Cevaplar ( 2 )

 1. Merkez Balasagun olmak üzere, 840 yılında Karluk, Yağma ve Çiğil Türkleri tarafından kuruldu.

  Devletin kurucusu ve ilk hükümdarı Bilge Kül Kadir Han’dır. 920 yılında Saltuk Buğra Han zamanında İslamiyet’i kabul ettiler.

  UYARI: Karahanlılar, İslamiyet’i resmi dini olarak ilk kez kabul eden Türk devletidir. Bu devlet Türk kültürü ile İslam değerlerinin sentezini yapmıştır.

 2. Orta Asya’da kurulan ilk Müslüman Türk devletidir.
  Bilge Kül Kadir han tarafından kurulmuş, başkenti Balasagundur.
  Karluk, Yağma, Çiğil ve Tuhsı Türklerinden oluşmuştur.
  Satuk buğra han zamanında islamiyeti kabul etmişlerdir.(920)
  Samanoğulları devletini yıkıp Maveraünnehire hakim olmuşlardır.
  En parlak dönemi Yusuf Kadir han zamanıdır. Onun ülke topraklarını oğulları arasında paylaştırmasıyla devlet ikiye bölündü;

  a. Doğu Karahanlılar (1042-1130): Başkenti Kaşgar olup Karahitaylar tarafından yıkılmıştır.

  b.Batı Karahanlılar (1042-1212): Başkenti Semerkant olup Harzemşahlar tarafından yıkılmıştır.

  Karahanlılar bilimsel alanda da önemli çalışmalara imza atmışlar.

  Karahanlılar dönemine ait önemli eserler;

  Kaşgarlı Mahmut  -Divanı Lügatit Türk: İlk Türkçe sözlüktür.

  Yusuf Has Hacip – Kutadgu Bilig: Siyasetneme özelliği taşır. 

  Edip Ahmet Yükneki-  Atebetül  Hakayık : Ahlak kitabıdır.

  Ahmet Yesevi  – Divanı Hikmet –  İlk tasavvuf kitabıdır.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .