Cevap ( 1 )

  1. Abbasi Devleti’nin kurulmasından hemen sonra Müslümanlarla Çinliler arasında 751 yılında Talas Savaşı meydana geldi. Talas Savaşı’nın ardından Türk-Abbasi ilişkileri dostane bir özellik kazandı. 10. yüzyıldan itibaren İslam medeniyetiyle etkileşim sonucunda İslamiyet’in Türkler arasında hızla yayılması Türk-İslam kültür ve medeniyetini ortaya çıkardı.

    Orta Asya’da İslamiyet’i kabul eden ilk Türk devleti Karahanlılardır. Türkistan’da kurulan Karahanlıların nüfusunun Türk olması nedeniyle bu devlet ilk Türk devletlerinin karakteristik özelliklerini taşımaktadır. Bununla beraber İslamiyet’in kabulüyle Karahanlılarda İslam kültür ve medeniyetinin etkisi devlet yönetiminde de görülmeye başlamıştır. İslam devletlerinde hükümdarın meşruiyetinin şartları olan hutbenin kendi adına okutulması, adına para bastırılması gibi uygulamalar Karahanlılarda da benimsenmiştir. Böylece Karahanlılar Türk-İslam devleti modelinin oluşumunda bir köprü görevi yapmış, bu süreç Gaznelilerle gelişerek Büyük Selçuklularla en üst seviyeye ulaşmıştır.

    İlk Türk devletlerinde hükümdarlık yetkisinin Gök Tanrı tarafından verildiği inancı (kut) İslamiyet’ten sonra hükümdarın “Allah’ın yeryüzündeki vekili” olduğu anlayışıyla devam etmiştir. İlk Türk devletlerindeki “Türk cihan hâkimiyeti ideali” Türk-İslam devletlerinde İslamiyet’in etkisiyle “cihat” anlayışına dönüşmüş ve İslamiyet’in geniş coğrafyalara yayılmasını sağlamıştır. Türk-İslam devletleri hâkim oldukları coğrafyalarda İslamiyet’i yayarken fethedilen ülkelerdeki inanç ve değerlere müdahale etmemiş, adaletli bir yönetim anlayışı sergilemiştir.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .