Cevap ( 1 )

  1. Medreselerin fiziki planları başarılı bir eğitim yapılacak şekilde tasarlanmıştı. Medreselerde cami, kütüphane, derslikler, öğrencilerin çalışma odaları, dinlenme alanları, yine öğretmenlerin ve öğrencilerin kalabileceği odalar, halka yönelik oluşturulmuş derslikler bulunmaktaydı.

    Tamgaç Buğra Han’ın açtığı medresede öğrenciler yatılı eğitim görürken buna ilaveten bursda alıyorlardı. Böylelikle Karahanlılar Dönemi’nde eğitimde fırsat eşitliğinin ilk adımları atılmış oldu. Bu durum eğitim ve öğretime ne derece önem verildiğini açık bir şekilde göstermekteydi. Ayrıca medrese yöneticisi “fakih” ve ders veren öğretmen “müderris” görevlerinden dolayı maaşa tabi idiler. Medrese çalışanları ise yaptıkları işe göre ücret alıyorlardı. Medrese yöneticileri ve müderrislerinin seçimi Semarkant’ta bulunan bilim insanlarından oluşmuş bir kurul tarafından yapılıyordu. Karahanlılar ilim ve kültürde çok ilerlediler.

    İslamiyet’in kabulüyle birlikte cami, medrese, hastane, kervansaray gibi müesseseler tesis ederek ve çok sayıda yazılı eserler vererek Türk-İslam kültür ve medeniyetinin ilk örneklerini oluşturdular. Gazneliler de Karahanlıların kurmuş oldukları medreseleri örnek alarak kendi medreselerini inşa ettiler. Horasan ve Maveraünnehir’in çeşitli bölgelerinde fıkıh ve hadis ile ilgili olarak Gazneli Mahmut Gazne’de, kardeşi Nasır b. Sebüktigin Nişabur’da birer medrese inşa ettiler. Böylelikle Türkistan’da planlı eğitim yapan kurumların sayısı artarak halkın bilgi ve kültür seviyesi yükseldi.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .