J.J. Rousseau (1712-1778) Kimdir? Jean-Jacques Rousseau kimdir?

Soru
1 Cevap 354 görüntüleme

Cevap ( 1 )

  1. Rousseau, burjuvazinin Yükseliş Dönemi’nde halkın iktidarını, her alanda eşitliği ve mutlak demokrasiyi savunur. Üstelik demokrasinin gerçekleşmesine ilişkin her­hangi bir belirtinin olmadığı bir dönemde demokrasiyi savunmuştur. Bu, onun ile­rici yönünü oluşturmaktadır. Rousseau’nun amacı eşitlikçi bir demokratik toplum oluşturmaktır. Araştırmacılar, Rousseau’nun, milleti, egemenliğin sahibi olarak gör­mesi itibarıyla, egemenliğin kaynağı yönünden “milli egemenliği”, egemenliğin kullanımı yönünden ise “halk egemenliğini” savunduğunu ileri sürerler.

    Rousseau, “Toplum Sözleşmesi”nde halk egemenliğinin sonucu olarak doğru­dan doğruya demokrasiyi savunur. Yasalar yasa koyucular tarafından hazırlansa bile bunları onaylayan halk meclisleri olduğuna göre, yasama yetkisi halkın elin­dedir ve son söz halka aittir. Ancak kapitalist sistem içinde kalabalık bir nüfusla halk egemenliğini gerçekleştirmenin zorluğu karşısında Rousseau, Emredici Vekâ­let kavramıyla bu sorunu çözmeye çalışmıştır. Seçmenlerin ve vekillerin olduğu bu yapıda seçmenler vekillerine direktifler verecek, vekiller de bunları uygulayacak­tır. Direktifler yerine getirilmediği takdirde ise seçmenler vekilleri azledebilecek- lerdi. Yani Emredici Vekâlet yoluyla, doğrudan doğruya bireyin temsil edilmesine çalışılacaktır. Burada önemli olan bir diğer nokta da vekillerin çeşitli sınıf veya top­lulukların değil, doğrudan halkın vekili olmalarıdır. Öte yandan eşitlikçi demokra­tik bir toplum özlemi içinde olan Rousseau, burjuvazi için tehlikeli bir düşünürdü. Çünkü onun amacı, ya halkın iktidarı doğrudan kullanmasını sağlamaktı ya da hal­kı kendisi adına iktidarı kullanacak olan memur durumundaki vekilleri azledebil- me yetkisine sahip kılmaktı. Böylece sınıfsal bilinçlenme devlet yönetimine yansı­yabilecekti. Burjuvazinin çıkarlarına uygun düşen rejim ise daha çok milletin bü­tününü bağımsız milletvekillerinin temsil ettiği temsilî rejimdi.

    Görüldüğü gibi Rousseau, demokrasiye ilişkin görüşleriyle çağını aşmış bir dü­şünürdür. Aynı zamanda çok yönlü bir araştırmacıdır. Siyasi düşünceye olduğu ka­dar edebiyat, pedagoji, müzik gibi çeşitli alanlara da ilgi duymuştur.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .