Cevap ( 1 )

 1. Tefsir: Kuran-ı Kerimi açıklayan ve yorumlayan bilimdir. Bu bilimle uğraşanlara Müfessir denir. (Taberi, Zemahşeri)

  Hadis: Hz. Muhammed’in Müslümanları aydınlatmak için söylediği sözlere denir. Bu bilimle uğraşanlara Muhaddis denir. (Buhari, Tirmizi, Müslim, Ebu Davud)

  Fıkıh: İslan hukukuna fıkıh, bu bilimle uğraşanlara Fakih, verdikleri kararlara da fetva denir. (Ebu Hanife, İmam Şafi, İmam Maliki, İmam Hambel)

  Kelam: İmanın esaslarını ortaya koyan ve bunu akıl mantık yolu ile savunan bilimdir. (İmam Gazali, İmam Maturidi, İmam Eşari)

  Tasavvuf: Allahı tanımayı ve ona kalp yolu ile yakınlaşmayı amaçlayan bilimdir. (Muhyiddin Arabi)

  Kıraat: Kuranın doğru okunmasını sağlayan bilimdir.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .