karlofça’dan sonra imzaladığı en ağır ikin­ci antlaşmadır. Antlaşma Osmanlıların toprak kaybından ziyade hukuk, ticaret ve diploma­si alanında aldığı en büyük yenilgidir. Ruslar kazandıkları bu zaferle Karadeniz’e yerleş­miş ve Osmanlının Ortodoks tebaasının haklarının koruyuculuğuna soyunmuştur.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .