Cevaplar ( 3 )

 1. Çin baskısından kaçan Kuzey Hunları, M.S. 375’de Batı’ya göç etmeye başladılar. Hun göçleri sonunda Karadeniz’in Kuzeyi’ndeki Germen kavimleri Batı’ya göç etti. Doğu Germen kavimlerinin göçü sonucunda, Roma İmparatorluğu, M.S. 395 tarihinde, Doğu ve Batı olmak üzere ikiye ayrıldı.

  UYARI: Avrupa’ya ve Anadolu’ya ilk Türk akını bu dönemde düzenlenmiştir. Bu akınlar Anadolu’ya yerleşme ve yurt edinme amacı taşımamaktadır.

 2. Çin egemenliğinde yaşamak istemeyen Kuzey Hunları BALAMİR önderliğinde Karadenizin Kuzeyinden batıya (Avrupa) doğru göç etmeye başlamışlar;.bu  esnasında önlerine çıkan toplulukları batıya  sürüklemişler ve bunun sonucunda Avrupa da büyük karışıklığa yol açmışlardır.Tarihte bu olaya KAVİMLER GÖÇÜ denir.

  Kavimler göçünün en önemli sonuçları şunlardır:

  Roma imparatorluğu önce ikiye bölünmüş(M.S.395) (BATI ROMA –DOĞU ROMA) daha sonra da bunlardan Batı Roma yıkılmıştır.(M.S.476)Doğu Roma ( Bizans ise 1453’e kadar varlığını sürdürmüştür.
  Avrupa’nın etnik yapısı değişti. Yeni devletler kuruldu.
  İlk çağ sona ermiş Orta çağ başlamıştı.
  Merkezi krallıkların yıkılmasıyla feodalite (derebeylik) rejimi kuruldu. Skolastik düşünce egemen oldu.
  Barbar kavimler Hıristiyanlığı kabul ederek hakim dil haline getirdiler.
  Bugünkü Macaristan bölgesinde Avrupa Hun Devleti kurulmuştur.

 3. Kavimler Göçü ve Sonuçları

  4. yüzyılın başlarında İskandinavya’da yaşayan Germen kavimleri, nüfus artışı ve kaynakların yetersiz kalışı yüzünden güneydeki Roma İmparatorluğu’nun Ren- Tuna hattındaki sınırlarına yığıldılar. Orta Asyalı Hun Türkleri batıya doğru yürü­yüşe geçtiklerinde Germenler’den Ostrogotlar (Doğu Gotları) ve Visigotlar (Batı Gotları) ile karşılaştılar. Hunlar’dan kaçan Gotlar, Roma sınırlarına ilerlerken kar­şılaştıkları diğer Germen kabilelerini domino taşı etkisiyle batıya doğru ittiler. Visi­gotlar 376 yılında kitleler hâlinde Roma İmparatorluk topraklarına girdiler. Bir sü­re sonra güney Galya (bugünkü Fransa) ve İspanya’ya ilerlediler. Ostrogotlar İtal­ya’da yerleştiler

  4. yüzyıl sonu, 5. yüzyıl başında başka Germen kavimleri de orta­ya çıktı. Vandallar, Ren sınırını aşıp Avrupa’yı kat ederek İspanya üzerinden Ku­zeybatı Afrika ve Batı Akdeniz kıyılarına geçerek krallık kurdular. Onları takiben Burgundlar Galya’nın güneyinde, Angel ve Saxonlar Britanya’da yerleştiler. Sal ve Ripuart Frankları iki koldan orta ve kuzey Galya’ya yerleşerek Frank Krallığı ’nı kurdular. 410’da Visigotlar, Alaric (370-4l0)’in komutasında Roma idaresine karşı ayaklanarak başkent Roma’yı yağmaladılar.

  451-453 döneminde İtalya, çağdaşları­nın Tanrının Kırbacı olarak tanımladığı Atilla önderliğindeki (öl. 453) Hun istilası­na uğradı. 5. yüzyıl ortalarında Batı Roma İmparatorluğu’nda iktidar, barbar lider­lerin eline geçti. 476’da Ostrogot şefi Odoacer (434-493) Roma İmparatoru Romulus Augustulus’u tahttan indirdi. Başka bir Germen şefi Theodoric (454-526), Odoa- cer’ı yenerek yerine geçti. Theodoric, İtalya’da Roma imparatorunun tam onayı ve hem Romalı hem de Germen halkın tam desteğiyle hüküm sürdü. Britanya ve Af­rika dışında tüm Avrupa’da Latince, Roma hukuku ve yönetim biçimi, Germen ku- rumlarıyla yan yana yaşadı. Theodoric’in yönetimi altında Germen hukuku geçer­li hale geldi,

  Erken Ortaçağ’da Avrupa’da oynadığı siyasi rolle Frank Devleti öne çıktı. Kavim­ler Göçü sonrasında Batı Avrupa dönüşüme uğradı. Romalılar ve Germenler karışıp kaynaştılar. İdari üstünlük Germenlerde, kültürel üstünlük her zaman Romalılarda kaldı. Gotlar ve Franklar, Romalılaştılar. Latin dili, Nikaia Hristiyan dogması ile Ro­ma hukuku ve yönetim tarzı Ortaçağ boyunca Batı dünyasında az-çok hâkim oldu. Ortaçağ’ın bu karanlık döneminde Avrupa, devlet otoritesinden yoksun kaldı, bü­yük bir karmaşaya sürüklendi. Batı’nın o zamana kadar bildiği devlet anlayışıyla il­gisi olmayan birçok Barbar krallık kuruldu. Bu köklü değişiklik, siyasi, ekonomik ve sosyal yapıyı değiştirdi: Ortaçağ Avrupası’na damgasını vuran ve Geç Ortaçağ Dönemi’ne kadar siyasi yapıyı şekillendiren feodalizm ortaya çıktı. Feodalizm, te­oride siyasî erkin feodal piramidin en yukarısındaki kralda toplandığı ve onun, gü­cünü mutlak sadakat koşuluyla ve kontrollü olarak derebeyleriyle paylaştığı bir ida­re tarzıdır. Avrupa’daki birçok siyasi bunalımın nedeni de bu sistemdir.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .