Cevap ( 1 )


  1. Osmanlı Devleti’nde senato niteliğindeki Meclis-i Âyan’ın üyeleri doğrudan padişah tarafından atanır, ömür boyu üyelik yaparlardı. Üye sayısı Meclis-i Mebusan’ın üçte birini aşmayacak şekilde düzenlenmişti. Âyan Meclisine seçilmek için güvenilir, devlet hizmetinde başarı kazanmış olma ve kırk yaşından küçük olmama şartı aranırdı. Toplantılarını gizli olarak yapan Âyan Meclisi, Meclis-i Mebusan’dan gelen kanun ve bütçe tasarılarını inceleyerek kabul eder veya düzeltilmek üzere Meclisi Mebusan’a geri gönderirdi. Kabul ettiği tasarıları ise onaylayarak Sadaret Makamına arz ederdi.

    Osmanlı parlamentosu olan Meclis-i Mebusan üyelerini ise halk seçerdi. Mebus (milletvekili) seçilebilmek için elli bin erkek seçmenin oyunu alma, otuz yaşını doldurma ve Türkçe bilme şartı vardı. Seçimler dört yılda bir yapılmaktaydı. Mebusların her biri bütün ülkenin milletvekili sayılırdı. Seçmenler ancak kendi vilayetlerindeki adaylara oy verebilirlerdi. Meclis-i Mebusan toplantıları açık olarak yapılırdı. Meclisin dağıldığı tarihten itibaren en geç altı ay içerisinde yeni seçimlerin yapılma şartı bulunuyordu. Meclis-i Mebusanın ilk toplantısı padişah II. Abdülhamit’in açılış konuşmasının ardından 20 Mart 1877’de yapıldı

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .