Cevap ( 1 )

  1.  

    Mithat Paşa başkanlığında toplanan komisyon Fransa, Belçika ve İngiltere kanunlarından yararlanarak Türk tarihinin ilk anayasası olan “Kanun-i Esasi”yi hazırlamaya başladı. Padişah II. Abdülhamit 19 Aralık 1876’da Mithat Paşa’yı sadrazamlığa getirerek Vekiller Heyetine verdiği talimatla anayasa çalışmalarını hızlandırdı ve 23 Aralık 1876’da Kanun-i Esasi törenle ilan edildi. Böylece Osmanlı Devleti, mutlak monarşiden meşruti monarşiye geçmiş oldu. Meşrutiyetin ilanı ile devletin iç ve dıştaki olumsuz gidişatına son vermek ümit edilmişti. 1876 Anayasası padişaha çok geniş yetkiler tanıdı. Padişah eski mutlak gücünü yeni dönemde de korudu. Temel özgürlükler, kişisel güvenceler tam anlamıyla hayata geçirilemedi. Basına, kanun dairesinde hürriyet tanındıysa da bir süre sonra sıkı bir sansür uygulandı.

    I. Meşrutiyet Dönemi’nde Kanun-i Esasi’ye göre açılan Osmanlı Meclis-i Umumi’si, Meclis-i Âyan (senato) ve Meclis-i Mebusan’dan (parlamento) oluşmaktadır. Osmanlı Devleti’nde senato niteliğindeki Meclis-i Âyan’ın üyeleri doğrudan padişah tarafından atanır, ömür boyu üyelik yaparlardı. Üye sayısı Meclis-i Mebusan’ın üçte birini aşmayacak şekilde düzenlenmişti. Âyan Meclisine seçilmek için güvenilir, devlet hizmetinde başarı kazanmış olma ve kırk yaşından küçük olmama şartı aranırdı. Toplantılarını gizli olarak yapan Âyan Meclisi, Meclis-i Mebusan’dan gelen kanun ve bütçe tasarılarını inceleyerek kabul eder veya düzeltilmek üzere Meclis-i Mebusan’a geri gönderirdi. Kabul ettiği tasarıları ise onaylayarak Sadaret Makamına arz ederdi.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .