Cevap ( 1 )

  1. MÖ. 5500-3200/300 Taş Devri’nden Maden Devri’ne geçiş dönemi olarak tanımlanan Kalkolitik Çağ’ın en belirgin özelliği, taş aletlerin giderek azalması ve madenciliğin gelişmesidir. İlk kullanılan maden bakır olmuştur.

    Özgün boya bezemeli çanak çömlek geleneği­nin ortaya çıkması, nüfusun ve yerleşim yerlerinin artması, soyut ana tanrıça idol- lerinin ve bakır ticaretinin yaygınlaşması bu çağın özellikleri arasındadır.

    Neolitik kültüre oranla daha geniş bir alana yayılan Kalkolitik Çağ kültür bölgelerini Trak­ya ve Kuzeybatı Anadolu, Göller Bölgesi, Konya Ovası, Çukurova, Doğu ve Gü­neydoğu Anadolu oluşturmaktadır.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .