Cevap ( 1 )

  1.  

    Osmanlı Devleti’nin ilk anayasası olan Kanun-ı Esasi’ye göre meclisin açılışı, toplantıya çağrılması, gerekli görülürse dağıtılma hakkı padişaha tanınmıştı. Heyet-i Vükela başkanını ve üyelerini atamak, Meclis-i Umumi’nin ve Meclis-i Âyan’ın yeni yasa veya yasa da değişiklik yapma teklifleri, yeni yasaların yürürlüğe girmesi padişahın onayına bağlıydı.

    1876 yılında ilan edilen Kanun-i Esasi demokratik hayata geçiş devri anayasası olarak kabul edilmektedir. Padişahın yanında yer alan meclis ile ülkenin anayasa doğrultusunda yönetilmesi hedeflenmiştir. Basın hayatının özgürleşmesi, vergi adaletinin sağlanması, kişi hak ve hürriyetlerinin eşitliği ve kanun güvencesinin sağlanması diğer amaçlar arasındadır. Yasama, yürütme ve yargı kurumlarının yetki ve görevlerinin belirlenerek sınırlarının çizilmesi bakımından da Kanun-i Esasi önemli bir anayasadır. Kanun-ı Esasi, gerekli gördüğü hâllerde meclisi tatil etme hakkını padişaha vermiştir. 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı’nda alınan yenilgi ve Rus birliklerinin Ayastefanos’a kadar ilerlemesinin sonucunda sarayda yapılan olağanüstü toplantının ardından 14 Şubat 1878 tarihinde Meclis-i Umumi tatil edilmiştir. Meclisin tatil edilmesinden 23 Temmuz 1908’e kadar geçen sürede II. Abdülhamit ülke yönetiminde tek söz sahibi olmuştur.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .