Cevap ( 1 )

  1. Tunç Çağı, Kıta Yunanistan’da Hellas şeklinde isimlendirilir ve ince­lenir. Yaklaşık olarak MÖ. 1600/1580 – 1200/1100 yılları arasında Kı­ta Yunanistan’da ana hatlarıyla Erken Miken (MÖ. 1675-1470), Orta Miken (MÖ. 1470-1370) ve Geç Miken (MÖ. 1370-1200) şeklinde evrelenen Hellas kültürüne Aka/Miken Uygarlığı da denilmektedir. Kül­türe ismini, Kıta Yunanistan’da Peloponnessos yarımadasının doğu­sunda bulunan Argolis Bölgesi’ndeki bir tepe yerleşmesi olan Mikenai şehri vermiştir.

    Miken şehirleri tepe yerleşmeleri (akropolis) olup, Girit ada­sındaki Minos mimarisinin tersine büyük ölçekli surlar ile korun­maktaydı. Tahkimli akropolisin merkezini saray yapısı oluştururdu. Mikenai ve Tyrins bunların arasında en öne çıkanlardır. Miken sarayları bir megaron etrafın­da gelişmiştir.

    Miken ölü gömme geleneğindeki tolos (tholos) tipindeki kubbeli mezar mima­risi de saray mimarisi kadar önemli, kimi zaman daha görkemlidir. Bu mezarların, yer altında gömü odası ve dromos denilen bir girişi bulunur. Mikenai kentinde ef­sanevi kent yöneticileri ile ailelerinin adlarının verildiği 9 adet tolos mezarı ortaya çıkarılmıştır.

    Miken Uygarlığı’nın efsanevi kral ve kahramanları, ünlü ozan Homeros’un îl- yada(Iliada) ve Odise (Odysseia) isimli eserlerinde anlatılmıştır. îlyada’nm konusu Tunç Çağı’nın sonlarında Akalar yani Mikenler ile Troyalılar (Troia) arasında geçen ve 9 yıl süren büyük savaştır. Savaşın yaklaşık olarak MÖ. 1200-1150 yılları arasın­da gerçekleştiği düşünülür.

    MÖ. 12. yüzyılda başladığı düşünülen ve dalgalar halinde uzun bir süre devam eden göçler Kıta Yunanistan, Ege ve Batı Anadolu için son derece önemlidir. Miken Uygarlığı’nın çöküşü de bu süreçte çok hızlı ve çeşitli nedenlere bağlı olarak ger­çekleşmiştir. Dorlar olarak adlandırılan topluluk, kuzeyden gelerek MÖ. 1200-1100 yıllarında Yunanistan’ı işgal etmiştir. Dorlar, Kuzeybatı Yunanistan, Makedonya ve Epirus’tan gelmiş, buralardan önce Yunanistan’ın merkezine sonra, Peloponnesos ile güneydeki Ege adalarına geçmişlerdir. Miken Krallığı ve hegemonyası, yaklaşık olarak 1100 yıllarında sona ermiştir. Yunanistan’ın Karanlık Çağı olarak bilinen bu dönemde daha önceden bilinen pek çok kültürel öge kaybolmuştur. MÖ. 700 civa­rında sona eren bu tarihsel sürece Geometrik Çağ adı da verilmiştir.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .