Islahat Fermanının Osmanlı hukukuna getirdiği olumlu ve olumsuz yönler nelerdir?

Soru

Islahat Fermanı’nın Osmanlı hukukuna getirdiği olumlu ve olumsuz yönler nelerdir? Aşağıdaki metinleri okuyarak soruyu cevaplandırınız.

TANZİMAT FERMANI’NDAN

-Herkesin canı, mülkü, namusu, ırzı güvenlik altına alınacak ve adalete uygun olmadığından müsadere yöntemi kesinlikle kalkacak.
-Bundan sonra ceza davaları aleni ve etraflıca görülmedikçe ve suçlu hakkında şer’i hüküm tertip etmedikçe kimse açık ya da gizli öldürülmeyecek.
-Bu kanunlara aykırı davrananların cezalarını saptamak için bir Ceza Kanunnamesi yapılacak, suç işleyen herkes hatır gönül ve rütbeye bakılmadan bu kanuna göre cezalandırılacak
-Ülkemiz insanlarının her biri için malına ve gelirine göre ödeyeceği vergi tespit edilecek ve kimseden bundan fazla bir şey alınmayacak.
-Askerlik vatan hizmeti hâline getirilecek, askere alma ve terhis işlemleri belirli kurallara göre yapılacak.
-En büyük felaket kaynaklarından olan bu rüşvet belası ile mücadele için ayrıca etkili bir kanun yapılacak

ISLAHAT FERMANI’INDAN

-Tanzimat Fermanı’ndaki ilkeler her din ve mezhepteki vatandaşlara uygulanacaktı.
-Zimmilere eskiden beri tanınmış haklar aynen devam edecekti.
-Zimmilerin kendi işlerini görebilmeleri için her cemaat bir kurul seçecekti.
-Patrikhane meclisleri zimmilerin ihtiyaçlarını hükümete bildirecekti.
-Zimmilerin din işlerine hiçbir şekilde karışılmayacaktı.
-Zimmiler devlet hizmetine alınacak ve askerî veya sivil okullara kabul edileceklerdi.
-Ticaret ve ceza davalarında taraflaradan biri Müslüman diğeri zimmi ise ya da bir taraf zimmi ve öbür taraf yabancı ise yargılama karma mahkemeler önünde ve aleni yapılacaktı.
-Bazı hukuk işlerinde zimmiler isterlerse patrikhanelerine başvurabileceklerdi.
-Yabancılar Osmanlı ülkesinde taşınmaz mal edinebileceklerdi.

 

1 Cevap 1110 görüntüleme

Cevap ( 1 )

 1. Zimmi Osmanlının egemenliğini kabul eden ve himayesinde yaşayan gayr-ı müslim kişilere denir.
  Islahat Fermanı Sultan Abdülmecid zamanında yayımlanmıştır.
  Osmanlı İmparatorluğu içinde yaşana gayr-ı müslimlere verilen haklar açısından Islahat fermanı büyük önem taşımıştır.
  Amacı:
  * İmparatorluğun çöküş döneminde devletin yıkılmaktan kurtarmak,
  * Fransız İhtilali’nin yaydığı milliyetçilik akımından etkilenerek Balkanlarda isyanlar çıkaran gayrimüslim azınlıkları ülkeye bağlamak amaçlanmıştır.

  Olumlu Tarafı: Siyasi kuruluşlar, kişi hakları ve yeni kurumların kurulması konularında yapılması düşünülen değişiklikler için yayınlanan bir fermandır. Hıristiyan ve Müslüman halktan arasında eşitlik sağlanmaya çalışılmıştır. Hıristiyanlara eşit eğitim hakları ve memurluk hakları tanınmıştır.

  Olumsuz Tarafı: Bu imtiyazlar yüzünden Osmanlı topraklarına giren yabancı sermaye ve yatırım yerli sanayiyi büyük ölçüde öldürmüştür. Gayrimüslimler tarafından açılan yabancı okullar zamanla ırkçı bir nesil yetiştirmiştir. Osmanlı Devleti yarı sömürge bir devlet haline gelmiş, büyük ekonomik kaynakları Batılı devletlerin eline geçmiştir.

  Fermanda verilen imtiyazlar Osmanlı Devleti’nin çöküş ve parçalanma süreci hızlandırmıştır.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .